Wotum zaufania i prezydenckie absolutorium

Added: 18.06.2021 / Section:
prezydent gliwic Adam Neumann Prezydent Gliwic Adam Neumann podczas ślubowania na sesji Rady Miasta Gliwice w styczniu 2020 r. fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

Podczas wczorajszej, zdalnej sesji Rady Miasta Gliwice radni udzielili prezydentowi Gliwic wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas sesji Rady Miasta, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu, radni przeprowadzają również głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania, na podstawie Raportu o stanie miasta. Taki raport przedstawiany jest radnym co roku, do 31 maja.

Otrzymany przez Radę dokument za 2020 rok jest obszerniejszy od tego typu opracowań za lata poprzednie, ponieważ uwzględnia spectrum działań prezydenta Gliwic w walce z pandemią COVID-19. Myślę, że przedstawione Państwu dane są dowodem na bardzo dobry kierunek rozwoju tego miasta. Po raz pierwszy zmieniło nam się np. saldo migracji – jest dodatnie, co oznacza zmniejszenie odpływu mieszkańców poza granice miasta. Zmniejszyły się również wszystkie te wskaźniki, które mogłyby sygnalizować negatywne trendy. Raport przedstawia miasto dobrze i konsekwentnie zarządzane, przygotowane na nagłe zmiany, obrazuje również pracę prezydenta, który właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków ustawowych – mówił podczas sesji zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok.

Opinię tę podzieliły wszystkie komisje RM i większość klubów radnych. Wotum zaufania zostało prezydentowi miasta udzielone w stosunku 17 głosów „za” przy 8 głosach wstrzymujących się.

Absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. gliwiccy radni udzielili prezydentowi w stosunku 23 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się.

Sposób gospodarowania miejskimi pieniędzmi co roku poddawany jest, zgodnie z przepisami, kilkuetapowej kontroli. Prezydent miasta przedstawia sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu miejskim radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO). Oceny RIO i komisji stałych Rady Miasta trafiają następnie do Komisji Rewizyjnej RM. Na tej podstawie jej członkowie przygotowują wniosek o udzielenie lub nieudzielenie prezydentowi miasta absolutorium. Zanim zostanie on poddany pod głosowanie radnych, jeszcze raz akceptuje go RIO.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, opiniami komisji stałych Rady Miasta na jego temat, ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na temat sprawozdania, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Gliwice za 2020 r. – uzasadniał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Zbigniew Wygoda.

W ramach podsumowań minionego roku prezydent Gliwic Adam Neumann dziękował zwłaszcza służbom medycznym i wszystkim, którzy włączyli się walkę z pandemią COVID-19.

Bez wątpienia 2020 rok był specyficzny. Nigdy w 30-letniej historii polskiego samorządu nie mieliśmy do czynienia z takim zagrożeniem epidemiologicznym i z takim ukierunkowaniem działalności urzędu i prezydenta miasta. Działaliśmy w warunkach szczególnych, przy licznych ograniczeniach. Nasze starania przyniosły efekty. W 2020 roku udało się wykonywać wszystkie zadania miasta, do których jest powołane, w zasadzie na równie wysokim poziomie jak w latach poprzednich. W sposób istotny wspomogliśmy krajowy system szpitalnictwa. Dzięki niebywałej sprawności i aktywności Szpitala Miejskiego nr 4, docenianej zarówno przez mieszkańców, jak i przez wojewodę śląskiego, uruchomiliśmy w kwietniu ubiegłego roku, jako jedni z pierwszych w kraju, szpital dedykowany wyłącznie chorobom związanym z COVID-19. Co więcej, w ciągu kilkunastu dni z budynku szpitalnego przy ul. Zygmunta Starego udało nam się przenieść do sąsiadującej z nim, sprawnie i szybko wyremontowanej dawnej siedziby domu dziecka, przychodnie lecznictwa otwartego. Gdy przyszedł czas szczepień, to znów byliśmy jednymi z najlepszych w kraju, błyskawicznie uruchamiając znakomicie działający, masowy punkt szczepień na lodowisku Tafla. Tu należą się wielkie podziękowania dla służb medycznych działających w ramach Szpitala Miejskiego nr 4, podobnie zresztą jak dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym przetrwaliśmy ten trudny rok 2020. Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do walki z pandemią. Państwu zawdzięczamy, że te miesiące przebiegały – i nadal przebiegają – bez żadnych uchybień i nieprawidłowości w działalności miasta. Jak pokazał skarbnik, stan miasta i jego sytuacja ekonomiczna są wciąż bardzo dobre – i to pomimo ograniczeń wynikających z coraz gorszego dotowania samorządu z poziomu centralnego. Ograniczana jest nasza podstawowa baza podatkowa, bo ulgi w podatku PIT czy podnoszenie kwoty wolnej niestety wprost odbijają się na finansach naszego miasta. Niemniej jednak zachowaliśmy dobrą sytuację ekonomiczną, zdolność kredytową i możemy z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Możemy dalej myśleć o realizowaniu ambitnych zamierzeń, w tym tych największych, inwestycyjnych, i tutaj mam przede wszystkim na myśli budowę nowego szpitala miejskiego przy ul. Kujawskiej, gdzie szacunki kwot, które będą potrzebne, aby ten obiekt wybudować i wyposażyć dzisiaj zaczynają sięgać pół miliarda złotych. Ale jesteśmy zdeterminowani i gotowi, aby to zrobić. Kończąc, jeszcze raz dziękuję Państwu za współpracę, za wszystkie działania, które pomogły dobrze przeżyć 2020 rok. Postarajmy się dalej dobrze współdziałać  – stwierdził Adam Neumann.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking