Gliwice zabezpieczone przed powodzią

Added: 30.01.2020 / Bereich: / pdf
deszcze nawalne fot. Pixabay

Ponad 100 milionów złotych w ciągu 8 lat – te liczby najlepiej obrazują skalę przedsięwzięć realizowanych przez gliwicki samorząd w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.

O tym, że nasze miasto narażone jest na powodzie, zwłaszcza podczas wiosennych roztopów i gwałtownych burz w okresie letnim, mieliśmy okazję przekonać się wielokrotnie, wspominając chociażby podtopione miasteczko akademickie po wystąpieniu Kłodnicy z brzegów wiosną 2010 roku czy zalanie budynku Szpitala Wielospecjalistycznego oraz ulic Słowackiego i Zygmunta Starego po gwałtownym wezbraniu wody w Ostropce, latem 2016 roku.

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój miasta w zakresie inwestycji drogowych (przede wszystkim węzeł autostrad A1 i A4, DTŚ, obwodnica miasta), pozyskiwania nowych inwestorów w strefie ekonomicznej, czy też budowy nowych osiedli mieszkaniowych wiąże się nierozerwalnie z zabudową kolejnych obszarów miasta. Nowe zagospodarowanie terenów miasta, a w szczególności wzrost powierzchni terenów nieprzepuszczalnych powoduje, że istnieje potrzeba modernizacji, budowy bądź przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z zapewnieniem retencji wód. Dodatkowo, w związku ze zmianami klimatu, celowe staje się retencjonowanie wód na terenie tzw. zlewni Kłodnicy, a nie odprowadzanie ich bezpośrednio do rzeki.

Odpowiedzią na powyższe wyzwania są dwa projekty: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. Etap I” oraz „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. Etap II”, za którymi kryją się działania mające na celu utworzenie spójnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz poprawę możliwości retencjonowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów (w tym wynikających z unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta Gliwice.

Realizacja pierwszego z projektów rozpoczęła się z nastaniem 2014 roku i obecnie została wykonana w 95%, natomiast zakończenie drugiego planowane jest na koniec 2021 roku i zrealizowane aktualnie w 70%. Całkowita wartość obu projektów to 102 mln zł, z czego blisko 68 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Projekty zakładają modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury służącej gospodarowaniu wodami opadowymi na terenie całego miasta, obejmując m.in. ukończony w 2019 roku zbiornik retencyjny przy ul. Bojkowskiej, którego zadaniem jest ograniczenie spływu wody do Kłodnicy oraz planowany do budowy w latach 2020–2021 zbiornik na Wójtowiance, który ograniczy ryzyko wezbrania wody w Ostropce.

W ramach projektów zaplanowano budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, który obejmie całe miasto, budowę sieci kanalizacji deszczowych oraz budowę urządzeń podczyszczających. Dodatkowo, w ramach rozsądnego gospodarowania wodami opadowymi, wody zgromadzone w zbiornikach retencyjnych są przewidziane do wykorzystywania przez Ochotnicze Straże Pożarne, Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług Komunalnych dla celów m.in. bieżącego utrzymania, mycia samochodów, podlewania zieleni. Ponadto Miasto Gliwice realizuje politykę „dobrych praktyk” w zakresie gospodarki wodnej oraz w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi.

Po zakończeniu wszystkich prac systemem zagospodarowania wód opadowych objęte zostanie 9,11 km2 powierzchni miasta, na których w 2022 roku – według prognoz – mieszkać będzie ponad 82 tys. osób. Beneficjentami projektu będą jednak całe Gliwice i wszyscy mieszkańcy.

Realizacja szeroko zakrojonych działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej to jedno z głównych zadań instytucji rządowej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, które nie wywiązuje się z tego należycie – uważa prezydent Gliwic Adam Neumann. – Miasto traktuje to zagadnienie z najwyższą powagą. Działamy aktywnie w sferze zabezpieczeń przeciwpowodziowych, mając pełną świadomość wyzwań i zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatu, a przede wszystkim – położenia Gliwic w sprzyjającym wezbraniom wody dolnym biegu rzeki Kłodnicy. Stawką jest bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców – podkreśla prezydent Gliwic.

 

zbiornik retencyjny przy ul. Bojkowskiej
fot. UM Gliwice
logotypy unijne
zbiornik retencyjny przy ul. Bojkowskiej fot. UM Gliwice
logotypy unijne

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking