Aktualności | Zielona energia w Gliwicach. Ostatni dzwonek!

Zielona energia w Gliwicach. Ostatni dzwonek!

Zielona energia w Gliwicach. Ostatni dzwonek!

Opublikowane: 08.12.2023 / Sekcja: Ekologia  Inwestycje  Miasto 

Nawet 102 tys. zł wsparcia będzie do zdobycia w projekcie grantowym „Zielona energia w Gliwicach”, który stanie się przedmiotem wniosku Miasta Gliwice o dofinansowanie ze środków środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Oś Priorytetowa X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe). O pieniądze w ramach grantu będą mogli starać się właściciele lub współwłaściciele budynków położonych na terenie Gliwic, którzy zdecydują się na dostawę oraz montaż mikroinstalacji OZE. Nabór wniosków dla zainteresowanych mieszkańców trwa do 8 grudnia do godz.  15.00. 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gliwicach, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10, poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Kwota przeznaczona na realizację zadania to ok. 5,3 mln zł, a planowany okres jego realizacji sięga niemal 2 lat – od listopada 2023 r. (nabór wniosków) do 30 września 2025 r. Uwaga! Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku zawarcia przez Miasto Gliwice umowy o dofinansowanie projektu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027! W przypadku dużej liczby wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania kwoty alokacji środków. 

►KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O GRANT?

Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej w Gliwicach. 

►NA CO? 

Na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych, w szczególności:

 • montaż instalacji fotowoltaicznej (typ 1)
 • montaż pompy ciepła (typ 2)
 • montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) (typ 3)
 • montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną (typ 4)
 • montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną wraz z magazynem energii (typ 5)
 • montaż systemu magazynowania energii (typ 6) jako uzupełnienie do istniejącej instalacji OZE
 • montaż systemu zarządzania energią (typ 7) w przypadku uzupełnienia do powyższych wariantów

►ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

 • do 17,5 tys. zł (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 5 tys. zł za 1 kWp) w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej (typ 1),
 • do 40 tys. zł (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) w przypadku montażu pompy ciepła (typ 2),
 •  do 25 tys. zł na wydatki związane z magazynem energii (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz do 17,5 tys. zł (nie więcej niż 5 tys. zł za 1 kWp) na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) (typ 3),
 • do 40 tys. zł na wydatki związane z pompą ciepła (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz do 35 tys. zł (nie więcej niż 5 tys. zł za 1 kWp) na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną w przypadku montażu pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną (typ 4),
 • do 25 tys. zł na wydatki związane z magazynem energii, do 40 tys. zł na wydatki związane z pompą ciepła (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz do 35 tys. zł (nie więcej niż 5 tys. zł za 1 kWp) na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną w przypadku montażu pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną i  magazynem energii (typ 5),
 • do 25 tys. zł (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) w przypadku montażu systemu magazynowania energii (typ 6) jako uzupełnienie do istniejącej instalacji OZE, 
 • do 2 tys. zł (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) w przypadku montażu systemu zarządzania energią (typ 7) jako uzupełnienia do wyżej wymienionych wariantów.

Realizacja inwestycji może nastąpić po podpisaniu z grantodawcą (Miastem Gliwice) umowy o powierzenie grantu. Mieszkaniec we własnym zakresie wybierze wykonawcę i poniesie całkowite koszty montażu mikroinstalacji OZE, a następnie będzie mógł ubiegać się o ich refundację stanowiącą maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

►KIEDY RUSZA NABÓR?

16 listopada o godz. 8.00

►DO KIEDY SIĘ ZGŁASZAĆ?

Do 8 grudnia do godz. 15.00.

►JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ?

 1. formularz wniosku o udzielenie grantu,
 2. zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie grantu),
 3. oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie grantu,
 4. jeden ostatni wystawiony rachunek za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub oświadczenie wnioskodawcy o planowanym zużyciu energii elektrycznej na podstawie projektu budowlanego, w przypadku budynków mieszkalnych, które zostaną oddane do użytkowania po dniu złożenia wniosku zgodnie z innymi zapisami regulaminu,
 5. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie grantu).

Załączniki zostaną udostępnione przed rozpoczęciem naboru na stronie www.niskaemisja.pl w zakładce Twoja Gmina / Gliwice / Zielona energia w Gliwicach (10.06) nabór.

►JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego przez grantodawcę formularza w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Data wpływu rejestrowana jest w momencie przesłania formularza online. Po złożeniu formularza online wnioskodawca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku pocztą lub za pomocą platformy ePUAP na adres e-mail operatora
  projektu. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku w terminie 7 dni. W powiadomieniu będzie znajdowała się lista załączników, które należy dołączyć do papierowej wersji wniosku.
 • w formie pisemnej (w wersji papierowej bez wykorzystania formularza elektronicznego) – w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiej w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21. Wniosek w wersji papierowej powinien znajdować się z zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Zielona energia w Gliwicach – nabór".

►O CZYM PAMIĘTAĆ?

Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie konkursowym. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru i realizacji projektu grantowego „Zielona energia w Gliwicach”, który będzie dostępny na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce Prawo Lokalne / Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz www.niskaemisja.pl w zakładce Twoja Gmina / Gliwice / Zielona energia w Gliwicach (10.06) nabór.

►SZERSZE INFORMACJE

W tematach dotyczących naboru oraz planowanego projektu prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: gliwice@niskaemisja.pl lub poprzez infolinię tel. 721-747-447.

 

plakat Zielona energia w Gliwicach