Pozyskamy energię ze słońca

Added: 20.10.2020 / Section: / pdf
instalacja solarna - panele Fot. Pixabay

W Gliwicach powstała jedna z największych miejskich instalacji fotowoltaicznych. Na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – zamontowano w sumie 260 paneli fotowoltaicznych. Pozyskana z nich energia pokryje znaczą część zapotrzebowania tych budynków na prąd, co korzystnie wpłynie zarówno na  środowisko, jak i na miejski budżet.

Fotowoltaika jest ekologiczna i ekonomiczna. Panele wytwarzają darmowy prąd, nie emitują zanieczyszczeń i można je poddać recyklingowi, a pozyskiwanie przez nie energii nie generuje hałasu.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu głównej siedziby UM będzie pozyskiwała energię o łącznej mocy 49,6 kW, a przy ul. Jasnej 31A – o mocy 31 kW. Pokryje to część zapotrzebowania budynków urzędu i przełoży się na obniżenie bieżących kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. W skali roku zaoszczędzimy około 72 MWh na obu budynkach, co daje około 43 tys. zł (z czego około 30 tys. zł na sprzedaży i ok. 13 tys zł na dystrybucji prądu) – zauważa Aleksandra Janik-Gajówka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – Równie istotny jest aspekt ekologiczny. Pozyskiwanie energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne korzystnie wpłynie na jakość powietrza w Gliwicach. Wyliczenia wskazują, że uruchomienie instalacji powinno ograniczyć emisję pyłowo-gazową do atmosfery rocznie o około 58 ton dwutlenku węgla i około 2900 gram pyłu zawieszonego PM10 – dodaje.

Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało środki  z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (EFRR-ZIT). Zawarta w grudniu 2019 roku umowa przewiduje dofinansowanie zadania na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. Zrealizowała je firma EKO-SOLAR  Sp. z o.o., z którą miasto w marcu br. podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie instalacji. Wartość umowy opiewała na kwotę 401 022,96 zł brutto.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking