Nowe studium. Zakończył się etap zbierania wniosków

Added: 21.12.2021 / Section:
Gliwice z góry fot. G. Kogut

30 listopada minął wyznaczony termin składania wniosków do opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. W tym czasie do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego wpłynęło ponad 1100 wniosków, złożonych zarówno przez indywidualnych wnioskodawców, jak i przez różnego rodzaju organizacje i firmy. Będą one rozpatrywane podczas trwającej procedury planistycznej. Warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces sporządzania tak obszernego dokumentu, jakim jest Studium, potrwa wiele miesięcy.

Aktualnie w Wydziale Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach trwa analiza treści złożonych wniosków, przygotowywane są również materiały planistyczne niezbędne do sporządzenia projektu Studium. – Przewidujemy, że część planowanych do wykonania opracowań zostanie zlecona firmom zewnętrznym. Zakładamy, że na koniec 2022 roku będziemy posiadać materiały pozwalające na opracowanie koncepcji nowego Studium, która następnie zostanie poddana konsultacjom społecznym – zapowiada Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach.

Konsultacje będą również okazją do zapoznania się zainteresowanych ze wstępnym sposobem rozpatrzenia wniosków. Wstępnym, bowiem na tym etapie nie będzie możliwości przesądzenia o ostatecznym sposobie rozpatrzenia – trzeba pamiętać, że w wyniku konsultacji w projekcie Studium mogą zostać wprowadzone zmiany w stosunku do prezentowanej koncepcji.

Kiedy zatem będzie można się dowiedzieć, czy zgłoszony wniosek został ostatecznie uwzględniony?

Składający wnioski nie otrzymają od urzędu pisma z odpowiedzią. O tym, w jaki sposób ich wniosek został ostatecznie rozpatrzony, będą mogli się przekonać na etapie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu. Każdy, kto nie będzie zadowolony z zaproponowanych rozwiązań, będzie mógł złożyć uwagę do projektu Studium. – Ale o tym będziemy informować szczegółowo, w miarę postępu prac – uprzedza Iwona Pylypenko-Wilk.

Osoby, które złożyły wniosek w wyznaczonym terminie, czyli do 30 listopada, będą mogły zapoznać się z „Rozstrzygnięciem w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków złożonych w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu” – dokumentem, który pojawi się na stronie Gliwice.eu w Portalu Planistycznym po rozpoczęciu etapu wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu. Rozstrzygnięcie będzie zawierało wyłącznie wykaz wniosków złożonych w terminie, bez danych osobowych dotyczących wnioskodawców. Wykaz będzie zawierał datę złożenia wniosku, skrócony opis, czego wniosek dotyczy, określenie terenu, do którego się odnosi oraz informację o sposobie rozstrzygnięcia. Należy podkreślić, że rozstrzygniecie może polegać zarówno na uwzględnieniu, jak i na nieuwzględnieniu wniosku. Wniosek może być również uwzględniony tylko częściowo.

Co zrobić, jeśli nie zdążyło się złożyć wniosku w wyznaczonym terminie?

Wnioski złożone do Wydziału Planowania Przestrzennego po 30 listopada będą również brane pod uwagę podczas sporządzania projektu Studium. – Wszystkie złożone wnioski będą analizowane i rozpatrywane w trakcie przygotowywania projektu Studium, natomiast te wniesione po terminie nie będą ujęte w formalnym dokumencie, jakim jest „Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków złożonych w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu”. Będą one jednak również stanowić dla zespołu opracowującego Studium istotne źródło informacji na temat oczekiwań mieszkańców i właścicieli nieruchomości – zaznacza naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach.

Co w przypadku wniosków, które dotyczą równocześnie zmiany studium i planu miejscowego?

Zdarzały się przypadki, że składający wnioski do Studium formułowali dodatkowo w treści pisma wniosek o zmianę obowiązującego planu miejscowego. – W takiej sytuacji, niezależnie od włączenia pisma do procedury opracowywania Studium, rejestrowaliśmy je dodatkowo w rejestrze wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ każdy nowo sporządzany plan miejscowy musi być zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ewentualne prace nad zmianą planu mogą zostać podjęte dopiero wtedy, kiedy zmiana przeznaczenia zostanie uchwalona w Studium – wyjaśnia Iwona Pylypenko-Wilk.

Gdzie szukać informacji o postępie prac?

Znajdziemy je na stronie Gliwice.eu w Portalu Planistycznym (Studium w opracowaniu → Nowe Studium). O istotnych sprawach związanych z procedurą sporządzania Studium Wydział Planowania Przestrzennego UM będzie także informować zainteresowanych w kolejnych artykułach zamieszczanych na łamach „MSI – Gliwice”.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking