Uzupełniający nabór na rachmistrzów spisowych

Added: 04.08.2021 / Section:
mężczyzna piszący na piórem na kartce papieru

Prezydent Miasta Gliwice - Gminny Komisarz Spisowy w Gliwicach ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  •     mieć ukończone 18 lat,
  •     cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  •     posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  •     posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  •     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz druk oferty kandydata na rachmistrza spisowego można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

nabór plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking