Gliwickie NGOsy działają zdalnie!

Updated: 09.04.2020 / Section: / pdf
kobieta rozmawia przez telefon i wideoczat fot. Pexels

Koronawirus już zmienił sposób działania gliwickich firm i instytucji, wpływa też na funkcjonowanie lokalnych organizacji pozarządowych. Te, które realizują zadania publiczne w mieście, mogą decyzją prezydenta Gliwic wykonywać je zdalnie – wszędzie tam, gdzie rodzaj zadania pozwala na bezpieczne wykorzystanie dostępnych platform komunikacji elektronicznej, telefonów czy komunikatorów internetowych.

Bezpłatne porady prawne

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA prowadzi nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie telefonicznie, mejlowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Wiele osób poszukiwać będzie istotnych informacji dotyczących: załatwiania różnych spraw urzędowych i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy „na koronawirusa”, uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów. Aby skorzystać z usług prawników i doradców obywatelskich współpracujących ze stowarzyszeniem, należy :

  1. Pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Gliwicach wniosek-zgłoszenie porady na odległość, zawierający oświadczenie, że zainteresowany nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Wysłać skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres zd@um.gliwice.pl.
  3. W wyjątkowej sytuacji, gdy zainteresowany nie posiada dostępu do Internetu, można zadzwonić do UM w Gliwicach (32/239-12-59) i złożyć taki wniosek ustnie wraz z oświadczeniem .
  4. Po złożeniu wniosku drogą telefoniczną pracownik Urzędu ustali termin porady telefonicznej.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Pomoc asystentów Fundacji Różyczka w tym wyjątkowym okresie jest niezwykle cenna dla osób samotnych i będących w grupie ryzyka z uwagi na stan zdrowia. Z tego względu Fundacja nie zawiesza usług asystentów! Są one realizowane w zakresie podstawowych, bieżących potrzeb, m.in. zakupów i kwestii zdrowotnych. Ośmiu asystentów jest dostępnych w miarę własnych możliwości. Zapoznano ich z profilaktyką antykoronawirusową. Stosują jednorazowe rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji i bezwzględnie przestrzegają zasad higieny.

Pomoc dla osób uzależnionych

Fundacja Arka Noego (tel. 668-630-980, e-mail fangliwice@gmail.com) zajmuje się zadaniami Bezpieczna Przystań” oraz „Punkt Zwrotny”. Za pomocą komunikatorów Google Duo i Skype prowadzi indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz indywidualne konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Bezpośrednie konsultacje zostały wstrzymane.

Klub Abstynentów KROKUS (tel. 32/231-57-65, e-mail: kakrokusgliwice@gmail.com) prowadzi jednoosobowe dyżury osoby pierwszego kontaktu oraz całodobowy dyżur telefoniczny (515-528-072).

Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA w Gliwicach (www.familia.org.pl, tel./fax 32/270-37-58, 32/231-86-15, e-mail: czpilu@mp.pl) realizuje zadanie „Kompleksowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”. Członkowie grup zostali objęci wsparciem terapeutycznym w ramach teleporad świadczonych przez terapeutów poradni leczenia uzależnień Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o. Mogą w ten sposób skorzystać również z porad lekarskich. W przypadku grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych z syndromem DDA stworzono zamkniętą grupę na WhatsApp’ie.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA prowadzi mieszkania readaptacyjne w ramach Programu readaptacji społecznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. To działanie wykonywane jest bez zmian. Z uwagi na stan epidemii, by zadbać o bezpieczeństwo uczestników, odstąpiono do odwołania z rutynowych wizyt w mieszkaniach, na rzecz regularnego kontaktu telefonicznego z lokatorami. Jest to zgodne z wytycznymi Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zalecającego wprowadzenie teleporad lub wideopołączeń.

Przekazywanie żywności, pomoc rzeczowa

Polski Czerwony Krzyż realizujący to działanie na rzecz najuboższych mieszkańców Gliwic nadal wydaje paczki na skierowania z OPS i innych instytucji. Od 2 kwietnia towar w ramach programu unijnego FEAD 2019/20 jest wydawany w godz. 9.00–12.00 (osobom zakwalifikowanym przez OPS i spełniających kryteria zgodnie z wytycznymi). Wstrzymano: wydawanie pieczywa oraz działalność punktu wydawania odzieży i pośrednictwo w przekazywaniu mebli (przyjmowane są tylko telefoniczne zgłoszenia od osób oferujących meble i sprzęt AGD).

Pomoc osobom bezdomnym

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (koło gliwickie) nadal przekazuje wsparcie osobom bezdomnym w ramach zadania Ogrzewalnia Gliwice”.

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

W związku z poleceniem Wojewody Śląskiego o zawieszeniu placówek wsparcia dziennego, tego typu miejsca w Gliwicach (także te prowadzone w formie pracy podwórkowej) nie funkcjonują w tradycyjnej formie.

Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy przechodzi na prowadzenie zajęć za pośrednictwem Facebooka. Na profilu TWS będą codziennie pojawiać się propozycje zadań, ćwiczeń, publikowane będą też miniwykłady. Kierownik oraz wychowawca będą pełnić dyżury telefoniczne , służąc pomocą w kwestiach edukacji szkolnej oraz wsparciem w trudnej sytuacji. W formie zdalnej działać będzie również Placówka Wsparcia Dziennego TRAMPOLINA prowadzona przez Fundację SPORT-TRAVEL „Streetworking Gliwice”.

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży zamknęło świetlicę Animator i nie realizuje zajęć w formie stacjonarnej. Wychowawcy są w kontakcie telefonicznym z rodzicami, służąc wsparciem.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia ROZWÓJ (tel. 797 318 241, e-mail: stowarzyszenierozwoj@onet.pl) realizuje zadanie „Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin; sesje psychoterapii i konsultacje dla dorosłych, dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków”. Konsultacje prowadzone są w formie telefonicznej w czwartki (godz. 15.30 - 19.30 oraz soboty  - godz. 9.00 - 13.00. Istnieje możliwość dostosowania czasu rozmowy do indywidualnych preferencji. 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking