Uwaga, kwalifikacja wojskowa!

Added: 14.04.2022 / Section:
logo Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że 9 maja na terenie miasta rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 6 czerwca.

Obejmie ona mężczyzn zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie Gliwic, którzy:

  • w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia – wezwania otrzyma 625 mężczyzn,
  • mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej – wezwania otrzyma 146 mężczyzn

oraz

  • kobiety, które zostały wskazane przez Wojskową Komendę Uzupełnień – wezwania otrzyma 11 kobiet.

Kwalifikacja będzie prowadzona w pomieszczeniach Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7. Każda z osób podlegających stawieniu otrzyma indywidualne zawiadomienie ze wskazaniem dnia i godziny stawienia się.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje następujące czynności:

  • sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej;
  • ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – badanie lekarskie, które przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska;
  • założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne).

Dodatkowe informacje – w czasie trwania kwalifikacji wojskowej – będzie można uzyskać w dni robocze w godz. 8.30–14.30, pod numerem telefonu  261-124-658.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking