Aktualności | Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Opublikowane: 07.05.2020 / Sekcja: Miasto  Gospodarka 

Umorzenie części czynszów za miejskie lokale i nieruchomości, ulgi w zapłacie podatków lokalnych oraz o 70% mniejsza opłata za zajęcie pasa drogowego na tzw. „ogródki” – Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców wchodzi w życie. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowane zostały podjęte przez gliwickich radnych uchwały, na mocy których przedsiębiorcy poszkodowani przez rządowe ograniczenia związane z epidemią mogą uzyskać od miasta różnego rodzaju ulgi w kosztach prowadzenia działalności.

I. Czynsze za lokale i nieruchomości miejskie

Szczegółowe zasady udzielania przez miasto ulg w tym zakresie określa Uchwała XIV/243/2020 Rady Miasta Gliwice z 23 kwietnia 2020 r., która obowiązuje od 28 kwietnia. Przedsiębiorcy mogą na jej podstawie skorzystać  m.in. z odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy i opłat za  użytkowanie miejskich nieruchomości do końca 2020 r., umorzenia części należnego czynszu  i opłat za użytkowanie lub rozłożenia ich na  raty.

 

Odstąpienie od dochodzenia należności

Jeżeli przedsiębiorca z powodu pogorszenia płynności finansowej ze względu na COVID-19 ma zaległości z tytułu czynszu najmu, dzierżawy lub opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste bądź w opłacie przekształceniowej, miasto może na jego wniosek czasowo (od 14 marca do 31 grudnia 2020 r.) odstąpić od dochodzenia swoich należności.

UWAGA! Odstąpienie od dochodzenia należności nie oznacza ich umorzenia. To tylko „zawieszenie” czynności windykacyjnych, czyli pewność dla przedsiębiorcy, że do końca 2020 r. miasto nie będzie z tego tytułu kierować wezwań do zapłaty, wniosków do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA (bezpośredni link: bip.gliwice.eu/strona=51, należy wybrać w polu wyszukiwania „Wydział Gospodarki Nieruchomościami - formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19”). Dostępne są trzy formularze do wyboru, w zależności od terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Należy go skierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS,ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

UWAGA! Przedsiębiorca musi wykazać pogorszenie płynności finansowej – tj. spadek obrotów gospodarczych - z powodu COVID-19. Będzie to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (w okresie po 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiące uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe.

Podmioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2019 r., do porównania spadku obrotów mogą przyjąć łączny obrót z dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019. W przypadku firm, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2020 r., do porównania spadku obrotów przyjmuje się łączny obrót ze stycznia i lutego 2020 r.

 

Umorzenie lub rozłożenie czynszu na raty

Na podstawie wspomnianej wyżej uchwały przedsiębiorcy, którzy wynajmują, dzierżawią albo korzystają na podstawie umów użytkowania z lokali lub nieruchomości miejskich, a z powodu ograniczeń związanych z pandemią mają problemy z płynnością finansową, mogą również ubiegać się o:

 • umorzenie czynszu do 81,3% jego wysokości,

lub

 • rozłożenie czynszu na maksymalnie 12 rat,

lub

 •  odroczenie terminu spłaty należności do 31 grudnia 2020 r.

Dlaczego miasto nie umarza czynszów w całości? - Przedsiębiorca, który całkowicie zaprzestał działalności w związku z epidemią i jego obroty spadły praktycznie do zera, będzie miał umorzoną całość kwoty netto czynszu. Niestety rząd nie zrezygnował z pobierania VAT-u od umorzonych czynszów – stąd zwolnienie do 81,3%, resztę stanowi bowiem VAT, który miasto musi odprowadzić do budżetu państwa – wyjaśnia Aleksandra Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za gospodarowanie miejskimi nieruchomościami.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA (bezpośredni link: bip.gliwice.eu/strona=51, należy wybrać w polu wyszukiwania „Wydział Gospodarki Nieruchomościami - formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19”). Dostępne są trzy formularze do wyboru, w zależności od terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Należy go skierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS,ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

Podobnie jak w przypadku wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności, przedsiębiorca musi wykazać pogorszenie płynności finansowej – tj, spadek obrotów gospodarczych - z powodu COVID-19. Będzie to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (w okresie po 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiące uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe.

Podmioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2019 r., do porównania spadku obrotów mogą przyjąć łączny obrót z dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019. W przypadku firm, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2020 r., do porównania spadku obrotów przyjmuje się łączny obrót ze stycznia i lutego 2020 r.

 

Ulgi uzależnione są od wykazanego przez wnioskodawcę spadku obrotów. Jeżeli:

 • spadek obrotów wyniósł od 50% do 100%  ->  umorzona zostanie odpowiadająca mu część czynszu (np. spadek obrotów wynosi 75% - umorzone zostaje 75% czynszu), nie więcej jednak niż 81,3%,
 • spadek obrotów wyniósł co najmniej 30% -> należność za czynsz zostanie rozłożona na raty,
 • spadek obrotów wyniósł co najmniej 15% -> termin spłaty należności zostanie odroczony do końca 2020 r.

 

UWAGA! Na tego typu pomoc mogą liczyć wyłącznie te podmioty, które nie zalegały z opłatami na koniec 2019 r., a także na podstawie przepisów unijnych dotyczących dozwolonej pomocy publicznej - były w dobrej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć wymagane w uchwale załączniki , tj. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (można go znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA/„Wydział Gospodarki Nieruchomościami - formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_21_2.xlsx) oraz dokumenty potwierdzające spadek obrotów.


Przykład 1

Przedsiębiorca składa wniosek 10 maja br. i wykazuje spadek obrotów w marcu i kwietniu na poziomie 75% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Umorzone mogą zostać:

 •  75% należności głównej przypadającej za okres od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego czyli 14 marca, do dnia poprzedzającego złożenie wniosku , czyli do 9 maja;
 • w całości odsetki od dnia wymagalności do dnia umorzenia;
 • w całości rekompensata czyli tzw. 40 euro;

Jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal i ten sam przedsiębiorca złoży kolejny wniosek 7 lipca 2020 r., wykazując spadek obrotów za maj i czerwiec 2020r. w stosunku do maja i czerwca 2019 r. w wysokości 90 %, to umorzone może zostać 81,3% należności przypadającej za okres od 10 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r., w całości odsetki od terminu wymagalności do dnia umorzenia oraz w całości rekompensata czyli tzw. 40 euro.

Przykład 2

Przedsiębiorca składa wniosek 10 maja br. i wykazuje spadek obrotów w marcu i kwietniu na poziomie 35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Może liczyć na ulgę w postaci:

1.    zgody na rozłożenie na 12 równych miesięcznych rat ( w przypadku zaokrągleń pierwsza lub ostania rata mogą się różnić  od pozostałych):

 • należności głównej wynikającej  z zawartej umowy;
 • odsetek naliczonych od należności głównej przypadających za okres od terminu wymagalności do dnia zawarcia ugody o rozłożenie na raty;
 • rekompensaty za koszty odzyskania należności naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r., o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; (tzw. 40 euro),

lub

2.    odroczenia terminu zapłaty należności do 31 grudnia 2020 r.

 


INFORMACJI UDZIELA:

 • ZBM I TBS:  tel. (32) 339-29-41, (32)/339-29-11, e-mail:  pomoc@zbmgliwice.pl,
 • ZBM II TBS: tel. (32) 331-06-01, (32) 300-00-24, e-mail:  mhubsch@tbs2.pl, maleksandrowicz@tbs2.pl,
 • MZUK: tel. (32) 335-61-58, (32) 335-04-54,
 • ZDM: tel. (32) 300-86-53, (32) 300-86-45,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach: tel.  32/338-64-20,  32/338-64-17, e-mail: gn@um.gliwice.pl.

 

II. Ulgi podatkowe

Prezydent Miasta jako organ podatkowy nie jest uprawniony do zwalniania z podatku, obniżania jego wysokości lub zaniechania jego poboru.

Miasto może jednak (na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej) na wniosek podatnika i w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym udzielić następujących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
 • rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej,
 • umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (zaległością podatkową jest podatek lub jego rata nie uregulowana w terminie płatności) - w związku z czym z np. wnioskiem o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych za II kwartał 2020 r. lub podatku od nieruchomości osób prawnych za maj 2020 r., można wystąpić po dniu 15 maja br.

Dzięki podjęciu na ostatniej sesji Rady Miasta Uchwały XIV/233/2020, zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (czyli należności wysokości połowy odsetek ustawowych, jaką nalicza się za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości), od 1 kwietnia br. miasto nie będzie tej opłaty naliczać.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego. Wniosek musi być pisemny i opatrzony podpisem podatnika lub osób go reprezentujących. Można przesłać go w formie papierowej (pocztą tradycyjną, lub złożyć w skrzynce umiejscowionej przed Biurem Podawczym Urzędu Miejskiego, przy wejściu od strony ulicy Wyszyńskiego) lub drogą elektroniczną, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w takim wypadku powinien z zawierać adres elektroniczny SEKAP/ePUAP wnoszącego podanie).

W złożonym wniosku należy wskazać rodzaj preferowanej ulgi (z wyżej wymienionych), rodzaj zobowiązania podatkowego wraz z okresami (np. podatek za dany kwartał przy osobach fizycznych lub za miesiąc/e przy osobach prawnych), a w przypadku odroczenia, rozłożenia na raty – proponowane nowe terminy płatności.

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na jego przedsiębiorstwo oraz przedstawić informacje świadczące o pogorszeniu się sytuacji finansowej, tj. o spadku obrotów (należy porównać okres: od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek, do analogicznego okresu ubiegłego roku) oraz/lub pogorszeniu się płynności finansowej firmy w okresie od wystąpienia epidemii do dnia złożenia wniosku.

W przypadku wniosku o umorzenie zaległości podatkowych dodatkowo wymagane są dokumenty potwierdzające powyższe fakty:

 • os. prawne - np. kserokopie rachunków zysków i strat za ostatni rok, raporty lub zestawienia finansowe za okres: od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek;
 • os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą -  np.  raporty, wydruki z księgi przychodów i rozchodów za okres: od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek oraz za rok ubiegły.

UWAGA! Powyższe ulgi stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Niezbędne jest zatem dołączenie do wniosku wypełnionego formularza dostępnego pod adresem: https://bip.gliwice.eu/pub/boi/PO_134_3.pdf.

 

INFORMACJI UDZIELA:

 • Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego: tel.: (32) 239–11–07, (32) 239–13–07, e-mail: po@um.gliwice.pl

 

III. 70% mniej za kawiarniane „ogródki”

23 kwietnia gliwiccy radni podjęli również Uchwałę XIV/239/2020, zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta. Na tej podstawie miasto do końca roku obniży o 70% opłatę za zajęcie pasa drogowego na sezonową działalność gastronomiczną, czyli popularne „ogródki”. Po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią będzie to istotnym odciążeniem dla wielu gliwickich obiektów gastronomicznych.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nowa stawka za zajęcie 1 m2 pasa drogowego z przeznaczeniem na sezonowe prowadzenie działalności gastronomicznej wyniesie:
•    0,30 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dróg zaliczonych do kategorii gminnych i powiatowych;
•    0,60 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dróg zaliczonych do kategorii wojewódzkich i krajowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Gliwice.

Gdzie złożyć wniosek?

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu innego niż budowlany wydaje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Formularz wniosku można pobrać ze strony zdm.gliwice.pl/obsluga-klienta (bezpośredni link: zdm.gliwice.pl/sites/default/files/inline-files/wniosek_3f.pdf).

 

INFORMACJI UDZIELA: