Razem piszemy przyszłość. Cele operacyjne gotowe!

Added: 06.04.2022 / Section:
spotkanie plenarne w Arenie Gliwice fot. D. Nita-Garbiec

Prawie rok działań, ponad 100 zaangażowanych osób, 4 grupy robocze i 8 spotkań pod okiem ekspertów, poświęconych przyszłości miasta w kontekście społecznym, przestrzennym, środowiskowym i gospodarczym. Cel został osiągnięty – po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wspólnie przygotowano cele nowej strategii „Gliwice 2040”. 4 kwietnia uroczyście podsumowano ten etap prac. W spotkaniu plenarnym z ekspertami i grupami roboczymi w Arenie Gliwice uczestniczyli prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępca Mariusz Śpiewok nadzorujący proces powstawania strategii.

Prace nad najważniejszym miejskim dokumentem wyznaczającym kierunki dalszego rozwoju Gliwic konsekwentnie zmierzają do finału. Znamy już zamierzoną wizję przyszłości miasta za około 20 lat oraz ambitne cele strategiczne, powiązane z trzema priorytetami tematycznymi przyjętymi dla nowej strategii. Skupiają się one wokół idei wyjątkowości Gliwic jako miasta racjonalnie gospodarującego swoimi zasobami, zarazem atrakcyjnego i bliskiego mieszkańcom oraz miasta błękitno-zielonego, zespojonego z otaczającą przyrodą i rzeką, nastawionego na komfort środowiskowy gliwiczan.

W ostatnich tygodniach ponad 100 osób wchodzących w skład czterech grup roboczych koordynowanych przez specjalistów w danej dziedzinie – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący), dr Annę Syrek-Kosowską (ekspert grupy gospodarczej), prof. dr. hab. inż. architekta Macieja Borsę (ekspert grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząskiego (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwię Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej) – przygotowywało dużo bardziej szczegółowe cele operacyjne, przyporządkowane do danego celu strategicznego i rozwijające jego zamysł. Cele te pozwolą osiągnąć w przyszłości nakreśloną wizję rozwoju Gliwic.

Spotkania grup roboczych odbywały się zarówno „na żywo”, jak i online. W poszczególnych zespołach współdziałali reprezentanci NGOsów, mieszkańcy, którzy zgłosili się do prac nad strategią w ubiegłorocznym otwartym naborze, przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek miejskich, szkół, firm, Rady Miasta Gliwice i rad dzielnic. Grupy te stanowiły głos doradczy prezydenta miasta, przedstawiając cyklicznie propozycje i rekomendacje konieczne do sformułowania zapisów kolejnych elementów strategii „Gliwice 2040”. 4 kwietnia ich członkowie spotkali się w Arenie Gliwice z nadzorującymi prace ekspertami tematycznymi i ekspertem wiodącym oraz władzami miasta, by podsumować efekty wspólnych działań i wymienić się doświadczeniami minionych miesięcy.

Zamykamy kolejny etap prac związanych z powstawaniem nowej strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”. Dziękuję Państwu za wielkie zaangażowanie, chęć dzielenia się z nami specjalistyczną wiedzą, swoimi uwagami i spostrzeżeniami. To był pierwszy tak szeroko prowadzony proces partycypacyjny w naszym mieście – tym bardziej doceniam Państwa wkład i czas poświęcony na dyskusje, analizy i opiniowanie materiałów przekazywanych przez ekspertów i zespół operacyjny Urzędu Miejskiego. Gorąco zachęcam do dalszej aktywności i współpracy przy innych działaniach w mieście. Ekspertom dziękuję zaś za inspiracje, utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego prac i ogromne zaangażowanie – otworzył spotkanie w Arenie Gliwice prezydent Adam Neumann.

Podczas panelu eksperckiego specjaliści koordynujący działania grup roboczych podsumowali dokonania poszczególnych zespołów, podkreślając innowacyjny charakter prac oraz uzyskaną dzięki temu wartość dodaną. Wskazali przy tym najważniejsze zasady, jakimi powinno kierować się miasto, aby osiągnąć sukces we wdrażaniu wypracowanych celów. Ich strukturę objaśniał ekspert wiodący, dr Marcin Baron, pokazując jednocześnie kierunki działań samorządu.

– „Gliwice 2040” to dokument, w którym chcemy zapisać z jednej strony, jak wyobrażamy sobie miasto za 20 lat – takie, w jakim chcemy mieszkać i pracować. To także dokument, w którym chcemy nakreślić najważniejsze cele rozwojowe na najbliższe dziesięciolecie. Warto podkreślić, że w mało którym mieście w Polsce tak intensywnie pracuje się nad strategią z różnymi gremiami – mieszkańcami, ekspertami, grupami opiniotwórczymi. Słuchamy bardzo wielu głosów i staramy się zrównoważyć różne stanowiska, dzięki czemu powstaje niepowtarzalny dokument będący wyrazem zgody wobec najważniejszych założeń rozwojowych Gliwic. Sama świadomość tego, na co wspólnie przystaliśmy i do czego razem zmierzamy, pozwoli w przyszłości korygować ewentualne błędy i reagować na nowe, niespodziewane sytuacje – przypomniał dr Baron.

Prace nad strategią „Gliwice 2040” wkraczają obecnie w kolejny etap. W najbliższym czasie ekspert wiodący wraz z zespołem zadaniowym utworzonym w Urzędzie Miejskim opracuje pozostałe elementy strategii: model funkcjonalno-przestrzenny, projekty kluczowe (czyli 3–4 projekty o największym zasięgu), sposób realizacji strategii, monitorowanie postępów (w tym określenie wskaźników), a także analizę ryzyka. Gdy gotowy będzie projekt całego dokumentu, zostanie poddany konsultacjom społecznym, w czasie których każdy będzie mógł się do niego odnieść, zaproponować zmiany i uzupełnienia – zarówno do celów strategicznych i operacyjnych, jak i pozostałych elementów strategii „Gliwice 2040”.

Jesienią projekt strategii powinien trafić pod obrady Rady Miasta Gliwice. Po przyjęciu dokumentu opracowany zostanie jeszcze Gliwicki Program Wdrażania Strategii, w którym zostaną wskazane projekty i przedsięwzięcia pozwalające zrealizować założone cele.

spotkanie plenarne w Arenie Gliwice
fot. D. Nita-Garbiec
spotkanie plenarne w Arenie Gliwice
fot. D. Nita-Garbiec
spotkanie plenarne w Arenie Gliwice
fot. D. Nita-Garbiec
spotkanie plenarne w Arenie Gliwice
fot. D. Nita-Garbiec
spotkanie plenarne w Arenie Gliwice
spotkanie plenarne w Arenie Gliwice
spotkanie plenarne w Arenie Gliwice
spotkanie plenarne w Arenie Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking