Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z zm.) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-166/2018 z 20 grudnia 2018 roku. W skład Komisji wchodzą:

 1. Aleksandra Głowacka – przewodnicząca,
 2. Katarzyna Kędzierska-Nowak – zastępca przewodniczącej,
 3. Ewa Czempiel – członek,
 4. Lucyna Markowicz – członek,
 5. Joanna Ganclerz - członek,
 6. Piotr Kozik – członek,
 7. Hieronim Paluszczak – członek,
 8. Jacek Chałubiński – członek.

Działając na podstawie ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z zm.) GKRPA zajmuje się czynnościami zmierzającymi do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, które swoim zachowaniem powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

Informacja na temat leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących na terenie miasta Gliwice

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez sąd. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późń. zm.). Wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie dwie instytucje:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. Prokuratura.

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu – wniosek

Co powinienem wiedzieć?

Kto może złożyć wniosek?

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Skargi i wnioski

Tryb odwoławczy

Co powinienem wiedzieć?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. GKRPA prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie miasta Gliwice.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć: członek rodziny, krewny, sąsiad, lub instytucja (zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, straż miejska, kuratorzy sądowi). Do złożenia wniosku o leczenie odwykowe nie ma obowiązku upoważniania innych osób.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi do dwóch miesięcy. Termin ten może ulec zmianie.

Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty

Wniosek strony o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania wniosku, można napisać i złożyć zwykłe podanie.

Wnioskodawca:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • nr telefonu.

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia i PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • uzasadnienie.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Wypełnić i złożyć wniosek:

 • w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim ( tylko w zamkniętej kopercie z dopiskiem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )
 • lub sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
 • lub w pok. 208 piętro II w Urzędzie Miejskim
 • lub przesłać wypełniony wniosek pocztą.
Krok 2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek. W ramach Komisji działa Zespół ds. lecznictwa odwykowego – zajmuje się problemem nadużywania alkoholu realizując następujące zadania: rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby nadużywające alkoholu po zebraniu informacji dodatkowych w rozmowie z wnioskodawcą; przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia; w przypadku stwierdzenia, podczas rozeznania sytuacji rodzinnej osoby zgłoszonej do komisji, stosowania przemocy wobec bliskich, komisja niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zatrzymania przemocy; w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; po uzyskaniu opinii biegłych sądowych GKRPA zamyka sprawę w przypadku gdy nie ma podstaw do leczenia odwykowego lub kieruje sprawę do Sądu zgodnie z zaleceniem biegłych; kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego osób nie zgłaszających się na rozmowy do GKRPA.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji udziela:

 • Urząd Miejski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 208, tel. (32) 239-12-95, e-mail: zd@um.gliwice.pl oraz członkowie Komisji na posiedzeniach Zespołu ds. leczenia, w poniedziałki i środy od godz. 16.15 do 17.30;
 • Izba Wytrzeźwień w Gliwicach, ul. Okopowa 6.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Można załatwić sprawę przesyłając wniosek pocztą.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 208, tel. (32)239-12-95,
 • Izba Wytrzeźwień – Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Okopowa 6, tel. (32) 335-04-92, (32) 335-04-93, (32) 335-04-94
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin: Izba Wytrzeźwień, ul. Okopowa 6: tel. (32) 335 04 94 – przy Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach, ul. Okopowa 6 – punkt świadczy usługi związane z nawiązaniem pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym, udzieleniem wsparcia emocjonalnego, udzielaniem informacji o metodach leczenia uzależnień, motywowaniem do poddania się leczeniu odwykowemu, udzieleniem informacji o placówkach świadczących profesjonalną pomoc.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach – ul. Sikorskiego 134, tel. (32) 335 53 40, (32) 335 53 59, 510-230-115, oik_gliwice@tlen.pl, www.opsgliwice.pl – w ramach ośrodka funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.
 • Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Niebieska karta), ul. Fiołkowa 26, tel. 32 300 01 11.
 • Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Gliwice, ul. Dębowa 5, tel./fax (32) 270 37 58, (32) 231 86 15 wew. 33, e-mail: czpilu@mp.pl, www.familia.org.pl. W Poradni Leczenia Uzależnień prowadzony jest program pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 • Fundacja Arka Noego, ul. Barlickiego 3 pok. 43 , II piętro, Gliwice, tel. 668 630 980, e-mail: fangliwice@gmail.com, www.arkanoego.gliwice.pl. Fundacja realizuje programy terapeutyczne: indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu; indywidualne konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.
 • Klub Abstynentów „Krokus” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 28, tel. (32) 231 57 65, e-mail: kakrokusgliwice@gmail.com, www.krokus-gliwice.org. Filia Klubu Abstynentów „Krokus” w Gliwicach-Łabędach, ul. Wolności 1a, pok. 110, tel. (32) 333 09 34, e-mail: kakrokusgliwice@gmail.com, www.krokus-gliwice.org. W ramach zadania prowadzone są: grupy nawroty choroby; grupy dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy; grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin; grupy DDA; indywidualne konsultacje psychologiczne, małżeńskie i rodzinne; wyjazdy integracyjne, turnieje, festyny. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00-21:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 15:00-20:00. Filia Klubu czynna jest we wtorek, czwartek oraz sobotę w godzinach od 17:00-20:00.
 • Fundacja Diakonii im. Matki Ewy w Katowicach, ul. Warszawska 18, tel. 606 107 576, mail fundacja.matki.ewy.poradnictwo@gmail.com na zadanie: „PIK 2021 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych”. Zadanie realizowane jest w lokalu przy ul. Zwycięstwa 10 (wejście od ul. Dolnych Wałów). W ramach zadania prowadzone są: poradnictwo specjalisty terapii uzależnień; konsultacje psychologiczne; konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych; zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; wizyty środowiskowe terapeuty uzależnień lub psychologa. Punkt jest czynny w środy w godzinach 18:00-20:00 oraz w czwartki w godzinach 15:00-19:00.
 • Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. park Hutniczy 6, tel. 32 271 84 42, 32 278 11 99, e-mail: opilu@opilu.pl, www.opilu.pl. W ramach działalności prowadzone jest kompleksowe leczenie, które obejmuje następujące formy pomocy: poradnictwo medyczne; poradnictwo psychologiczne; diagnostykę medyczną i psychologiczną, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, oddziaływania socjoterapeutyczne.

Szpitale

 • Gorzyce: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Zamkowa 8, tel. (32) 451-11-72
 • Parzymiechy: Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Częstochowska 1, tel. (34) 318-91-54
 • Rybnik: (oddział odwykowy dla kobiet): Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 22, tel. (32) 422-65-61
 • Toszek: Szpital Psychiatryczny, Oddział Rehabilitacji Odwykowej, ul. Gliwicka 5, tel. (32) 233-41-12

Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.