Informacje Związkowe

Dodano: 15.09.2016 / drukuj / pdf

Komunikaty z posiedzeń Zarządu ZMP


Komunikaty z posiedzeń Zarządu ŚZGiP

Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 16 lutego 2018 roku


fot. ŚZGiP

16 lutego 2018 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dyskutowano między innymi na temat problemu związanego z obrotem odpadami, prowadzonym niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami lub pozwoleniami oraz możliwością przeprowadzenia skutecznej i rzetelnej kontroli przedsiębiorców funkcjonujących w tej sferze.
W praktyce często odebrane odpady są kilkukrotnie przekazywane od jednego podmiotu zbierającego do kolejnego, a w efekcie nieodpowiednio zagospodarowywane. Istotną kwestią jest też możliwość przeprowadzenia przez odpowiednie służby inspekcji ochrony środowiska natychmiastowej  niezapowiadanej kontroli w przedsiębiorstwach, które tylko w takich okolicznościach mogą stwierdzić realne uchybienia. Ponadto pracownicy samorządowi powinni posiadać prawną możliwość nałożenia mandatów pieniężnych na podmioty, które złamały przepisy prawa dot. ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Więcej informacji TUTAJ.

INFORMACJA na temat XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 7 grudnia 2017 roku


fot. ŚZGiP

W XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 78 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 133 gminy i powiaty członkowskie Związku, między innymi prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Zgromadzenie Ogólne Związku w trakcie sesji przedyskutowało i przyjęło stanowiska w istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego kwestiach. Dyskutowano między innymi nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, poruszano zagadnienie jawności życia publicznego i omawiano przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Więcej informacji TUTAJ.

INFORMACJA na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 9 listopada 2017 roku


fot. M. Stachurska

9 listopada 2017 roku w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dyskutowano między innymi na temat problemu związanego z tym, że gmina występując w roli organu orzekającego w I instancji w danej sprawie indywidualnej, nie może zaskarżać do sądów administracyjnych decyzji wydawanych w tym zakresie przez samorządowe kolegium odwoławcze. Jest to o tyle kłopotliwe, że decyzje te często wywołują określone skutki dla jst jako właściciela lub też w przypadku spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych bezpośrednio wpływają na finanse i majątek gminy. Więcej informacji TUTAJ.

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 6 października 2017 r.

W dn. 6 października 2017 r. w Powiecie Mikołowskim (w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w Mikołowie) odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie omówiono kwestie związane z funkcjonującym od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarki odpadami. Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który przewiduje zmiany uprawnień organów gminy. Członkowie Zarządu Związku zwrócili też uwagę na kwestie dot. oświetlenia ulicznego i potrzebę jego przebudowy. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 31 sierpnia 2017 r.

W dn. 31 sierpnia 2017 r. w Żywcu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  Zarząd Związku uzgodnił, że należy zmienić przepis, z którego wynika obowiązek naliczania opłaty w wysokości 40 euro w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Zarząd odniósł się także negatywnie do zapowiadanej przez Rząd zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma na celu zlikwidowanie możliwości zaliczenia na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu prowadzącemu działalność gospodarczą wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Podczas posiedzenia Zarządu Związku zostały również przedstawione propozycje samorządów lokalnych województwa śląskiego dot. projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej, które powinny zostać zrealizowane w okresie najbliższej dekady. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 marca 2017 r.

17 marca 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia podsumowano ogólnopolskie spotkania samorządowe w dn. 2 i 16 marca br., których celem było omówienie działań samorządów w odniesieniu do zaplanowanej propozycji dotyczącej ograniczenia liczby kadencji osób pełniących w samorządach funkcje z wyboru. Podczas posiedzenia Zarządu Związku przyjęto stanowisko w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie smogu. Poruszono także kwestię występowania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych woj. śląskiego. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 lutego 2017 r.

(fot. Agnieszka Kazubek) 

W dn. 17 lutego 2017 r. w Pyskowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omówiono problemy związane z występującym zanieczyszczeniem powietrza na terenie woj. śląskiego oraz możliwości przeciwdziałania. Członkowie Zarządu Związku wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych zmian w ustawodawstwie, dotyczących ograniczenia liczby pełnionych kadencji w jednostkach samorządu terytorialnego.Podczas posiedzenia Zarządu Związku omawiano również kwestie dotyczące projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w dn. 20 stycznia 2017 r.

W dn. 20 stycznia 2017 r. w Gliwicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku mocno krytycznie odniósł się do pomysłu limitowania liczby kadencji w samorządach lokalnych, wskazując, że takie rozwiązanie byłoby wysoce szkodliwe dla Państwa. Ponadto Zarząd Związku dyskutował na temat przygotowywanych zmian w zakresie działania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w odniesieniu do sposobu wyboru i składu rad nadzorczych). Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. XLI sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 8 grudnia 2016 r.

fot. archiwum ŚZGiP

8 grudnia 2016 r. (czwartek) - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice, Członka Zarządu Związku - w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się XLI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W XLI sesji Zgromadzenia wziął udział p. Jan Chrząszcz, I Wicewojewoda Śląski i p. Jacek Szczotka, Wicekurator Oświaty w Katowicach. W XLI sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 76 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), w imieniu gmin i powiatów członkowskich Związku. W sesji Zgromadzenia wzięli również udział - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice - burmistrzowie i wójtowie gmin nienależących dotąd do Związku.

Zgromadzenie Ogólne przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących - istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego - kwestiach:

 


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 4 listopada 2016 r.

4 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w gminie Przyrów. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku przyjął m.in. stanowisko ws. nielegalnego składowania odpadów na terenie woj. śląskiego. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA  nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  30 września 2016 r.

(fot. Paweł Sowa)

W trakcie posiedzenia Zarząd Związku zapoznał się z informacjami nt. przygotowywanych przez MEN zmian w systemie oświaty, omówił problemy budowy i remontów powiatowych i gminnych dróg oraz przedyskutował sprawy dotyczące funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych w woj. Śląskim. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 26 sierpnia 2016 r.

W dn. 26 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Strumieniu. W trakcie posiedzenia negatywnie zaopiniowano zmiany w projekcie ustawy – Prawo wodne, której przyjęcie spowoduje podwyżki cen wody dla mieszkańców i przemysłu. Równie krytycznie Zarząd Związku odniósł się do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja ta różnicuje dostęp mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) do świadczeń zdrowotnych w zależności od zasobności jst, co zdaniem Zarządu Związku może budzić wątpliwości pod kątem zgodności z konstytucją. Jest to de facto ukryte przerzucanie kosztów dotyczących finansowania opieki zdrowotnej na samorządy lokalne. Wyrażono też opinię, iż dużym błędem było nieuwzględnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przyjętym przez Samorząd Województwa Śląskiego w grudniu w 2014 r.) możliwości finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych.