Porozmawiajmy o Gliwicach

Добавлено: 20.10.2021 / Раздел:
baner

Wyniki Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, Gliwicka Inicjatywa Lokalna, nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice oraz Park Zielonej Energii – te tematy omawiano 14 października na kolejnym spotkaniu kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic.

Zgodnie z deklaracjami kierownictwa miasta, Rady Dzielnic co kwartał mają okazję do zapoznania się z najważniejszymi tematami, nad którymi pracują urzędnicy, zgłaszania uwag i dzielenia się pomysłami. W czwartkowej dyskusji w kinie Amok uczestniczyło 26 przedstawicieli Rad i Zarządów Dzielnic, zastępcy prezydenta Gliwic Aleksandra Wysocka i Mariusz Śpiewok, sekretarz miasta Barbara Chamiga, dyrektor Centrum 3.0 Marta Kryś, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko-Wilk oraz Krzysztof Szaliński, zastępca dyrektora ds. technicznych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice.

Na początku spotkania prezydent Mariusz Śpiewok przedstawił zebranym niepokojące prognozy dotyczące skutków nowych regulacji prawnych, wprowadzanych w ramach tzw. Polskiego Ładu.

– To przede wszystkim ograniczenie środków własnych samorządów. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów eksperci środowiska samorządowego wyliczyli, że już w przyszłym roku Polski Ład spowoduje uszczuplenie samorządowych budżetów o w sumie co najmniej 10 mld zł. Tylko w gliwickim budżecie zabraknie w przyszłym roku ok. 80 mln zł. Dlatego właśnie ostro protestujemy i mamy już pierwszy efekt tych protestów – pojawił się projekt ustawy Polski Ład dla samorządów, która ma wyrównać te straty – mówił zastępca prezydenta Gliwic. – Pierwszy projekt zakładał to wyrównanie w kwocie dalece niewystarczającej, ale wiele wskazuje na to, że jednogłośny sprzeciw środowiska samorządowego spowoduje wprowadzenie korzystnych dla nas zmian w tej ustawie. W przypadku Gliwic ministerstwo obiecuje wyrównanie w wysokości 40 mln zł. Oczywiście nadal nie pokryje to ubytków w naszym budżecie, spowodowanych nie tylko Polskim Ładem, ale także rokrocznie rosnącą „dziurą oświatową”, czyli różnicą pomiędzy środkami przekazywanymi przez rząd na zadania edukacyjne a realnymi kosztami, jakie z tego tytułu musi ponieść miasto. To wszystko ma duży wpływ zarówno na wielkość środków przeznaczanych np. na budżet partycypacyjny, jak i na realizację zadań wybranych przez mieszkańców – wyjaśniał Mariusz Śpiewok.

Wyniki głosowania w tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiła zgromadzonym Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0.

W tym roku wpłynęła rekordowa, niemal dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym, liczba głosów – oddano ich aż 56 218. Zrealizowanych zostanie 67 projektów wybranych przez mieszkańców.  – Wyjątkowo dużo wpłynęło w tym roku głosów papierowych, na co wpłynęła z pewnością zmiana formatu karty do głosowania, która była o wiele mniejsza i łatwiejsza do dystrybucji, ale także wspaniała aktywność Rad Dzielnic. Bardzo dziękuję za promowanie projektów GBO oraz zachęcanie mieszkańców do głosowania – mówiła. Więcej informacji o procedurze GBO, zasadach i wynikach głosowania można znaleźć na stronie internetowej Gliwice.eu w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice.

Dyrektor Centrum 3.0 zapowiedziała również planowane zmiany w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego, które powinny jeszcze bardziej ułatwić składanie wniosków i głosowanie na projekty. To m.in. wprowadzenie konieczności uwzględniania przez wnioskodawcę zasad tzw. uniwersalnego projektowania, możliwości poparcia wniosku poprzez formularz internetowy oraz potwierdzania oddania głosu poprzez kod otrzymany jako SMS.

Marta Kryś przypomniała także zasady składania wniosków w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, czyli procedury, która w odróżnieniu od GBO zakłada wkład własny wnioskodawcy – rzeczowy, finansowy lub w formie pracy społecznej.

Do 6 września wpłynęły 43 wnioski w ramach GIL, najwięcej z dzielnicy Politechnika. Teraz trwa etap ich oceny. Po jej zakończeniu zadania, które otrzymają najwyższą liczbę punktów, zostaną skierowane do realizacji w roku 2022. Ich listę opublikujemy do 15 listopada – wskazywała dyrektor Centrum 3.0. Przypominamy, że wnioski w ramach GIL można składać przez cały rok. Te złożone po 6 września 2021 będą oceniane niezwłocznie, jednak trafią na listę zadań, spośród których dopiero w kolejnym roku będą wybierane zadania do realizacji w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć na stronie Gliwice.eu w dziale Gliwicka Inicjatywa Lokalna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice.

W kolejnym punkcie spotkania Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przybliżyła członkom Rad Dzielnic procedurę projektowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

To bardzo istotny dokument, ponieważ każdy nowy plan miejscowy musi być zgodny z kierunkami rozwoju wskazanymi w Studium. Aktualnie trwa pierwszy etap prac – tworzenie opracowań pomocniczych i różnego rodzaju analiz przestrzennych. – Do 30 listopada każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem nieruchomości, mieszkańcem miasta, potencjalnym inwestorem, wypowiada się w kwestii jednostkowej czy też dotyczącej osiedla, dzielnicy lub całego miasta, może złożyć wniosek do Studium. Zachęcam państwa zarówno do składania takich wniosków, jak i do przekazywania mieszkańcom dzielnic informacji o możliwości ich składania. Na późniejszym etapie, kiedy projekt nowego Studium będzie już zarysowany, planujemy spotkania z Radami Dzielnic i konsultacje społeczne. W dalszym etapie sporządzony projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu, odbędzie się również dyskusja publiczna nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Bardzo ważny jest aktywny udział gliwiczan w tej procedurze – mówiła Iwona Pylypenko-Wilk. Postęp prac nad nowym Studium oraz pozostałe procedury planistyczne można śledzić w Portalu Planistycznym MSIP (msip.gliwice.eu/portal-planistyczny) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice.

Park Zielonej Energii – ekologiczna i nowoczesna inwestycja PEC–Gliwice, która będzie stanowić konieczny element systemu gospodarowania odpadami w mieście – był ostatnim tematem czwartkowej dyskusji.

Szczegóły projektu, w ramach którego gliwicka ciepłownia zostanie rozbudowana o nowy blok z kotłem wielopaliwowym, wytwarzającym ciepło i energię elektryczną, przedstawił Krzysztof Szaliński, zastępca dyrektora ds. technicznych PEC–Gliwice. – Ilość produkowanych odpadów w naszym mieście wzrasta z roku na rok. Sporej ich części, np. odpadów wielkogabarytowych nie można odzyskać, są przeznaczone do utylizacji. W naszym obiekcie posłużą one jako paliwo, które wykorzystamy do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla gliwiczan – mówił dyrektor Szaliński. Przedstawił również aspekt zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego dzięki zastosowaniu wysokowydajnych i nowoczesnych instalacji oczyszczania spalin wylotowych. Dzięki temu PZE spełni  wyśrubowane normy środowiskowe, jakie w dzisiejszej rzeczywistości są konieczne i oczekiwane przez mieszkańców. – Dzięki zastosowaniu dodatkowej pompy ciepła, wykorzystaniu procesu odzysku ciepła z kondensacji spalin wylotowych, odzyskamy dodatkową energię zawartą w spalinach wylotowych. Z komina będzie wydobywać się para wodna o temperaturze 30 stopni Celsjusza – tłumaczył Krzysztof Szaliński. Blok ciepłowniczy będzie współpracował z wieloformatową farmą solarną i magazynem ciepła. Teren Parku ma się stać wizytówką Gliwic i będzie całkowicie dostępny dla mieszkańców, na wieży planowany jest taras widokowy. Rozpoczęcie budowy Parku Zielonej Energii planowane jest na 2023 r., obecnie trwa proces pozyskiwania zgód środowiskowych. Instalacja powinna zostać oddana do użytku pod koniec 2026 r. lub na  początku 2027 r. PEC-Gliwice będzie nadzorował proces budowy oraz odpowiadał za eksploatację obiektu. Pakiet informacji na temat inwestycji jest dostępny na profilu Parku Zielonej Energii na Facebooku oraz na uruchomionej w październiku stronie internetowej Parkzielonejenergii.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółami projektu. Będą tam także publikowane aktualności związane z procesem inwestycyjnym i funkcjonowaniem obiektu w przyszłości.

W dyskusji przedstawiciele Rad wskazywali na problemy z realizacją zadań wybranych w poprzedniej edycji GBO, ze względu na pandemię, rosnące koszty wykonania oraz brak chętnych wykonawców. Pojawiły się także prośby o pomoc kierownictwa miasta w rozstrzygnięciu sporów pomiędzy Radami Dzielnic a miejskimi jednostkami, w zakresie realizacji pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców.

Kolejne spotkanie kierownictwa miasta z Radami Dzielnic odbędzie się za kilka miesięcy. Warto zatem wiedzieć, kto jest członkiem Rady w naszej dzielnicy i na bieżąco zgłaszać Radzie pomysły i ewentualne problemy do rozwiązania. Informacje kontaktowe można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu), w dziale Rady Dzielnic. (ap)

 

prezentacja MAriusza Śpiewoka
Na początku spotkania prezydent Mariusz Śpiewok przedstawił zebranym niepokojące prognozy dotyczące skutków nowych regulacji prawnych, wprowadzanych w ramach tzw. Polskiego Ładu. (fot. materiały Centum 3.0)
prezentacja Marty Kryś
Wyniki głosowania w tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiła zgromadzonym Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0. (fot. M.Buksa/UM Gliwice)
prezentacja Iwony Pylypenko-Wilk
Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przybliżyła członkom Rad Dzielnic procedurę projektowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. (fot. UM Gliwice)
prezentacja Krzysztofa Szalińskiego
Park Zielonej Energii – ekologiczna i nowoczesna inwestycja PEC–Gliwice, która będzie stanowić konieczny element systemu gospodarowania odpadami w mieście – był ostatnim tematem czwartkowej dyskusji. Szczegóły projektu przedstawił Krzysztof Szaliński, zastępca dyrektora ds. technicznych PEC–Gliwice. (fot. M.Buksa/UM Gliwice)
prezentacja MAriusza Śpiewoka
prezentacja Marty Kryś
prezentacja Iwony Pylypenko-Wilk
prezentacja Krzysztofa Szalińskiego

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking