Geodezyjne portale internetowe oraz usługi sieciowe

Geodezyjne portale internetowe oraz usługi sieciowe

Geodezyjne usługi sieciowe

Usługi WMS/WFS

Adres URL          https://wmswfs-geodezja.gliwice.eu/iip/ows

Powyższy adres URL po wczytaniu do oprogramowania obsługującego usługi sieciowe pozwala na wykorzystanie niektórych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w następujący sposób:

  1. poprzez usługę WMS – podgląd danych ze zbiorów: EGiB*, GESUT*, BDOT500* przewidzianych 
    do publikacji przez przepisy prawa,

  2. poprzez usługę WFS – pobranie ustawowo uwolnionych od opłat wybranych danych ze zbiorów: EGiB*, BDSOG*.

Pełny wykaz zbiorów i usług danych przestrzennych jest dostępny pod adresem: https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp

Przypisy:

* EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500), BDSOG (Baza Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej)

Informacji użytkownikom usług sieciowych udziela się pod nr. telefonu: 32/239-11-48 lub 32/239-13-39.

Geodezyjne portale internetowe

Internetowy sklep geodezyjny

W Internetowym sklepie geodezyjnym dokumenty oraz dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnia się wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym i przedsiębiorcom oraz prezentuje się dane oraz usługi nieodpłatne. Poprzez Sklep zakupić można np.: wypisy, mapę zasadniczą/ewidencyjną, zbiory danych. W przypadku zamawiania danych podmiotowych (w tym danych osobowych) osoby niebędące właścicielami nieruchomości muszą wykazać tzw. interes prawny, wskazując konkretny przepis ustawy, który pozwala na pozyskanie takich danych lub dostarczyć w oryginale pełnomocnictwo wystawione przez właściciela nieruchomości. Istnieje możliwość przesłania pełnomocnictwa poprzez Sklep jako załącznik.

W celu podniesienia komfortu korzystania ze Sklepu przez osoby słabowidzące wprowadzono możliwość wnioskowania o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie, np. w postaci opisu mapy.

Uwaga! Usługa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę internetową Internet Explorer.

Informacji użytkownikom Internetowego sklepu geodezyjnego udziela się pod nr. telefonu: 32/239 12 82 lub 32/239-11-48.

logo unijne

 

ObliView przeglądarka danych przestrzennych

Poprzez platformę webową działającą w technologii ObliView tarnowskiej firmy MGGP Aero dostępne są poniżej wyszczególnione usługi prezentujące aktualne i archiwalne dane pozyskane ze zdjęć lotniczych i skaningu laserowego w technologiach:

  • Model 3D – jest to kartometryczny, dający możliwość dokonywania pomiaru, model 3d terenu całego miasta Gliwice. Usługa umożliwia przeprowadzenie analizy zacienienia terenu pod budynkami.
  • Ortofotomapa – jest to kartometryczny, dający możliwość dokonywania pomiaru, widok zagospodarowania terenu miasta Gliwice z perspektywy pionowej.
  • Zdjęcia ukośne – jest to widok zagospodarowania terenu miasta Gliwice z czterech perspektyw ukośnych, odpowiadających 4 kierunkom głównym: północnemu, południowemu, wschodniemu i zachodniemu.
  • OpenStreetMap – projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej mapy całej kuli ziemskiej. Dla potrzeb ObliView zakres danych OpenStreetView ograniczony został do obszaru miasta Gliwice.

(Źródło: Wikipedia)

Na platformie, za pomocą suwaka, można dokonywać porównań położenia tych samych elementów, o których informacje zostały pozyskane na przestrzeni kolejnych lat. Obecnie dostępne są dane z lat 2003–2021. Usługa pozwala również na dokonywanie ogólnych analiz dotyczących czasu powstania, zmiany położenia lub usunięcia obiektów przestrzennych na terenie miasta Gliwice.

Uwaga! Dane pozyskane ze zdjęć lotniczych i skaningu laserowego aktualne są na dzień ich wykonania.

Moduł projektanta – koordynacja sieci uzbrojenia terenu

Poprzez portal internetowy pn. Moduł projektanta inwestorzy lub projektanci mogą złożyć kompletny wniosek o koordynację sieci uzbrojenia terenu oraz zwrotnie otrzymać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym protokół koordynacji. Do modułu należy zalogować się za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Dołączoną Mapę do celów projektowych z naniesionym projektem sieci projektant poświadcza za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Informacja na temat koordynacji: bip.gliwice.eu/koordynacja-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu Informacji użytkownikom modułu udziela się pod nr. telefonu 32/239 12 49.

Moduł PRZP – udostępnianie danych geodezyjnych do realizacji celu publicznego

Poprzez portal internetowy pn. Moduł PRZP, czyli moduł obsługujący podmioty realizujące zadania publiczne, nieodpłatnie udzielany jest dostęp do danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przesyłając wniosek o udostępnienie danych w tym trybie, osoba logująca się Profilem Zaufanym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej musi być prawnie umocowana do wnioskowania i pozyskania tych danych w imieniu organu lub poprzez załączenie pełnomocnictwa podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Art. 15 [Nieodpłatny dostęp do danych] 1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.
Dla podmiotów niebędących podmiotem publicznym powierzenie/zlecenie realizacji zadania publicznego musi być umocowane w przepisach prawa administracyjnego, a nie prawa cywilnego (umowy cywilno-prawnej).

Informacji użytkownikom modułu udziela się pod nr. telefonu 32/238 54 51 lub 32/239 12 57.

Nr telefonu do sekretariatu Wydziału Geodezji i Kartografii: 32/239-12-47.