Nabór do przedszkoli

Ajouté: 15.03.2012 / Section:

fot. archiwum UM w Gliwicach / A. Witwicki

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice trwa od 12 marca do 3 kwietnia przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.


Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
ETAP WSTĘPNY – INFORMATOR

Na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce Edukacja zamieszczono link przekierowujący do strony internetowej systemu wspomagającego rekrutację (www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl). Pod tym internetowym adresem można zapoznać się z ofertami placówek, zawierającymi m.in. dane teleadresowe, opis placówki i poszczególnych grup, liczbę miejsc, czas pracy.
WPROWADZENIE FORMULARZY DO SYSTEMU
Pierwszy sposób: rodzic/opiekun może samodzielnie wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl, a następnie wydrukować go, podpisać i zanieść do placówki pierwszego naboru (wskazanej jako pierwsza na liście placówek). Rodzic/opiekun dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ma prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
Uwaga: Tylko formularze potwierdzone w placówce biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Nie złożenie formularza zgłoszenia w terminie do 3 kwietnia spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Drugi sposób: placówki wypełniają za rodzica / opiekuna elektroniczny formularz rekrutacyjny. Oznacza to, że rodzic / opiekun najpierw wypełnia papierową kartę zapisu, dostępną w każdym przedszkolu oraz szkole z oddziałami przedszkolnymi, a następnie składa ją w placówce pierwszego wyboru.
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – jako prowadzący nabór i odpowiedzialni za jego przebieg – udzielają informacji o zasadach i wynikach rekrutacji.
DZIECI ZMIENIAJĄCE PRZEDSZKOLE
WAŻNE!
Rodzice / opiekunowie dziecka, którzy zamierzają zapisać je do innego publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, niż to, do którego dotychczas ono uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji
Rodzice / opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek o zapewnienie dziecku specjalistycznej pomocy, wraz z kartą zapisu i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do przedszkola / szkoły podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne.
Informacje: Wydział Edukacji UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-51

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking