Pomoc społeczna

Zarządzenie nr PM-6785/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z 31 października 2022 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy lokalnej społeczności na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z zrządzenia nr PM-9309/2024 z dnia 9 lutego 2024)

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Górnych Wałów 9 oraz funkcjonujące w jego strukturze takie zespoły, działy i placówki jak m.in.:

 • Zespół Pierwszego Kontaktu (ul. Górnych Wałów 9, parter),
 • Zespół nr 1 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną (ul. Reymonta 18),
 • Zespół nr 2 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną (ul. Dziewanny 2),
 • Zespół nr 3 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną (ul. Ziemowita 1),
 • Zespół pracy socjalnej i usług ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin (ul. Ziemowita 1),
 • Zespół pracy socjalnej ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością (ul. Bł. Czesława 36 i ul. Reymonta 18),
 • Zespół pracy socjalnej i usług ds. osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych (ul. Bojkowska 20, piętro 1),
 • Zespół pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym (ul. Fiołkowa 26),
 • Zespół pracy socjalnej i usług w ramach projektów współfinansowanych przez UE oraz projektów socjalnych (ul. Górnych Wałów 9 i ul. Bojkowska 20),
 • Dział Analityczno-Strategiczny – projekty UE (ul. Górnych Wałów 9 i ul. Bojkowska 20, ul. Franciszkańska 19),
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20),
 • Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (ul. Sikorskiego 134),
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Sikorskiego 134),
 • mieszkania chronione: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla kobiet doznających przemocy, opuszczających hostel w OIK, dla usamodzielnianych osób bezdomnych,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Kozielska 71),
 • Dzienny Dom „Senior+” (ul. Partyzantów 30).

2. Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” (ul. Pszczyńska 100);

3. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (ul. Derkacza 10);

4. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (ul. Sikorskiego 134), które m.in. zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla Domu Dziecka nr 1 (ul. Toszecka 25),  Domu Dziecka nr 2 (ul. Dworcowa 43/2), Domu Dziecka nr 3 (ul. Kopernika 109),

5. Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Sikorskiego 134).