Jakiej metropolii nam potrzeba?

Добавлено: 20.12.2021 / Раздел:
prezydent Gliwic przemawia, siedząc, podczas konferencji fot. UM Gliwice

Jak przebiegają prace nad Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – pierwszej tego typu ustawowo powołanej metropolii w Polsce? Jakie wyzwania stoją przed nią obecnie? Dyskutowano o tym 17 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas eksperckiej konferencji „Od badania do działania…”. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Gliwic Adam Neumann, który zasiada w powołanej w minionym tygodniu Metropolitalnej Radzie Rozwoju mającej wspierać merytorycznie prace nad strategią.

Strategia Rozwoju G-ZM na lata 2022–2027 z perspektywą do 2035 r. jest kluczowym, a zarazem pionierskim dokumentem Metropolii, który zostanie sporządzony według znowelizowanych w listopadzie 2020 r. przepisów prawa integrujących planowanie strategiczne z przestrzennym. Określi wizję ponad 2-milionowego G-ZM w kilkunastoletniej perspektywie czasowej oraz wskaże cele i kierunki jego rozwoju, nawiązując do współczesnych wyzwań i potrzeb. Będzie pełnić rolę narzędzia wzmacniającego proces zarządzania obszarem metropolitalnym.

Prace nad strategią wesprze merytorycznie powołana 16 grudnia Metropolitalna Rada Rozwoju, do której zaproszenie przyjęli przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, środowisk społeczno-gospodarczych oraz naukowo-badawczych. Do zadań rady należeć będzie wskazywanie istotnych kierunków rozwoju pierwszej metropolii w Polsce oraz weryfikowanie ustaleń powstającego dokumentu, wykorzystującego analizy i rekomendacje wypracowane wspólnie przez G-ZM z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) w ramach projektu Gospostrateg-NewUrbPact współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uchwalenie Strategii Rozwoju G-ZM planowane jest na koniec 2022 r. Obecnie realizowany jest II etap prac, związany z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Metropolii. Potencjał gospodarczy, procesy ludnościowo-osadnicze, budżety obywatelskie, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych – to przykładowe zagadnienia, które już zostały poddane badaniom. Szeroki i treściwy zasób przekrojowej wiedzy o G-ZM i jej gminach członkowskich zostanie wydany w formie zeszytów metropolitalnych, z bogatą ilustracją graficzną. Jak zapowiedziała Metropolia, opracowania niebawem zostaną udostępnione dla wszystkich zainteresowanych, m.in. na portalu InfoGZM.

Zagadnienia planowania rozwoju miast zostały przedstawione podczas konferencji „Od badania do działania…”, którą Metropolia G-ZM zorganizowała w miniony piątek wspólnie z IRMiR oraz PwC Polska. Do udziału w wydarzeniu zaproszono samorządowców, naukowców i ekspertów, w tym członków powołanej 16 grudnia Metropolitalnej Rady Rozwoju.

Depopulacja, suburbanizacja, kształtowanie przestrzenne, potrzeba większej samodzielności w prowadzeniu wspólnej polityki czy paląca konieczność realizacji koncepcji Kolei Metropolitalnej w obliczu niedostosowanej do potrzeb mieszkańców oferty Kolei Śląskich – to niektóre wyzwania stojące obecnie przed Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Uważam, że receptą na depopulację miast i regionu są dobre miejsca pracy tworzone w ramach konsekwentnie prowadzonego rozwoju gospodarczego zapewniającego bogactwo miastu i jego mieszkańcom. Obok współpracy z otoczeniem gospodarczym ważne jest również współdziałanie z sąsiadami i zrównoważony rozwój Metropolii. Naszą wspólną wartością jest różnorodność i to dobrze, że się różnimy. Rozmawiajmy, osiągajmy kompromisy. Dbajmy o sąsiedztwo i dawajmy dobry przykład – podsumowuje piątkowe dyskusje prezydent Gliwic Adam Neumann.

 

prezydent Gliwic przemawia, siedząc, podczas konferencji
fot. UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking