Jak się mają miejskie spółki? Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Added: 30.09.2021 / Section:
Stacja Uzdatniania Wody - Gliwice Łabędy Stacja Uzdatniania Wody - Gliwice Łabędy. Fot. R. Neumann

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym razem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działa od 1998 r. Powstało z przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Spółka zaopatruje mieszkańców w wodę, prowadzi bieżący monitoring stanu technicznego sieci i usuwa awarie, usuwa też i oczyszcza ścieki komunalne. Ponadto pełni funkcję inwestora zastępczego dla zadań własnych gminy w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, spółka prowadzi szereg działań społecznych i ekologicznych, m.in. kampanię „Zamień fakturę papierową na elektroniczną” mającą zachęcić mieszkańców do rezygnacji z papierowych faktur na rzecz dokumentów elektronicznych. Część powstałych w ten sposób oszczędności PWiK przeznaczy na zakup drzew, które posadzi w różnych dzielnicach. Miasto Gliwice posiada 89,1% udziałów w spółce.
Sieć wodociągowa spółki liczy 859,81 km (w 2019 r. 845,52 km) i dostarcza rocznie ponad 9 mln m3 wody dla mieszkańców Gliwic oraz kilku miejscowości w 4 ościennych gminach.
Na obsługiwanym terenie z usług wodociągowych korzysta ponad 99% ludności. W 2020 r. wymieniono łącznie 1885 wodomierzy i podliczników. Wszystkie wodomierze główne spółki wyposażone zostały w moduły radiowe do zdalnego odczytu.
Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez spółkę jest wysokiej jakości, 48% nie wymaga uzdatniania i jest podawana bezpośrednio do sieci miejskiej. Obecnie PWiK eksploatuje 6 ujęć wód głębinowych. Oprócz produkcji własnej realizowane są dostawy wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., które stanowią około 10% ogólnej wartości dostaw.
Długość obsługiwanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 687,31 km (o 5,89 km więcej niż w 2019 r.). W 2020 r. spółka eksploatowała 2 oczyszczalnie ścieków, które w 2020 r. oczyściły 11 463 tys. m3 ścieków. Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach wyprodukowała w 2020 r. 1 365 tys. m3 biogazu z osadów ściekowych, który zużyto na potrzeby cieplne i energetyczne obiektu.
Sprzedaż wody w 2020 r. wyniosła 9 228 800 m3, a odbiór ścieków 7 998 600 m3. Średnie ceny netto za m3 wody i ścieków obowiązujące w PWiK w Gliwicach są drugimi w kolejności najniższymi cenami w regionie.
W 2020 r. spółka przeprowadziła szereg inwestycji o łącznej kwocie prawie 30 mln zł.
Do najważniejszych można zaliczyć budowę sieci wodociągowej, modernizację pompowni wody przy ul. Pszczyńskiej, rozszerzenie systemu monitoringu wizyjnego Stacji Uzdatniania Wody, dostawę i montaż agregatu kogeneracyjnego w COŚ, wymianę i rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego. Ponadto przeprowadzono remonty m.in. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, pompowni i monitoringu.
W 2020 r. spółka wypracowała zysk w wysokości ponad 2 mln zł. Więcej informacji na temat PWiK można znaleźć na stronie internetowej pwik.gliwice.pl. (mf)

 

Stacja Uzdatniania Wody - Gliwice Łabędy
Stacja Uzdatniania Wody - Gliwice Łabędy. Fot. materiały PWiK
Centralna Oczyszczalnia Ścieków
Centralna Oczyszczalnia Ścieków. Fot. materiały PWiK
baner
Stacja Uzdatniania Wody - Gliwice Łabędy
Centralna Oczyszczalnia Ścieków
baner

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking