Usuń piec z miastem na lepszych zasadach

Added: 26.11.2020 / Section: / pdf
smog nad Rynkiem w Gliwicach fot. Mosquidron

Ogrzewasz mieszkanie starym kotłem, eksploatowanym już ponad 10 lat od daty produkcji? Nie zwlekaj z jego wymianą – to obowiązek wynikający ze śląskiej uchwały antysmogowej! Postaraj się też o miejską dotację na wymianę źródeł ciepła. Dzięki zmianom w lokalnych przepisach, od nowego roku będzie można otrzymać do 6 tys. zł dla nowej instalacji gazowej, do 10 tys. zł dla pomp ciepła, a nawet 12 tys. zł przy połączeniu z termomodernizacją. Jeśli masz jednorodzinny dom z przestarzałym piecem lub kotłem węglowym i niewysokie dochody, możesz też starać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

1. UPEWNIJ SIĘ! KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ Z MIASTA?

 • osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą ogrzewania na ekologiczne. Warunek: jej mieszkanie nie było wcześniej dotowane! (wyjątek od tego – patrz pkt 9)
 • właściciel budynku, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa
 • osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, np. stowarzyszenie

2. UZYSKAJ POZWOLENIA!

Przed rozpoczęciem prac – w przypadku ogrzewania gazowego – wymagane jest zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

3. ZLIKWIDUJ

Trzeba usunąć wszystkie stare piece, kotły i kuchenki węglowe, i zastąpić je urządzeniami eko. Jeśli tak się nie stanie, dotacja nie będzie przysługiwać.

Czy można pozostawić kominek? Tak, jeden – ale pod warunkiem, że znajduje się on w budynku jednorodzinnym lub w niskim budynku wielorodzinnym oraz pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. Należy pamiętać, że restrykcyjne wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. w zakresie istniejących kominków, zawarte w uchwale antysmogowej, wymuszą ich likwidację lub wymianę!

4. PODŁĄCZ SIĘ LUB ZAINSTALUJ

Podłącz się do:

 • miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC)

lub

zainstaluj ogrzewanie:

 • gazowe
 • elektryczne
 • olejowe

Podpisz umowę z dostawcą gazu lub ciepła z sieci lub energii elektrycznej.

5. ZBIERZ POTRZEBNE DOKUMENTY

 • zgoda właściciela budynku i lokalu na zmianę systemu ogrzewania, np. w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • faktury lub rachunki imienne za zakup/montaż nowego urządzenia grzewczego, wkładu kominowego lub dobudowanego komina wielopowłokowego – nie mogą być wystawione na działalność gospodarczą!
 • opinia uprawnionego podmiotu, potwierdzająca prawidłowość podłączenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji, w przypadku zmiany ogrzewania na gazowe, olejowe, pelet drzewny
 • protokół odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
 • protokół sporządzony przez instalatora z uprawnieniami w przypadku zmiany ogrzewania na elektryczne

6. ZŁÓŻ WNIOSEK PO WYKONANIU INWESTYCJI, CZYLI:

po odbiorze uprawnionego podmiotu w przypadku ogrzewania olejowego, na pelet drzewny, gazowego (i przeprowadzeniu
próby szczelności instalacji gazowej przez osobę posiadającą właściwe świadectwo kwalifikacyjne)

lub

po odbiorze przez instalatora z uprawnieniami w przypadku ogrzewania elektrycznego

albo

po sporządzeniu protokołu odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, jeśli budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

pobierz i wypełnij formularz wniosku (ze strony niskoemisyjne.gliwice.eu, zakładka „Dotacje tylko z budżetu likwidacja palenisk + OZE”, odnośnik: „Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny” lub „Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii OZE”, bądź też w Biurze Obsługi Interesanta).

Do wniosku dołączane będą kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie 5 – potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane własnoręcznie przez Ciebie jako wnioskodawcę i opatrzone datą. Wniosek wraz z kompletem załączników złożysz w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Pamiętaj! Wniosek składa się najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Wnioski rozpatrywane są przez komisję raz na kwartał.

7. KONTROLA – ZGODA – UMOWA

W przypadku zakwalifikowania przez komisję Twojego wniosku do dotacji, pracownik Wydziału Środowiska umówi się z Tobą na wizję w mieszkaniu, by potwierdzić wykonanie inwestycji i pełną likwidację starych palenisk węglowych.

W przypadku potwierdzenia likwidacji palenisk węglowych, zostanie z Tobą podpisana umowa o przyznanie dotacji i na tej podstawie nastąpi wypłata pieniędzy.

8. ILE MOŻNA OTRZYMAĆ OD MIASTA?

 • do 4000 zł
 • do 8000 zł – jeżeli twój budynek został ocieplony do 4 lat wstecz (licząc od daty na protokole końcowym z termomodernizacji). W tym celu musisz przedłożyć dodatkowo protokół odbioru końcowego z wykonanych prac oraz faktury potwierdzające wykonanie ocieplenia. Jeżeli zostało ono sfinansowane przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię, pobierz kserokopie tych dokumentów od zarządcy lub zarządu wspólnoty/spółdzielni.

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 r. zwiększy się poziom dotacji:

 • do 6000 zł przy zmianie systemu ogrzewania
 • do 12 000 zł przy zmianie ogrzewania wraz z termomodernizacją
 • do 10 000 zł do pomp ciepła ze znakiem jakości EHPA-Q lub CEN Heat Pump Keymark.

Podtrzymany zostanie poziom dotacji 4000 zł do kotłów automatycznych na biomasę i kolektorów słonecznych.
Powyższe kwoty będą dotyczyć inwestycji zrealizowanych od 2020 r.!

9. PAMIĘTAJ!

 1. Dzięki zmianie lokalnych przepisów możliwe jest powtórne przyznanie dotacji – w sytuacji gdy pierwsza dotacja przyznana była do kotła węglowego obecnie nie spełniającego wymogów śląskiej uchwały antysmogowej i przy zastąpieniu go ogrzewaniem innym niż węglowe.
 2. Nie będzie już dofinansowania miejskiego do kotłów na paliwa węglowe, montowanych od 2021 r.
 3. Dotacje do kotłów spełniających wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5 na paliwo stałe (ekogroszek) będą przyznawane do końca 2021 r. tylko dla inwestycji zakończonych do 31 grudnia 2020 r.

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ STARE KOTŁY WĘGLOWE?

 • do 1 stycznia 2022 r. – kotły, które wyprodukowano przed 2007 rokiem.
 • do 1 stycznia 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem.
 • do 1 stycznia 2026 r. – dla kotłów, które wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do eksploatacji przed 1 września 2017 r.

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.

Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r.

Inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwalasejmiku- nr-v3612017.

ramka informacyjna

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking