Warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Added: 22.02.2021 / Section:
mężczyzna udzielający porady młodej kobiecie

 Zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji lub sformułowanie pozwu to uciążliwy problem dla wszystkich, którzy samodzielnie szukają rozwiązań. Naprzeciw wychodzą specjaliści działający w Gliwicach w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Niosą pomoc bezpiecznie, bo telefonicznie lub mejlowo.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie: prawa pracy,    prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa celnego, dewizowego i handlowego, przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,  prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej),    ubezpieczenia społecznego,  mediacji.

Formy wsparcia:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz informacje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej  o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 3. przygotowanie projektu  wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 4. przeprowadzenie  mediacji
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Mediator przeprowadzając mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego  porozumienia. Mediacja może być prowadzona  z każdą ze stron osobno lub z udziałem stron jednocześnie (a w razie potrzeby dodatkowo z każdą ze stron osobno).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 1. Każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, przy czym na mocy tzw.  Tarczy 3.0 zniesiony został obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia takich kosztów .
 2. Z pomocy mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jak skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej należy wcześniej telefonicznie umówić jej termin:
 

W przypadku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów w:

 •     Ośrodku Pomocy Społecznej (Zespół Pracy Socjalnej), ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni),
 •     Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci),
 •     Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni i adwokaci)

za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp_gliwice@ops.gliwice.eu. W przypadku pytań prosimy o kontakt w godzinach pracy infolinii NPP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (codziennie od 8:30 do 10:30) pod numerem telefonu: 517 081 054.

W przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji realizowanej przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”, obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych w:

 •     Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
 •     Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63.

W przypadku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji realizowanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”, obsługiwane przez adwokatów, doradców obywatelskich w:

 •     Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Gierymskiego 1,
 •     Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25

za pomocą poczty elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl. Pracownik Urzędu Miasta skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu umówienia porady telefonicznej/mailowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem telefonu: 32 239 12 59.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking