Dojrzała strategia

Updated: 01.10.2020 / Section: / pdf
seniorka sprawdzająca informacje na tablecie fot. Freepik

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W Gliwicach co trzeci mieszkaniec jest seniorem 60+ i odsetek ten stale rośnie. Z biegiem czasu coraz więcej będzie też gliwiczan powyżej 70, 80 czy 90 lat. Jak mądrze zadbać o ich potrzeby, zapewnić wsparcie i wysoką jakość życia? Kierunki wyznacza przyjęty na wrześniowej sesji „Program polityki senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025”.

To gliwicka strategia senioralna, spójna z podobnymi rozwiązaniami przyjętymi przez samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie i krajowe. Pozwala na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom poprzez edukację, aktywność, partycypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa. Dokument został opracowany w oparciu o konsultacje z Radą Seniorów Miasta Gliwice, klubami seniorów oraz z instytucjami i placówkami realizującymi w mieście zadania na rzecz seniorów. Na sesji RM przyjęto go jednogłośnie. Dokument zawarty w uchwalenr  XIX/373/2020 jest dostępny w internecie pod adresem https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/4974.

Strategia to nie jedyny ukłon Gliwic w kierunku dojrzałych mieszkańców.

Od 9 lat intensywnie współpracuję ze środowiskiem gliwickich seniorów, znam ich problemy i oczekiwania. Teraz skala tych działań będzie szersza  – mówi Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach, która została powołana przez prezydenta Gliwic Adama Neumanna na stanowisko pełnomocnika ds. seniorów.

Do zadań gliwickiego pełnomocnika ds. seniorów należy m.in.:
•    rozpoznawanie potrzeb osób starszych;
•    opracowywanie dokumentów strategicznych w obszarze działań na rzecz seniorów,
•    opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących seniorów,
•    koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji seniorów, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej,
•    współpraca z Radą Seniorów Miasta Gliwice,
•    podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów, będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice,
•    współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz seniorów,
•    przedstawianie prezydentowi miasta wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

Współpraca pełnomocnika z gliwickimi seniorami ma opierać się na stałych dyżurach, które rozpoczną się jeszcze w październiku. Szczegółowe informacje zostaną podane na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” i na stronie miasta www.gliwice.eu.

Dojrzali mieszkańcy chcą czuć się potrzebni i być aktywni na różnych polach. Dzięki wsparciu pełnomocnika ich głos wybrzmi jeszcze donośniej. To bardzo ważne, bo po przejściu na emeryturę wciąż wiele osób zamyka się w domu zamiast wychodzić do innych, spełniać się w każdy możliwy sposób i otwierać na to, co nowe – podkreśla Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, której podlegają kwestie zdrowia i spraw społecznych w mieście.

Miasto dla seniorów

Gliwice pamiętają o dojrzałych mieszkańcach i z roku na rok poszerzają ofertę usług i udogodnień dla starszych gliwiczan. Od 1 lipca w mieście obowiązują korzystniejsze zasady udzielania seniorom dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby płacić niższe rachunki za odbiór śmieci, trzeba mieć ukończony 60. rok życia i uprawnienie do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym, uzyskiwać miesięcznie dochód w wysokości nieprzekraczającej 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie oraz nie kwalifikować się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą. Wnioski można zgłaszać telefonicznie do pracownika socjalnego (szczegółowe informacje pod nr tel. 32/335-96-42, 32/335-96-33, 32/335-96-08), drogą elektroniczną (ops@ops.gliwice.pl) lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 (w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00, w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 11.00). Z uwagi na stan epidemii we wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach warto kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Na tym nie koniec! W naszym mieście od 6 lat funkcjonuje miejski program zniżek skierowany do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Gliwic. W ramach programu „Gliwicki senior 60+ i 75+” (bo o nim mowa) dojrzali gliwiczanie mogą otrzymać bezpłatną Kartę Seniora. Korzysta z niej już ponad 9,4 tys. osób! Wniosek o przyznanie karty składa się obecnie w Biurze Podawczym UM w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). Po upływie 14 dni od złożenia dokumentu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów (tel. 32/239-11-09, 32/238-54-37) w celu ustalenia terminu odbioru karty.

Karta Seniora uprawnia do ulgowego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum w Gliwicach, na kryte pływalnie miejskie („Delfin”, „Mewa”, „Olimpijczyk”), do Palmiarni i Teatru Miejskiego, na sztuczne lodowisko „Piruet” czy teren Ośrodka Wypoczynkowego w Czechowicach, oferuje także tańszy dostęp do usług proponowanych przez prywatnych partnerów programu. Baza partnerów (dostępna pod adresem www.gliwice.eu/dla-mieszkancow/gliwicki-senior-67-i-75/partnerzy-programu) jest bardzo różnorodna, a posiadacze karty mogą liczyć po jej okazaniu na rabaty m.in. w prywatnych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych, obiektach sportowych (korty tenisowe, siłownie, szkoła tańca), ośrodkach wypoczynkowych, sklepach (np. z materiałami budowlanymi, w księgarni) czy salonach optycznych.

Z myślą o dojrzałych gliwiczanach Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych stworzyło wirtualną platformę internetową Strefa Seniora. Pod adresem www.gcop.gliwice.pl/strefa-seniora/ zebrano istotne informacje dotyczące m.in. oferty edukacyjnej i kulturalnej oraz zniżek i promocji w miejscach publicznych i prywatnych. Twórcy zapraszają do kontaktu i zgłaszania nowych przyjaznych seniorom adresów telefonicznie (32/775-01-78) i mejlowo (seniorzy@gcop.gliwice.pl).

Naprzeciw różnorodnym potrzebom seniorów wychodzi też Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 oraz Dzienny Domu „Senior+” przy ul. Partyzantów 30 zapewniają wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie zaspokajać swoich codziennych potrzeb i wymagają w tym zakresie częściowej pomocy. OPS zapewnia ponadto opiekę i specjalistyczne wsparcie w miejscu zamieszkania (dotyczy to osób, które wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione) lub całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.opsgliwice.pl.

Beata Jeżyk, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice ds. seniorów
Na zdjęciu Beata Jeżyk, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice ds. seniorów. Fot. D. Nita-Garbiec

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking