Kim jest Jessica?

Hinzugefügt: 21.10.2010 / Bereich:

Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaczyna zbieranie projektów i pomysłów kwalifikujących się do JESSICA (ang. „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas”, pol. „wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich”).

To nowa inicjatywa finansowa opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Zgodnie z przyjętymi zasadami, o wielomilionową pożyczkę w euro (nie bezzwrotne dofinansowanie!) z JESSICA mogą się ubiegać konkretne projekty, a nie instytucje czy gminy.
Kwestie te przedstawiono podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego w gliwickim magistracie. Wzięli w nim udział przedstawiciele spółek miejskich, jednostek organizacyjnych miasta, zrzeszeń przedsiębiorców, gliwickich szkół wyższych oraz wydziałów UM. Uczestników (potencjalnych beneficjentów JESSICA) poinformowano m.in. o tym, że o pożyczkę mogą ubiegać się projekty związane z infrastrukturą miejską, inwestycjami w służbie zdrowia, rewitalizacją nieużytków poprzemysłowych, dziedzictwem i turystyką kulturową, zapewnieniem przestrzeni biurowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora IT czy też budową budynków uniwersyteckich (w tym specjalistycznych instalacji dla wydziałów medycyny czy biotechnologii). Projekty te muszą posiadać trzy atrybuty: cel społeczny, zapewnioną dochodowość oraz ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Co istotne, brak którejś z tych cech nie dyskwalifikuje dobrego pomysłu! Musi on jednak ulec przeformułowaniu pod okiem specjalistów z Urzędu Miejskiego. Tu właśnie zaczyna się rola Biura Rozwoju Miasta UM.
Tematem zajmuje się trzyosobowy zespół BRM w składzie: Katarzyna Kobierska (naczelnik ), Violetta Koza i Agnieszka Kaleta. Udzielają one informacji o inicjatywie osobiście, pod numerami telefonów: 32/238-54-62, 32/238-54-63 oraz drogą e-mailową (kobierska_k@um.gliwice.pl, koza_v@um.gliwice.pl, kaleta_a@um.gliwice.pl). (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking