„Kuchnia” strategii #Gliwice2040. Cele horyzontalne

Hinzugefügt: 14.04.2022 / Bereich:
panorama placu Piłsudskiego Cele horyzontalne strategii „Gliwice 2040” kreślą obraz przyszłej przestrzeni Gliwic, wyznaczają nowe podejście do kwestii przemieszczania się po mieście i zwiększają nacisk na obecność w nim przyrody, zieleni i wody. fot. A. Skwarek/arch. UM w Gliwicach

W ostatnich tygodniach ponad 100 osób wchodzących w skład 4 grup roboczych koordynowanych przez specjalistów w danej dziedzinie – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący), dr Annę Syrek-Kosowską (ekspert grupy gospodarczej), prof. dr. hab. inż. architekta Macieja Borsę (ekspert grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząskiego (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwię Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej) – przygotowało 20 ambitnych celów operacyjnych, doprecyzowujących obrane przez Gliwice cele strategiczne i opisujących zamierzony stan docelowy w perspektywie kolejnego dziesięciolecia. Prezentację ich rodzajów zaczynamy od celów horyzontalnych, będących nowością prac nad strategią miasta.

W czym dokładnie tkwi ich novum? W większości miejskich strategii, w tym w poprzedniej strategii Gliwic obowiązującej do roku 2022, na rozwój miasta patrzy się poprzez pryzmat poszczególnych dziedzin. Tym razem jest nieco inaczej.

Nasze nowe podejście zakłada, że szczególny akcent powinien zostać położony na przestrzeń miasta, która jest tłem dla szeroko rozumianych działalności w Gliwicach, czyli aktywności gospodarczej, działań podejmowanych przez mieszkańców, inwestycji miejskich i środowiskowych. Nie można tych działań rozpatrywać w oderwaniu od przestrzeni miejskiej, dlatego określiliśmy cele przestrzenne (Gliwice – miasto zwarte i błękitno-zielone) jako horyzontalne. Oznacza to, że przenikają one i wpływają na wszystkie inne cele dziedzinowe: gospodarcze, aktywności mieszkańców i środowiskowe – wyjaśnia Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, które kieruje pracami nad nową miejską strategią.

Cele horyzontalne kreślą obraz przyszłej przestrzeni Gliwic, wyznaczają nowe podejście do kwestii przemieszczania się po mieście i zwiększają nacisk na obecność w nim przyrody, zieleni i wody. Osiągnięciu celów ma sprzyjać aktywne włączenie mieszkańców w planowanie przestrzenne, uważne słuchanie głosu gliwiczan oraz współdziałanie Urzędu Miejskiego z lokalnymi społecznościami.

Z tej perspektywy Gliwice już końca obecnej dekady to wyjątkowa i zwarta przestrzeń miejska z powszechnym dostępem do usług publicznych, bardziej „przyjazna” architektonicznie, bo konsekwentnie dostosowywana do potrzeb różnych generacji mieszkańców (zwłaszcza osób starszych i gliwiczan z niepełnosprawnościami). Planowane działania w dzielnicach zmierzają do tego, by żyło się w nich wygodnie i przyjemnie – żeby w najbliższym otoczeniu dostępne były wszystkie niezbędne usługi, mieszkańcy mogli cieszyć się wszechobecną zielenią i atrakcyjnymi miejscami służącymi rekreacji i integracji z sąsiadami, by promowana i rozwijana była aktywna działalność na rzecz poszczególnych „małych ojczyzn”. Dopełnieniem tego jest intensywne inwestowanie przez miasto w infrastrukturę i zróżnicowane formy zrównoważonej mobilności, pozwalające na wygodne i bezpieczne poruszanie się po Gliwicach rowerem, elektryczną hulajnogą, komunikacją publiczną lub na piechotę, a coraz rzadziej – własnym samochodem. Szczególny akcent stawia się na inicjatywy rowerowe i łączenie nawet najbardziej oddalonych od siebie dzielnic spójną siecią ścieżek rowerowych oraz na rozwój transportu dronowego.

Tak ujęte podnoszenie komfortu życia mieszkańców i kształtowanie przyszłych Gliwic w sposób przyjazny całej gliwickiej wspólnocie opiera się także na wykorzystaniu potencjału błękitno-zielonej infrastruktury – przepływającej przez miasto rzeki Kłodnicy, jej zielonych bulwarów, zasilających rzekę potoków i podziemnych cieków wodnych, obecności miejskich parków, lasów, zieleńców i skwerów. Nie ma żadnych wątpliwości, że skuteczne osiągnięcie celu „Miasto błękitno-zielone” będzie wymagało aktywnej współpracy miasta z mieszkańcami, przedsiębiorcami czy instytucjami nauki, i to w każdej dziedzinie życia, począwszy od planowania przestrzennego, po inicjatywy oddolne. Mnogość uzyskanych dzięki temu „zielonych” rozwiązań sprzyjających środowisku i przyrodzie pozwoli m.in. lepiej przystosować Gliwice do postępujących zmian klimatu.

W celach horyzontalnych skupiają się niczym w soczewce najważniejsze sprawy i tematy bliskie mieszkańcom, poruszane podczas wakacyjnych spotkań w dzielnicach Gliwic i przeanalizowane następnie przez poszczególne grupy robocze zaangażowane w prace nad strategią „Gliwice 2040”.

Swoje odzwierciedlenie w celach ma m.in. troska gliwiczan o zachowanie ładu przestrzennego w mieście i potrzeba ciągłego rozwijania przez samorząd różnych form partycypacji społecznej. Uwzględniona została też konieczność rozwijania infrastruktury rowerowej i spójnych tras rowerowych oraz dostosowywania sieci połączeń autobusowych do zmieniającej się przestrzeni miejskiej i oczekiwań gliwiczan. Mocno wybrzmiewa w celach kwestia harmonijnego rozwoju przyrody i zieleni oraz tworzenia nowych miejsc służących rekreacji na świeżym powietrzu. Silnie akcentowana jest też potrzeba retencjonowania wody, walki z „betonozą” i miejskimi wyspami ciepła poprzez zapewnienie nowych lub odtworzenie istniejących powierzchni biologicznie czynnych, wolnych od zabudowy, bruku i asfaltu.

Zachęcamy do śledzenia strony gliwice2040.gliwice.eu i kontaktów z Biurem Rozwoju Miasta UM (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

Cele horyzontalne

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking