Przyszłość Łabędzkich Pól

Ajouté: 09.09.2021 / Section:
spotkanie w CSK Łabędź fot. M.Buksa/UM Gliwice

W Łabędach trwa dyskusja na temat przyszłego przeznaczenia Łabędzkich Pól. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako dopuszczalny kierunek przeznaczenia wskazuje na południowej części tego terenu działalność  usługową oraz lokalizację obiektów służących celom publicznym. Miasto chce poszerzyć ten katalog o działalność produkcyjną.  Proponowane przez nie zmiany wywołały niepokój części mieszkańców dzielnicy. 30 sierpnia w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” informacje na temat toczącej się tzw. procedury planistycznej przekazała zainteresowanym łabędzianom Aleksandra Wysocka, wiceprezydent Gliwic odpowiedzialna m.in. za politykę przestrzenną.

Pomysł na zagospodarowanie obszaru Łabędzkich Pól pod działalność produkcyjno-usługową wynika z ich położenia bezpośrednio w sąsiedztwie terenów funkcjonującej strefy ekonomicznej oraz terenów inwestycyjnych w Rudzińcu. Byłoby to z pewnością atrakcyjne  miejsce dla inwestorów, również ze względu na bliskość DK88, a w konsekwencji autostrad A1 i A4. Oczywiście potencjalny inwestor  musiałby zapewnić odpowiednią ochronę sąsiadujących terenów mieszkaniowych oraz przebudować istniejący układ komunikacyjny – mówi Aleksandra Wysocka. – Teren ten nie należy do miasta, ale poprzez studium uwarunkowań oraz plan zagospodarowania przestrzennego możemy sprawić, by mógł być w przyszłości wykorzystany z jak największą korzyścią dla Gliwic. Nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy i kolejne wpływy podatkowe do miejskiego budżetu. Choć aktualnie bezrobocie jest niskie, a stan miejskich finansów jest dobry, nie możemy zakładać, że tak będzie również w przyszłości. Samorządy borykają się z coraz większymi obciążeniami dla ich budżetów, a kryzysy na rynku pracy są niestety zjawiskiem cyklicznym – dodaje zastępczyni prezydenta Gliwic.

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skrócie nazywanego „Łabędy Zachód – etap I” i projektem zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” rozpoczęły się 25 marca br. podjęciem przez  Radę Miasta uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia tych dokumentów. Publiczne wyłożenie miało miejsce w lipcu, 27 lipca odbyła się dyskusja publiczna, natomiast uwagi można było składać do 11 sierpnia w przypadku mpzp, a do 18 sierpnia w przypadku studium.

Do obu projektów wpłynęło kilkaset uwag

Zapowiadane podczas dyskusji publicznej spotkanie dotyczące omówienia sposobu  rozpatrzenia złożonych przez mieszkańców uwag, przed ich ostatecznym rozpatrzeniem przez Prezydenta Miasta, odbyło się w sierpniu, w CSK „Łabędź”. Wzięły w nim udział wiceprezydent Aleksandra Wysocka oraz Iwona Pylypenko- Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego UM, członkowie Rady Dzielnicy oraz kilkudziesięciu mieszkańców Łabęd. – Dziękuję Radzie Dzielnicy za zorganizowanie tego spotkania i dziękuję Państwu za tak aktywny udział w tych procedurach. Przedstawimy informacje na temat ich dalszego przebiegu i decyzje, jakie już zapadły w tej sprawie – mówiła zastępczyni prezydenta Gliwic. Szczegóły przedstawiła zgromadzonym Iwona Pylypenko-Wilk. – Do 11 sierpnia 2021 r. wpłynęło łącznie 901 uwag do projektu planu. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta wszystkie uwagi, w sumie 162, które dotyczyły kwestii zawieszenia prac nad procedurą planistyczną dotyczącą projektu planu, zostały rozpatrzone  pozytywnie, co oznacza, że prace nad tym projektem zostały wstrzymane – relacjonowała naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego.

W dyskusji ponownie wybrzmiały obawy o negatywny wpływ kolejnych zakładów przemysłowych na pobliską zabudowę mieszkaniową. Mieszkańcy podnosili temat możliwego spadku cen nieruchomości, smogu świetlnego oraz aspekty środowiskowe – zaburzenia  przewietrzania miasta czy potencjalne naruszenie korytarzy przelotu ptactwa wodnego, w tym łabędzi oraz gęsi gęgaw.

Wstrzymanie prac nad zmianą planu zagospodarowania nie oznacza, że w przyszłości przemysłu na Łabędzkich Polach nie będzie

Ostateczne decyzje co  do kierunków rozwoju obszaru Łabędzkich Pól jeszcze nie zapadły, trwa szczegółowe analizowanie ponad 700 uwag, które wpłynęły do projektu zmian w studium. Po zakończeniu analiz planowane jest kolejne spotkanie z mieszkańcami, na którym omówiony zostanie sposób rozpatrzenia uwag.

Mimo emocji, jakie temat budzi wśród mieszkańców, uważam że to dobrze, że takie rozmowy prowadzimy właśnie w ramach procedury planistycznej. Studium i plan to najmocniejsze narzędzia, jakimi dysponują samorządy, dobrze jeśli  mieszkańcy się nimi interesują oraz biorą aktywny udział w ich przygotowaniu. To pozwala ograniczać konflikty na etapie powstawania nowych inwestycji mówi Aleksandra Wysocka. – W Gliwicach od zawsze jesteśmy otwarci na nowe inwestycje. Dzięki sile naszej lokalnej gospodarki możemy jednak stawiać przedsiębiorcom twarde warunki. Nowe obszary przemysłu, jakie w przyszłości mogą pojawić się w mieście, nie powinny pogarszać poziomu życia mieszkańców, nadmiernie obciążać układu komunikacyjnego czy pogarszać stanu  środowiska naturalnego. W ramach planowania przestrzennego chcemy godzić te sprawy z potrzebą dalszego rozwoju miasta,  korzystnego dla wszystkich mieszkańców – dodaje.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking