Content type: новости

Mimo wakacji, w ostatnim czasie, liczna grupa nauczycieli gliwickich szkół, przystąpiła do postępowań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozmowy kwalifikacyjne odbywały się w Delegaturze w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczestniczyli  w nich nauczyciele,którzy ukończyli trwający 2 lata i 9 miesięcy staż oraz uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Content type: новости

Już niemal wszystko jasne: 13 sierpnia 2020, kandydaci do szkół ponadpodstawowych, dowiedzieli się czy i do której szkoły zostali przyjęci. Teraz, każdy z nich, który znalazł się na liście Zakwalifikowanych, konieczne musi potwierdzić swoją wolę w szkole, do której został zakwalifikowany. Nie zostało wiele czasu. Potwierdzenie należy zrealizować do 18 sierpnia do 15:00, poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia), do sekretariatu szkoły. Brak potwierdzenia woli spowoduje, że pomimo zakwalifikowania nie znajdziecie się na liście przyjętych, które będą opublikowane 19 sierpnia 2020.

Content type: новости

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r., a które mają zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek oświatowych. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Content type: новости

Duży sukces programu edukacyjnego STEM Kindloteka.

Idea STEM to połączenie kilku nauk w jedno, dzięki czemu każde dziecko, od najmłodszych lat, może uczyć się samodzielnego sposobu myślenia i przyswajania wiedzy w szerokiej perspektywie. Model nauczania STEM podąża za nowymi, dobrymi trendami w edukacji. W większości polskich szkół matematyka, biologia czy technika, to osobne przedmioty. Model STEM łączy je w jedno ukazując, że w praktycznym życiu są ze sobą mocno powiązane. STEM odchodzi od zapamiętywania danych zapisanych na tablicy i wkuwania na pamięć regułek.

Content type: новости

Czas, kiedy z powodu pandemii wszystkie gliwickie placówki oświatowe świeciły pustkami, był dla wszystkich odpowiedzialnych za funkcjonowanie oświaty w naszym mieście, okresem pełnej mobilizacji. Okres absencji uczniów, wykorzystano na realizację prac remontowych i modernizacyjnych zaplanowanych na ten rok. Większość z nich, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów zwykle odbywa się w trakcie wakacji, ale ten rok - z powodu wprowadzonego przez MEN nauczania zdalnego - był wyjątkowy.

Content type: новости

Szanowni Rodzice!

W dniach 29 lipca - 3 sierpnia br. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego.

Content type: новости

Za nami matury i egzaminy ósmoklasistów, a pod koniec czerwca rozpoczęły się egzaminy zawodowe. Te ostatnie - w części praktycznej - również dobiegają końca. Od 24 czerwca uczniowie oraz absolwenci gliwickich szkół zawodowych, zdawali egzaminy z przygotowania zawodowego. To zwieńczenie kształcenia, które realizowane jest w technikach i szkołach branżowych.

Content type: новости

Jak co roku nauczyciele kontraktowi, którzy zakończyli 3-letni staż awansu zawodowego na kolejny stopień, złożyli pod koniec czerwca wnioski, o przystapienie do egzaminu. Zdany egzamin pozwoli im zostać nauczycielami mianowanymi. Obecnie w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, trwają prace powołanych przez Prezydenta miasta komisji egzaminacyjnych, składających się z przedstawiciela miasta, przedstawiciela Kuratorium Oświaty, dyrektora szkoły, w której nauczyciel zrealizował staż, dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na wniosek nauczyciela – przedstawiciela związków zawodowych.

Content type: новости

Niemal w ostatnim tygodniu przed wprowadzeniem w marcu na terenie Polski obostrzeń związanych z COVID-19, w Gliwicach odbyło się większość konkursów na stanowiska dyrektorów szkół. Konieczność ich organizacji wynika z przepisów Prawa Oświatowego. W tych, które się rozstrzygnęły, wygrali dotychczasowi dyrektorzy szkół. Na okres pięciu lat - zgodnie z przepisami prawa - Prezydent Adam Neumann powierzy stanowiska dyrektorom: Pani Hannie Szczepaniak - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach, Pani Małgorzacie Semik - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach, Pani Annie Krasowskiej - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach oraz Pani Dorocie Meryk - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach.
Ponadto - w związku z nierozstrzygniętym konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, Prezydent powierzył stanowisko dyrektora, Pani Iwonie Burzyńskiej - dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach - Wilczym Gardle.

Content type: новости

Budynek przy ulicy Gierymskiego zmienił się w centrum pomocy uczniom i wsparcia dla nauczycieli i rodziców.

Kilka miesięcy temu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zmieniła swoją lokalizację i funkcjonuje obecnie w zupełnie nowej, dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni. Po adaptacji budynku przy ulicy Gierymskiego gliwicka Poradnia stała się miejscem wyjątkowym. Teraz to ponad 2 tys. m kw. powierzchni przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży. Nie tylko dzieci dotknięte wadami rozwojowymi, ale wszystkie wymagające wsparcia, a także ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele, otrzymują tu kompleksową pomoc w zakresie diagnozy, terapii, opinii i orzecznictwa. Placówka odpowiada również za organizację wczesnego wspomagania rozwoju oraz koordynację usług specjalistów z terenu miasta. W tym samy miejscu udzielane jest również wsparcie szkoleniowo-warsztatowe nauczycielom - tę działalność Poradnia przejęła po zlikwidowanym Gliwickim Ośrodku Metodycznym.