Wybory parlamentarne 2011

Добавлено: 06.09.2011 / Раздел:

9 października w całym kraju odbędą się wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat i chcą wziąć udział w głosowaniu przygotowano ułatwienia.


• Niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Zainteresowani tą możliwością powinni dokonać zgłoszenia: ustnie, pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub w formie elektronicznej w terminie do 19 września. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar głosowania korespondencyjnego, nie później niż do 7 dni przed dniem wyborów, otrzymają tzw. pakiety wyborcze wraz z instrukcją głosowania zawierającą m.in. informację o sposobach i terminach zwrotu wypełnionych kart.
• Osoby niepełnosprawne oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 rok życia mogą także zagłosować za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Gliwice lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (na urzędowo określonym formularzu) należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem (na urzędowo określonym formularzu), kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (dotyczy to osób, które nie są wpisane do rejestru wyborców gminy Gliwice) oraz – w przypadku niepełnosprawnych – kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby udzielającej aktu pełnomocnictwa. Wniosek należy złożyć do 29 września.
Zgłoszenia oraz wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, pok. 206, 207 i 216 na II piętrze w godzinach urzędowania (od poniedziałku do środa, w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00 oraz w piątki od godz. 8.00 do 15.00), nr faksu 32/335-40-12, e-mail: so@um.gliwice.pl. Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 32/239-12-50, 32/239-11-86, 32/239-11-03.
• Niepełnosprawny na pisemny wniosek może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W takiej sytuacji będzie mógł zagłosować w jednej z sześciu lokalizacji: w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przy ul. Kozielskiej 39 (obwody głosowania nr 22, 23, 24), Agencji Rozwoju Lokalnego przy ul. Pola 16 (obwód głosowania nr 67), na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 16 (obwód głosowania nr 69), w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 (obwód głosownia nr 72), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Płockiej 16 (obwód głosownia nr 79), Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi 74 (obwód głosownia nr 83). Wnioski będą przyjmowane do 26 września na wszystkich stanowiskach w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich UM (wejście boczne od ul. Prymasa Wyszyńskiego) w godzinach urzędowania.
• Wyborca niepełnosprawny może głosować także przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zainteresowani tą możliwością powinni dokonać zgłoszenia: ustnie, pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub w formie elektronicznej w terminie do 26 września ze wskazaniem właściwego dla siebie obwodu głosowania. Zgłoszenia przyjmowane są: na stanowisku konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku UM przy ul. Zwycięstwa 21 (w godzinach urzędowania), pod numerem telefaksu 32/335-40-13 lub e-mailem: so@um.gliwice.pl.
*********************
Ponadto Wydział Spraw Obywatelskich UM informuje, że wyborcy, który zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenia są wydawane na stanowiskach meldunkowych w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich UM (wejście boczne od ulicy Prymasa Wyszyńskiego). Może je uzyskać wyborca, który posiada czynne prawo wyborcze i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Gliwice lub został wpisany na swój wniosek do rejestru wyborców miasta Gliwice. Zaświadczenia odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię/imiona i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy). Będą one wydawane do 7 października.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznych wyborów parlamentarnych oraz potrzebne formularze są dostępne są na stronie internetowej www.gliwice.eu, na stanowisku konsultanta ds. osób niepełnosprawnych lub w Wydziale Spraw Obywatelskich UM.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking