Od maja zmiany w obsłudze obywateli Ukrainy / З травня зміни в обслуговуванні громадян України

Добавлено: 04.05.2022 / Раздел:
banner w abrwach Ukrainy z napisem Ważne!

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy od środy 4 maja będą nadawane w sali nr 002-003 na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, wejście od ul. Wyszyńskiego). W zmienionych godzinach od poniedziałku 2 maja działa Miejski Punkt Pomocy Ukrainie przy ul. Jasnej 31b. W piątek 6 maja zakończy działalność Miejski Punkt Przekazywania Darów w Arenie Gliwice.

Українська версія

UM w Gliwicach jest czynny od poniedziałku do środy między godz. 8.00 a 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00 i w piątki między godz. 8.00 a 15.00.

Na stronie bip.gliwice.eu można pobrać specjalny wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (zakładka: Wirtualne Biuro Obsługi / Formularze). Należy go wypełnić w alfabecie łacińskim i złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od wszystkich osób, które ukończyły 12 lat, będą pobierane odciski palców. Dzieci poniżej 12 lat nie muszą być obecne podczas składania wniosku, chyba że nie posiadają żadnych dokumentów tożsamości.

Załączniki do wniosku (niezbędne, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i wprowadzić dane do rejestru PESEL):

 • 1 fotografia w formie papierowej, biometryczna zgodna z art. 29 ustawy 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – jest możliwość zrobienia prawidłowej fotografii w holu urzędu na parterze;
 • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający urodzenie – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Miejski Punkt Pomocy Ukrainie działa od poniedziałku do piątku w budynku przy ul. Jasnej 31B. Wsparcie zapewnia w nim Centrum Inicjatyw Społecznych i Ośrodek Pomocy Społecznej.

 • W Punkcie Pomocy Ukrainie są obecni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy doradzają obywatelom Ukrainy, jak wypełnić wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, wnioski o przyznanie posiłków w szkole i przedszkolu, a także wnioski o otrzymanie pomocy żywnościowej. Pracownicy OPS-u zapraszają do Punktu Pomocy Ukrainie w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, od wtorku do czwartku między godz. 8.00 a 14.30 i w piątki od godz. 8.00 do 13.00. Numer telefonu, pod którym są dostępni, to +48 514-054-998.
  • Pracownicy OPS-u zajmują się także zapewnieniem uchodźcom noclegu. W tym celu są od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 dostępni telefonicznie pod numerem +48 514-049-61.
 • Centrum Inicjatyw Społecznych zajmuje się udzielaniem podstawowych informacji dla uchodźców z Ukrainy. CIS działa w Punkcie od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 18.00. Pracownicy CIS-u są dostępni telefonicznie, od poniedziałku do piątku między godz. 7.00 a 15.00, pod numerem +48 32/444-22-22.

W piątek 6 maja Miejski Punkt Przekazywania Darów zakończy działalność. Od 4 do 6 maja obywatele Ukrainy i osoby, które goszczą je w swoich domach, nadal mogą zgłaszać się po wsparcie rzeczowe do Areny Gliwice (ul. Akademicka 50, wejście E). Punkt będzie wydawał te rzeczy, które pozostały w magazynie.

W maju nadal będzie czynny punkt przekazywania darów „Sąsiedzka Pomoc” na lodowisku Tafla (ul. Akademicka 29), prowadzony przez Fundację Eugeniusz & Friends. Obywatele Ukrainy mogą zgłaszać się po wsparcie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki między godz. 10.00 a 18.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do 14.00.

Номери PESEL громадянам України з середи 4 травня, надаватимуться в залі № 002-003 на першому поверсі Управління Міста Ґлівіце (вул. Звичєнства, 21 (ul. Zwycięstwa 21), вхід від вул. Вишинського (ul. Wyszyńskiego). У змінені години з понеділка 2 травня працює Міський Пункт Допомоги Україні по вул. Ясній, 31b (ul. Jasna 31b). У п'ятницю 6 травня завершить роботу Міський Пункт Передачі Пожертвувань на Арені Ґлівіце.

Мерія у Глівіцах працює з понеділка по середу з 8.00 до 16.00, четвер з 8.00 до 17.00 і по п’ятницях з 8.00 до 15.00.

На сайті bip.gliwice.eu можна завантажити спеціальну заявку на отримання номеру PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (вкладка: Віртуальний офіс обслуговування / Форми). Його необхідно заповнити латинським шрифтом і подати особисто. При подачі заяви від усіх осіб, які досягли 12 років, будуть зняті відбитки пальців. Діти віком до 12 років не повинні бути присутніми при подачі заяви, якщо у них немає документів, що засвідчують особу.

Додатки до заяви (необхідні для підтвердження особи заявника та внесення даних до реєстру PESEL):

 • 1 фото в паперовому вигляді, біометричне відповідно до ст. 29 Закону від 6 серпня 2010 року про посвідчення особи - можна зробити відповідне фото у холі мерії на першому поверсі;
 • проїзний документ, Карта поляка або будь-який інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу;
 • документ, що підтверджує народження дитини - для осіб віком до 18 років.

Міський Пункт Допомоги Україні працює з понеділка по п'ятницю в будівлі по вул. Ясній, 31В. Підтримку в ньому надають Центр Соціальних Ініціатив і Центр Соціальної Допомоги.

 • У Пункті Допомоги України присутні співробітники Центру Соціальної Допомоги, які консультують громадян України щодо того як заповнити заявки на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих, заявки на надання харчування в школі та дитячому садку, а також заявки на отримання продовольчої допомоги. Співробітники Центру Соціальної Допомоги запрошують до Пункту Допомоги України у понеділок з 8.00 до 16.00, з вівторка по четвер з 8.00 до 14.30 і у п'ятницю з 8.00 до 13.00. Номер телефону, за яким вони доступні, +48 514-054-998.
  • Співробітники ОПС також забезпечують житло для біженців. Для цього вони доступні з понеділка по п’ятницю з З 7.00 до 15.00 за телефоном +48 514-049-61.
 • Центр Громадських Ініціатив займається наданням базової інформації біженцям з України. Центр Громадських Ініціатив працює в Пункті з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00. Співробітники Центру Громадських Ініціатив доступні за телефоном з понеділка по п'ятницю з 7:00 до 15:00, за номером +48 32/444-22-22.

У п'ятницю, 6 травня Міський Пункт Передачі Пожертвувань завершить роботу. З 4 по 6 травня громадяни України та особи, які розміщують їх у своїх будинках, як і раніше, можуть звертатися за матеріальною підтримкою на Арену Ґлівіце (вул. Академіцка, 50, вхід Е). Пункт видаватиме ті речі, які залишилися на складі.

У травні надалі буде працювати пункт передачі подарунків „Sąsiedzka Pomoc” „Сусідська допомога” на ковзанці Тафля (вул. Академічна, 29 (ul. Akademicka 29), очолюваний Фондом Eugeniusz & Friends. Громадяни України можуть звертатися за підтримкою у понеділок, вівторок, четвер і п'ятницю з 10.00 до 18.00 та у суботу з 10.00 до 14.00.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking