Rodzina 3+

Kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodziny wielodzietnej, promowanie rodziny jako wartości, zapewnienie odpowiednich warunków jej funkcjonowania, przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin wielodzietnych to istotne kierunki działań prorodzinnych Miasta.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych dnia 5 września 2019 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr VIII/154/2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”

PARTNERZY PROGRAMU

Program ma na celu:

  1. wspieranie rodzin wielodzietnych
  2. umacnianie rodziny i wspieranie jej funkcji
  3. promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych
  4. ułatwianie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do różnorodnych dóbr i usług ,w szczególności kultury i sportu

Kto może być uczestnikiem programu
Członkowie rodzin wielodzietnych:

  • Rodzice (rodzic), małżonek rodzica, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje.
  • zamieszkujący na terenie Miasta Gliwice

W programie może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest Karta Rodzina 3+ wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie informacyjnej zamieszczonej pod adresem: bip.gliwice.eu/karta-rodzina-3

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie „Rodzina 3+” prywatnych przedsiębiorców np.: kina, sale zabaw dla dzieci, fitness, punkty usługowe, księgarnie.
Dodatkowe informacje są udzielane przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 32 239-12-59, fax. 32 239-12-31 e-mail: zd@um.gliwice.pl

Wzór karty „Rodzina 3+”

Załączniki: