Pomoc dla przedsiębiorców

Dodano: 22.04.2020 / Sekcja:
baner

Ograniczenia wprowadzone przez rząd w ramach walki z epidemią spowodowały, że wielu gliwickich przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Aby pomóc im w tej trudnej sytuacji oraz dla ochrony miejsc pracy, miasto wprowadza ulgi w zakresie czynszów należnych za miejskie lokale i nieruchomości oraz podatku od nieruchomości.

W marcu zachęcaliśmy przedsiębiorców do  składania wniosków w powyższych sprawach. Przypominamy, że informacje dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy ponieśli negatywne skutki epidemii COVID-19, niezbędne przy ubieganiu się o udzielenie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, można znaleźć TUTAJ.

 

Na najbliższej sesji Rady Miasta (23.04) prezydent przedstawi projekty uchwał określające zasady wsparcia.

Czynsze za lokale i nieruchomości miejskie

Projekt dotyczący opłat za czynsze został przygotowany na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…).  – Zmiana tej ustawy z 31 marca, czyli tak zwana tarcza antykryzysowa, daje możliwość wprowadzenia umorzeń i innych ulg na podstawie uchwały Rady Miasta. Umorzenia moglibyśmy przeprowadzać również w dotychczasowym trybie, na podstawie przepisów o umarzaniu z 2009 r., ale skorzystanie z rozwiązań w nowej ustawie bardzo ograniczy biurokrację z tym związaną, szczególnie w kwestii badania pomocy publicznej – informuje Aleksandra Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic.

Na podstawie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz ustalenia zasad udzielania ulg, (…) dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości miasta Gliwice w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przedsiębiorcy, którzy wynajmują, dzierżawią albo korzystają na podstawie umów użytkowania z lokali lub nieruchomości miejskich, będą mogli ubiegać się o:

  • umorzenie czynszu do kwoty 81,3% jego wysokości,

lub

  • rozłożenie czynszu na  maksymalnie 12 rat

lub

  •  odroczenie terminu spłaty należności do 31.12.2020 r.

Aby ubiegać się o którąś z powyższych ulg, przedsiębiorca będzie musiał, zgodnie z zapisami ustawy, wykazać „pogorszenie płynności finansowej” po 14 marca 2020 r., rozumiane jako spadek obrotów przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 60 dni w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca wypełni wniosek, będący załącznikiem do uchwały, w którym poda obroty firmy za dwa miesiące wstecz (np. od 15 marca do 15 maja 2020 r.) oraz poda informacje, jakie obroty  osiągnęła firma  w analogicznych miesiącach poprzedniego roku (od 15 marca do 15 maja 2019 r.) Na tej podstawie przedsiębiorca oblicza ich procentowy spadek.

Jeżeli:

  • spadek obrotów wyniósł od 50% do 100% umorzone zostanie odpowiadająca mu część czynszu (np. spadek obrotów wynosi 75% - umorzone zostaje 75% czynszu), nie więcej jednak niż 81,3%,
  • spadek obrotów wyniósł co najmniej 30% - należność za czynsz zostanie rozłożona na raty,
  • spadek obrotów wyniósł co najmniej 15% - termin spłaty należności zostanie odroczony do końca 2020 r.

WAŻNE! pomoc będzie dotyczyła wyłącznie tych podmiotów, które nie zalegały z opłatami wynikającymi z umowy, której dotyczy wniosek, na koniec 2019 r., a także na podstawie przepisów unijnych dotyczących dozwolonej pomocy publicznej były w dobrej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dlaczego miasto nie będzie umarzać czynszów w całości?

- Przedsiębiorca, który całkowicie zaprzestał działalności w związku z epidemią i jego obroty spadły praktycznie do zera, będzie miał umorzoną całość kwoty netto czynszu. Niestety rząd nie zrezygnował z pobierania VAT-u od umorzonych czynszów – stąd w projekcie uchwały proponujemy zwolnienie do 81,3%, resztę stanowi bowiem VAT, który miasto musi odprowadzić do budżetu państwa – wyjaśnia wiceprezydent Wysocka

Niezwykle ważnym elementem w całym mechanizmie działania jest fakt, że umorzeniu podlegają TYLKO należności. Zatem przedsiębiorcy, których obroty w wyniku wprowadzonych ograniczeń  spadły, powinni rozważyć wstrzymanie się z płaceniem czynszów.

Miasto, zgodnie z obowiązkiem, będzie wystawiać faktury za kolejne miesiące, ale wstrzymana zostanie egzekucja i windykacja należności. Tylko na tej podstawie będzie można ubiegać się o umorzenie powstałych na rzecz miasta zaległości.

Wszystkie podmioty, które złożyły już wnioski o udzielenie ulg, po podjęciu uchwały przez Radę Miasta otrzymają informację o obowiązujących zasadach wraz z prośbą o uzupełnienie wniosków o załączniki (formularze) wynikające z uchwały Rady.

 

Podatek od nieruchomości

Kolejnym obszarem wsparcia dla przedsiębiorców jest umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, realizowane na indywidualne wnioski. Do tej pory do Wydziału Podatków Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło już ok. 100 takich wniosków. Będą one rozpatrywane indywidualnie. Na najbliższej sesji Rady Miasta rozpatrzony zostanie projekt uchwały, na podstawie którego miasto będzie mogło odstąpić od naliczania opłaty prolongacyjnej (czyli należności wysokości połowy odsetek ustawowych, jaką nalicza się za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości.). Oznacza to, że miasto odstąpi od naliczania opłaty prolongacyjnej, którą normalnie pobiera się z tytułu odroczenia terminów zapłaty i rozłożenia na raty należności podatkowych.  

Podatnicy mogą także składać wnioski o odroczenia terminów płatności należności podatkowych i inne ulgi.

Na najbliższej sesji Rady Miasta rozpatrywany będzie również projekt uchwały, na podstawie którego miasto do końca roku obniży o 70% opłatę za zajęcie pasa drogowego na sezonową działalność gastronomiczną, czyli popularne „ogródki”. Po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią będzie to istotnym odciążeniem dla wielu gliwickich obiektów gastronomicznych.

Użytkowanie wieczyste

Termin płatności opłat za użytkowanie wieczyste (lub opłat przekształceniowych) został przesunięty dla wszystkich na 30 czerwca 2020 r.

Informacja dla przedsiębiorców

Po podjęciu uchwały przez Radę Miasta, informacji o sposobach wsparcia dla przedsiębiorców oferowanych przez miasto oraz konkretnych jednostkach zajmujących się poszczególnymi sprawami udzielać będzie miejski rzecznik konsumentów.
Informacje będą udzielane telefonicznie: pod numerem 32 239 11 70.

Rządowa Tarcza Antykryzysowa

Obsługą przedsiębiorców z terenu naszego miasta, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia proponowanego przez rząd, zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. PUP obsługuje następujące sprawy:

  • niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
  • dofinansowanie części i kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
  •  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Szczegóły dostępne są pod adresem: gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza.
Można je również uzyskać telefonicznie: tel. 32 231 18 41.

 

infografika 1
infografika 2
infografika 1
infografika 2

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking