Rodzina jest najważniejsza!

Aktualisiert: 31.10.2019 / Bereich: / pdf
rodzina fot. Freepik

To wartość nie do przecenienia. Gliwice, doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi, realizują od kilku lat dwa programy przeznaczone dla rodzin wielodzietnych: miejską „Rodzinę 3+” oraz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

„Rodzina 3+” działa w mieście od 6 lat. Program przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gliwic, niezależnie od osiąganego dochodu.

W ostatnim czasie w programie „Rodzina 3+” wprowadzono zmiany. Do najważniejszych zaliczyć można:

  • zniesienie wymogu wspólnego zamieszkiwania wszystkich członków rodziny wielodzietnej. Zgodnie z aktualnym regulaminem, wszyscy członkowie rodziny muszą jedynie posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta, nie ma wymogu zamieszkiwania pod wspólnym adresem;
  • podniesienie górnej granicy wieku dla uczących się dzieci z 24 na 25 lat;
  • dodanie do kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w programie małżonka rodzica oraz cudzoziemców posiadających dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Aby przystąpić do „Rodziny 3+”, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21. Po pozytywnej weryfikacji wniosku (w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku) każdemu członkowi rodziny wielodzietnej wydawana jest karta „Rodzina 3+” – na okres 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.

Do tej pory do „Rodziny 3+” przystąpiło 1909 rodzin, którym wydano 9420 kart „Rodzina 3+”. Pozwalają one na korzystanie z ulg i zniżek u partnerów programu.

Obecnie w programie bierze udział ok. 75 partnerów, wśród których są prywatni przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne Miasta Gliwice, np. kryte pływalnie „Delfin”, „Olimpijczyk” oraz „Mewa”, Palmiarnia Miejska czy Sztuczne lodowisko „Piruet”. Pełną listę Partnerów programu „Rodzina 3+” można znaleźć pod adresem www.gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3/partnerzy-programu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Prawo do jej posiadania przysługuje, niezależnie od dochodu, rodzinie wielodzietnej, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, w tym także rodzinie zastępczej oraz osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka. Kartę mogą otrzymać także rodzice, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karty Dużej Rodziny są wydawane rodzicom bezterminowo, dzieciom zaś do 18. lub 25. roku życia – w przypadku, gdy kontynuują naukę. Prawo do posiadania KDR przysługuje dziecku, jeżeli w momencie składania wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia ten warunek.

Zainteresowanym mieszkańcom przypominamy, że wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Miejskim (na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM) bądź przez internetowy Portal Emp@tia.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest i funkcjonuje w dwóch formach: tradycyjnej – plastikowej oraz elektronicznej – na urządzeniach mobilnych. Osoby, które nie posiadają jeszcze karty elektronicznej, a złożyły wniosek o przyznanie karty tradycyjnej do 31 grudnia 2017 r., mogą złożyć wniosek o jej domówienie.

Tylko do końca tego roku uzyskanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla osób posiadających już Kartę tradycyjną jest bezpłatne. Od 1 stycznia 2020 r. będzie podlegało opłacie w wysokości 9,21 zł za jedną kartę.

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny daje więcej możliwości niż tradycyjna karta. Dzięki aplikacji mKDR karta elektroniczna udostępniana jest posiadaczom w ciągu kilku minut od momentu rozpatrzenia wniosku (a czas oczekiwania na kartę tradycyjną to kilka tygodni). Ponadto rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać karty wszystkich członków rodziny, co powoduje, że nie ma konieczności posiadania przy sobie karty tradycyjnej. Aplikacja pozwala także na wyszukiwania partnerów programu zlokalizowanych najbliżej użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny, a także aktualna lista partnerów tego programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking