Dom czeka na seniorów

Aktualisiert: 11.03.2020 / Bereich: / pdf
otwarcie domu seniora. goście Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Ponad 900 tys. zł z miejskiego budżetu przeznaczono na budowę w Łabędach dziennego domu pomocy dla seniorów. Dodatkowo, 300 tys. zł udało się na ten cel pozyskać z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior +” Dzięki temu 30 seniorów zyskało przy ul. Partyzantów przestrzeń do aktywizacji, rehabilitacji i integracji. 9 marca Dzienny Dom „Senior+” został oficjalnie otwarty.

W mieście sporo się dzieje z my­ślą o najstarszych mieszkańcach. Staramy się zapewnić im jak naj­więcej możliwości aktywnego wy­poczynku i atrakcyjnych form spę­dzania wolnego czasu. Pomagają w tym również takie placówki, jak Dzienny Dom „Senior+”. Dzięki nim starsi ludzie rzadziej izolują się w domach, dłużej są sprawni, spotykają osoby w swoim wieku, wymieniają poglądy i dobrze się bawią, a przede wszystkim są pod dobrą i fachową opieką. W imie­niu prezydenta miasta dziękuję osobom, które przyczyniły się do powstania tej placówki – mówiła podczas otwarcia Ewa Weber, zastępca prezydenta miasta.

Budynek po dawnej restauracji przeobraził się w przyjazny se­niorom dom, w którym najstarsi mieszkańcy miasta mile i aktyw­nie spędzą czas. Na powierzchni 209 m2 mieszczą się: duża jadal­nia, pokoje terapii indywidualnej, sala ćwiczeń, pokój wypoczynko­wy wyposażony w kanapy i fotele, szatnia, pomieszczenie socjalne i sanitarne, kuchnia oraz toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Seniorzy będą mieli do dyspozycji również przydomowy taras, który zostanie wyposażony w ławki, parasole oraz stanowisko do grillowania.

W uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli również m.in.: Kry­styna Sowa – wiceprzewodniczą­ca Rady Miasta i przewodnicząca Rady Dzielnicy Łabędy, Grażyna Walter-Łukowicz – przewodni­cząca Rady Seniorów Miasta Gliwice i przewodnicząca Rady Dzielnicy Kopernika, Agnieszka Paszta – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Gabriela Knapik z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie­pełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach, Maria Nowak – doradca wojewody ds. Polityki Senioralnej i Społecznej.

Ten budynek dość długo pozo­stawał w kręgu zainteresowań lokalnych samorządowców. Naj­pierw, jako lokal gastronomiczny, dość uciążliwy dla najbliższych sąsiadów, potem jako obiekt do zagospodarowania. Po dwóch nie­udanych próbach jego sprzedaży, zaproponowaliśmy prezydentowi miasta utworzenie w Łabędach domu dla seniorów. Przemawiały za tym potrzeby społeczne oraz możliwości obiektu. Dzięki podję­tym decyzjom i dobrej współpracy wielu podmiotów powstała w Ła­będach placówka, której społeczną wagę trudno przecenić – mówi Krystyna Sowa.

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla osób po 60 roku życia, które ze względu na wiek, chorobę lub nie­pełnosprawność nie są w stanie zadbać o swoje codzienne potrzeby i wy­magają w tym zakresie częściowej pomocy.

Od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie, seniorzy mogą tam skorzystać z pomocy facho­wego personelu i uczestniczyć w licznych zajęciach aktywizują­cych – ćwiczeniach usprawnia­jących z terapeutami, zajęciach z muzykoterapii, choreoterapii czy biblioterapii oraz licznych grach i zabawach. Mają zapewniony ciepły posiłek, wsparcie psycholo­giczne i doradztwo specjalistyczne.

Podopieczni są kierowani do placówki na podstawie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Jest jesz­cze 7 wolnych miejsc. Wysokość opłaty ponoszonej przez seniora lub jego rodzinę jest uzależniona od dochodu. Więcej informacji na temat organizacji dziennych domów pomocy społecznej w Gli­wicach można znaleźć na stronie www.opsgliwice.pl.

Razem lepiej, aktywniej i taniej!

W Gliwicach stale poszerzana jest oferta usług, zajęć i udogodnień dla starszych mieszkańców. Propozycji jest mnóstwo – od pomysłów na wspólne spędzanie czasu wolne­go, przez rozwijanie nowych pasji i hobby, korzystanie ze zniżek i ra­batów, po udział w programach i akcjach prozdrowotnych.

Miasto organizuje liczne spotkania tematyczne i akcje prozdrowotne dla seniorów: Kawiarenkę Zdro­wia, Gliwicki Dzień dla Zdrowia i Rodzinny Piknik Seniora. Prężnie działa Rada Seniorów Miasta Gli­wice. Na prośbę gliwickich Klubów Seniora Miasto Gliwice finansuje szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w 17 lokalizacjach.

Mieszkańcy, którzy ukończyli 65 rok życia, mogą wyrobić sobie Kartę Seniora uprawniającą do ulgowego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum w Gliwicach, na kryte pływalnie miejskie („Del­fin”, „Mewa”, „Olimpijczyk”), do Palmiarni Miejskiej, na sztuczne lodowisko „Piruet”, na korty teni­sowe MZUK przy ul. Kosynierów i teren Ośrodka Wypoczynko­wego w Czechowicach. Karta zapewnia też tańszy dostęp do usług proponowanych przez prywatnych partnerów progra­mu. Baza partnerów (dostępna pod adresem www.gliwice.eu/dla-mieszkancow/gliwicki-senior- 67-i-75/partnerzy-programu) jest bardzo różnorodna, a posiadacze karty mogą liczyć na rabaty m.in. w prywatnych placówkach me­dycznych, ośrodkach wypoczyn­kowych i sklepach.

Z myślą o dojrzałych gliwi­czanach Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych stworzyło wirtualną platformę internetową Strefa Seniora. Pod adresem www.gcop.gliwi­ce.pl/strefa-seniora/ zebrano istotne informacje dotyczące m.in. oferty edukacyjnej i kul­turalnej oraz zniżek i promocji w miejscach publicznych i pry­watnych. Twórcy zapraszają do kontaktu i zgłaszania nowych przyjaznych seniorom adresów telefonicznie (32/775-01-78) i mejlowo (seniorzy@gcop. gliwice.pl).

W miejskim kinie studyjnym Amok dojrzali gliwiczanie mogą brać udział w Seansie Seniora. Odpowiednia legitymacja upo­ważnia do skorzystania z promo­cyjnych biletów za 10 zł lub 12 zł. Zapowiedzi filmów warto śledzić pod adresem www.amok.gliwi­ce.pl/wydarzenia/seans-seniora.

Wiele bezpłatnych zajęć dla se­niorów jest też organizowanych w ramach Gliwickiego Budże­tu Obywatelskiego. Najstarsi gliwiczanie biorą udział m.in. w zajęciach aqua aerobiku i re­kreacyjno-sportowych, trenin­gach wzmacniających kręgosłup, zajęciach tai-chi, fitness i zaję­ciach tanecznych zumba.

Z kolei Miejska Biblioteka Pu­bliczna zachęca do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, ciekawych wykładów, spotkań z pasjonatami i artystami. W filii MBP na Sikorniku odbywają się spotkania klubu brydżowego dla seniorów. Szczegóły dostępne są na www.biblioteka.gliwice.pl.

Muzeum w Gliwicach organizu­je cykle bezpłatnych wydarzeń i wykładów (m.in. „Spotkania z Kresami Rzeczypospolitej”, „Wszechnica PAU”) oraz warsz­tatów (m.in. „Śląski kalendarz tradycji”) tematycznie dedy­kowanych seniorom, ponadto uczestniczy w akcji Kultura 60+. Więcej informacji na www.mu­zeum.gliwice.pl.

Teatr Miejski zachęca z kolei do udziału w cyklu dla seniorów Te­atr od Kuchni. Więcej na www.teatr.gliwice.pl.

Wiele ciekawych wykładów i za­jęć dla seniorów oraz wycieczek i zawodów sportowych organizu­je Uniwersytet Trzeciego Wieku. (mf)

dom seniora. budynek
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
przecięcie wstęgi
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
seniorzy przy stole
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
siłownia
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
pokój wypoczynku
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
łazienka
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
logo
dom seniora. budynek Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
przecięcie wstęgi Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
seniorzy przy stole Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
siłownia Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
pokój wypoczynku Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
łazienka Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
logo

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking