Dyrektor Centrum Kultury Victoria wybrany

Ajouté: 24.09.2021 / Section:
Zdjęcie Pawła Cieplińskiego

Paweł Ciepliński zostanie dyrektorem nowo tworzonego Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Ma przed sobą ambitne zadanie – wcielenie w życie idei nowoczesnej miejskiej instytucji kreującej i koordynującej różnorodne działania kulturalne.

Paweł Ciepliński wygrał ogłoszony przez prezydenta Gliwic konkurs na dyrektora nowej samorządowej instytucji Centrum Kultury Victoria. Był jednym z pięciu kandydatów, którzy złożyli oferty i chcieli podjąć to wyzwanie. Komisja konkursowa uznała, że Paweł Ciepliński posiada wiedzę, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań na stanowisku szefa Victorii. Dobrze zna zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne związane z realizacją celów stawianych przed nową instytucją.

W przedstawionej koncepcji programowej Paweł Ciepliński najlepiej połączył dwa podstawowe filary, na których opierać się ma funkcjonowanie instytucji – aktywność w sferze edukacji kulturalnej i udostępniania kultury oraz organizacji imprez kulturalnych i działalności impresaryjnej. Przedstawił różnorodne pomysły i propozycje umożliwiające bardzo konkretne wykorzystanie potencjału kulturalnego miasta oraz miejskich przestrzeni, w tym m.in. stworzenie Rynku Kultury – nowego miejsca spotkań i rozrywki na terenach przyległych do Alei Przyjaźni.     

Paweł Ciepliński jest gliwiczaninem, nauczycielem, kulturoznawcą i animatorem kultury. Ma doświadczenie zarówno w sferze kultury, jak i edukacji. Jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył też studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej i informatyki (specjalność nauczycielska) na Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz studia podyplomowe: Technologiczne Aspekty Przetwarzania Języka Naturalnego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i Zarządzanie Placówką Oświatową na Politechnice Śląskiej. Uczestniczył w szkoleniach i kursach podnoszących zawodowe kwalifikacje, m.in. w warsztatach dla menedżerów sztuki czy szkoleniach dotyczących edukacji i przywództwa w oświacie.   

Od blisko 17 lat w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą, organizacją wydarzeń kulturalnych, ich promocją i pozyskiwaniem funduszy. Pracował przez kilka lat w gliwickim Muzeum. Jest jednym z założycieli i wiceprezesem Towarzystwa Kulturalnego FUGA, w którym z powodzeniem zrealizował szereg projektów kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym cieszący się popularnością i uznaniem Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej „All’Improvviso”. Produkowane w ramach festiwalu spektakle operowe wystawiane były m.in. w Wiedniu, Petersburgu i Moskwie, a sam festiwal należy do prestiżowej Europejskiej Sieci Muzyki Dawnej REMA.

Równolegle Paweł Ciepliński rozwijał karierę zawodową w sektorze edukacji – jako nauczyciel, pracownik nadzoru pedagogicznego, a od 2018 roku jako dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, gdzie poszerzał umiejętności m.in. w zakresie kreowania oferty edukacyjnej, współpracy ze środowiskiem lokalnym, zarządzania projektami, prowadzenia zamówień publicznych i pozyskiwania środków europejskich.

Nowy dyrektor ma rozpocząć pracę od 1 grudnia wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Centrum Kultury Victoria. Będzie kształtował instytucję, jakiej w Gliwicach jeszcze nie było, zgodnie ze statutem nadanym jej przez Radę Miasta Gliwice. CK Victoria będzie zajmować się działalnością kulturalną w szerokim zakresie: organizowaniem i promowaniem wydarzeń kulturalnych, różnymi formami edukacji artystycznej, współpracą z twórcami i organizacjami, kreowaniem nowych przestrzeni aktywności kulturalnej. Przy CK Victoria będzie działał punkt informacji turystycznej i kulturalnej, instytucja będzie odpowiedzialna za opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących kultury. Władze instytucji będą także odpowiedzialne za plan rewitalizacji oraz wykorzystanie Ruin Teatru Victoria.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking