Karmel
Foto: E. Seweryn
Karmel
Foto: E. Seweryn
Karmel
Karmel