MRDPP w nowym składzie

Mis à jour: 21.05.2020 / Section: / pdf
mrdpp

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie projektów strategii rozwoju miasta, uchwał i aktów prawa miejscowego, opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania organizacji, a także udzielanie pomocy organizacjom w kontaktach z administracją publiczną. Trzecia kadencja gliwickiej MRDPP dobiegła końca 11 maja.

11 maja odbyło się spotkanie podsumowujące kadencję, która trwała od 10 maja 2017 r. Z uwagi na epidemię koronawirusa miało ono formułę zdalną. Ewa Weber, zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, podziękowała członkom Rady za zaangażowanie i systematyczność – w trakcie kadencji rada spotkała się aż 26 razy, zaopiniowała 57 projektów uchwał, wyszła także z inicjatywą zorganizowania dwóch spotkań warsztatowych dla przedstawicieli gliwickich organizacji.

Rada zakończyła kadencję w następującym składzie:

 • Mieszko Adamkiewicz, przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie dla Gliwic”;
 • Krzysztof Czapla, przedstawiciel organizacji pozarządowych, Klub Środowiskowy Akademicki Związek Sportowy Politechniki Śląskiej;
 • Barbara Komander, przedstawiciel organizacji pozarządowych, przewodnicząca zarządu Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych, przewodniczącaRady Ławniczej Sądu Rejonowego w Gliwicach;
 • Aneta Lipiec, przedstawiciel organizacji pozarządowych,Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży;
 • Patryk Rempała, przedstawiciel organizacji pozarządowych,Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej;
 • Katarzyna Kuczyńska-Budka, przedstawiciel Rady Miasta Gliwice;
 • Jacek Trochimowicz, przedstawiciel Rady Miasta Gliwice;
 • Agata Balcer, przedstawiciel Prezydenta Miasta, specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 • Grzegorz Krysiński, przedstawiciel Prezydenta Miasta, inspektor w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 • Marta Kryś, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Do rady IV kadencji zgłosiło się 11 kandydatów z różnych gliwickich organizacji. Spośród nich 5 osób weszło w skład rady. W radzie
zasiądzie także dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gliwice oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gliwice.

Skład MRDPP na lata 2020–2023 przedstawia się następująco:

 • Barbara Bobrowska, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach;
 • Józef Gogoliński, przedstawiciel organizacji pozarządowych, prezes Klubu Abstynentów „Krokus”;
 • Aneta Lipiec, przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży;
 • Katarzyna Sielawa, przedstawiciel organizacji pozarządowych, prezes Fundacji Sawanci;
 • Krystyna Skrodzka, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wiceprezes gliwickiego koła Polskiego Związku Niewidomych;
 • Katarzyna Kuczyńska-Budka, przedstawiciel Rady Miasta Gliwice;
 • Łukasz Chmielewski, przedstawiciel Rady Miasta Gliwice;
 • Danuta Biernat, przedstawiciel Prezydenta Miasta, specjalista w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 • Paweł Krawczyk, przedstawiciel Prezydenta Miasta, podinspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 • Marta Kryś, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczympowoływanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych oraz udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami. Członkowie rady spotykają się co miesiąc w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej 6. Zasiadanie w radzie nie wiąże się z wynagrodzeniem, jest to działanie prospołeczne. Informacje o radzie, a także dane kontaktowe można znaleźć
na stronie GCOP: gcop.gliwice.pl/miasto/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking