Wyprawka 2011

Добавлено: 03.10.2011 / Раздел:

Uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2011/2012 w klasach I – III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w postaci „Wyprawki szkolnej”.


Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników można składać w szkole, do której uczeń uczęszcza, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.
1. Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie o wysokości dochodów;
• w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów;
• w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto.
3. Wartość pomocy finansowej, którą uczeń może otrzymać do zakupu podręczników wynosi:
• do 180 zł dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej;
• do 325 zł dla ucznia klasy III gimnazjum;
• do 210 zł dla ucznia klas IV – VI szkoły podstawowej (dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
• do 315 zł dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej (dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
• do 390 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
4. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego – pokój 257, numer telefonu: 32/238-54-51 lub 32/238-54-52. (bom)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking