Weź udział w naborach i działaj!

Added: 14.10.2020 / Section: / pdf
baner

GCOP zaprasza przedstawicieli gliwickich organizacji pozarządowych do zgłaszania się i działania w zespołach branżowych. Trwa również nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert Miasta Gliwice.

Wzorem lat ubiegłych ogłaszamy nabór do zespołów: kultury, edukacji i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, turystyki połączonej z krajoznawstwem i ekologią – mówi Marta Kryś, dyrektor GCOP, który koordynuje gliwickie zespoły branżowe.

Zespoły branżowe tworzą pasjonaci i lokalni liderzy z różnych dziedzin. Podczas spotkań współpracują, wypracowują rozwiązania, wymieniają się wiedzą, utrzymują też kontakt z mieszkańcami, poznają ich potrzeby i informują o podejmowanych inicjatywach. Ponadto wspomagają Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego opiniując uchwały Rady Miasta.

Zgłoszenia należy wysłać do 23 października. Nabór jest przeprowadzany w następujących zespołach: kultury, edukacji i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, turystyki połączonej z krajoznawstwem i ekologią. Kandydaci mogą zgłaszać się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gcop.gliwice.pl. Więcej informacji na temat zgłoszeń oraz charakteru działania zespołów branżowych można otrzymać w GCOP pod numerem tel. 32 238 81 67 lub drogą mailową: sekretariat@gcop.gliwice.pl.

Drugą możliwością aktywnego uczestniczenia w działaniach, które kształtują współpracę miasta i organizacji pozarządowych, jest udział w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert Miasta Gliwice, których realizacja nastąpi w roku 2021. Kandydaci mogą być wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydaci związani z organizacjami biorącymi udział w danym konkursie podlegają wykluczeniu.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.gcop.gliwice.pl. Zgłoszenia można dokonać do 30 października 2020 r. we wszystkich lokalach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking