Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami powołany

Ajouté: 19.01.2022 / Section:
Klaudia Bera Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Klaudia Bera z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach została powołana na pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami.

Klaudia Bera od 2008 r. pracuje w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, realizując zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Do zadań nowego pełnomocnika będzie należało m.in. opracowywanie dokumentów strategicznych oraz diagnoza i monitorowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie ich sytuacji i zaspokajaniu potrzeb oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Nowa pełnomocnik będzie też opiniowała projekty aktów normatywnych, współpracowała z Miejską Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach i koordynatorami do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnianiem dostępności i podejmowała interwencje w istotnych dla osób z niepełnosprawnościami sprawach, będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice. Na liście zadań jest też współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

Powołanie pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw osób z niepełnosprawnościami jest odpowiedzią na apel środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie identyfikowania potrzeb osób niepełnosprawnych i dbania o  przestrzeganie ich praw. Ważna jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz OzN nakierowana na opracowanie rozwiązań  dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności nakierowanych na aktywizację społeczną i zawodową. Ważna jest również promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier zarówno tych architektonicznych, jak i społecznych – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W Gliwicach stale poszerzany jest zakres usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Organizowany jest m.in. transport przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, konkursy tematyczne dla uczniów oraz konkurs Gliwiczanin bez barier. Miasto zapewnia też opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Powstał też Poradnik Savoir Vivre Wobec Osób z Niepełnosprawnością. Strategicznym dokumentem miasta w tej tematyce jest Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020-2025. (mf)

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking