Taki był rok cz. 4. Walka z pandemią

Добавлено: 07.01.2021 / Раздел:
baner - Kontynuacja i rozwój pomimo pandemii

Rok 2020 przyniósł wyzwania, których nikt się nie spodziewał. Jak Gliwice zmierzyły się z pandemią koronawirusa?

MILIONY DLA SZPITALA

Gliwicki samorząd przeznaczył dla Szpitala Miejskiego blisko 3,4 mln zł z kryzysowej rezerwy budżetowej na niezbędne zakupy oraz 29,5 mln zł na bieżącą działalność. Dzięki dodatkowemu wsparciu z budżetu miasta placówka mogła zakupić aparaturę medyczną niezbędną podczas walki z pandemią koronawirusa. Miasto dotowało również pracę 2 wymazobusów – przeznaczyło na ten cel środki w wysokości 177 tys. zł. Znaczącym wsparciem dla Szpitala Miejskiego była także pozyskana przez miasto dotacja ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,w wysokości prawie 743, 5 tys. zł.

BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia właściwej koordynacji zadań oraz omówienia spraw bieżących związanych z sytuacją epidemiologiczną odbywają się cykliczne posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice. Przeprowadzano ozonowanie pomieszczeń w placówkach miejskich oraz innych wnioskujących o ozonowanie. Prowadzono dystrybucję środków ochrony osobistej, które zostały przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dla gliwickich szkół, przedszkoli oraz przychodni. CRG koordynowało także zakupy oraz dystrybucję środków ochrony osobistej na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych. W tym celu został stworzony
miejski magazyn „COVID-19”, z całodobową obsługą. Dla zapewnienia jak najefektywniejszych działań miasto podczas pierwszej fali pandemii zatrudniło konsultanta ds. chorób zakaźnych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach na bieżąco informują gliwiczan o nowo wprowadzanych obostrzeniach oraz kontrolują stosowanie zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w przestrzeni publicznej, placówkach handlowych, a także środkach publicznego transportu zbiorowego, w punktach poboru wymazów drive-thru oraz w punktach wymazowych Szpitala Miejskiego nr 4. Regularnie prowadzone są również akcje wspierające osoby bezdomne na terenie Gliwic poprzez kontrolę ich potrzeb, miejsc przebywania oraz przekazywanie ciepłych ubrań zimowych.

WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz Centrum Ratownictwa Gliwice od początku pandemii koordynuje akcję pomocy dla gliwiczan. Seniorzy mogą otrzymać wsparcie w ramach programu „Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” oraz poprzez telefoniczne dyżury Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. seniorów. Utworzono bazę wolontariuszy, którzy osobom w izolacji, kwarantannie oraz seniorom pomagają w codziennych sprawach takich, jak zrobienie zakupów, realizacja recept czy  wyprowadzenie psa na spacer. 

Pracownicy socjalni OPS są w stałym kontakcie z osobami starszymi, niesamodzielnymi i bezdomnymi, którym – przy zachowaniu rygorów  sanitarno-epidemicznych – systematycznie udzielają pomocy. Osoby doświadczające bezdomności zgłaszające chęć skorzystania z oferty schroniska dla osób bezdomnych w pierwszej kolejności kierowane są do izolatorium przy schronisku. Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielają wsparcia psychologicznego, działa również nieodpłatne  poradnictwo prawne. OPS uruchomił wypłaty dodatkowych świadczeń osobom niepełnosprawnym w ramach modułu III programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON. Pomimo pandemii przez cały czas  świadczone były także usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dzięki udziałowi w projektach „Śląskie Pomaga” oraz „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” placówki „Nasz Dom” oraz „Opoka” uzyskały w okresie epidemii wsparcie w wysokości w sumie ponad 600 tys. zł ze środków EFS. Dodatkowo w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki  acjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” otrzymał kwotę blisko 30,5 tys. zł.

ZDALNA EDUKACJA

Korzystając ze środków własnych oraz pozyskanych w ramach projektów grantowych miasto przekazało na potrzeby nauczyciel i uczniów 124 laptopy i 46 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 23 kamerki internetowe, 26 mikrofonów, 3 tablety oraz projektor. Dodatkowo do szkół przekazano 25 zestawów komputerowych z zasobów Urzędu Miejskiego. Z pomocą przyszły też gliwickie organizacje pozarządowe, instytucje i firmy – m.in. gliwickie zakłady Opla, Fundacja Eisenhowera, stowarzyszenie GTW Gliwice, działający w Gliwicach koncern NGK Ceramics Polska i bardzo duże grono osób prywatnych. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zrealizowało Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego przekazano wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych sprzęt komputerowy i multimedialny, środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Do 31 grudnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęły 391 wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatków lokalnych, w większości w zakresie podatku od nieruchomości. Wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w wysokości 683 tys. zł, odroczono termin zapłaty podatku w wysokości 3,4 mln zł i rozłożono na raty płatność podatku w wysokości ok. 1 mln zł. W ramach Gliwickiego Pakietu Pomocy dla Przedsiębiorców udzielono także ulg w zakresie należności z tytułu czynszu dzierżawnego. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach udzielał wsparcia w ramach tzw. rządowej Tarczy Antykryzysowej. PUP pozyskał już na ten cel ponad 116 mln zł, przyjął ponad 18 tys. wniosków składanych przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

GLIWICKA BAZA WSPARCIA

W bazie koordynowanej przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych rejestrują się firmy, przedsiębiorcy, osoby prywatne, wolontariusze oraz wszyscy chcący nieść pomoc. Zgłosiło się już niemal 70 firm i wolontariuszy, oferujących wsparcie materialne i niematerialne.


Czytaj także:

strona Walka z pandemią

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking