Informacje związkowe

Informacje związkowe

Dodano: 15.09.2016 / pdf

Komunikaty z posiedzeń Zarządu ZMP


Komunikaty z posiedzeń Zarządu ŚZGiP

Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP. Samorządowcy są zgodni, że ich przeprowadzenie wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa, to wielkie ryzyko dla życia i zdrowia mieszkańców. Stanowisko można przeczytać TUTAJ.

Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 28 lutego

28 lutego w Dąbrowie Górniczej odbyło się drugie w tym miesiącu posiedzenie zarządu Związku. Tym razem posiedzenie zostało połączone ze spotkaniem z parlamentarzystami z woj. śląskiego. Samorządowcy z udziałem posłów i senatorów z naszego regionu rozmawiali przede wszystkim o trudnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych, kosztach reformy oświaty i problemach w służbie zdrowia. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 7 lutego

30. rocznica odbudowy samorządu lokalnego, nowy powiat członkowski i  potrzeba systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych, to najważniejsze tematy poruszone podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu Związku. 7 lutego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Wydarzenie rozpoczęło się od podjęcia uchwały o przyjęciu Powiatu Bielskiego do Związku. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiegu Związku Gmin i Powiatów 6 grudnia

Zrekompensowanie ubytków we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym, zwiększenie wydatków z budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia oraz zabezpieczenie środków na pełne sfinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – to postulaty samorządów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Stanowiska w tej sprawie zostały przyjęte podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP, która odbyła się w Rudzie Śląskiej. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Informacja na temat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 8 października

O aktualnym etapie prac nad nową perspektywą UE, o konieczności zachowania instrumentu ZIT/RIT w dotychczasowej formule i podziale środków pomiędzy krajowe a regionalne programy operacyjnie w perspektywie 2021–2027 rozmawiali samorządowcy w Częstochowie. W trakcie dyskusji z udziałem europosłów wybranych z terenu woj. śląskiego przedstawili też swoje oczekiwania względem nowej perspektywy unijnej, zwłaszcza potrzebę zwiększenia środków EFRR przeznaczonych na rozwój obszarów miejskich. Podczas spotkania wybrzmiały też ponownie kwestie związane z aktualną kondycją finansową samorządów lokalnych. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 4 października

4 października 2019 roku w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omawiano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku. Nad poselskim projektem  aktualnie trwają prace w Sejmie RP. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 27 września

Nowy okres programowania UE oraz pogarszająca się sytuacja finansów samorządowych, to dwa główne tematy wrześniowego posiedzenia Konwentu Prezydentów, który zorganizował Śląski Związek Gmin i Powiatów. W dyskusji
o problemach, z którymi aktualnie mierzą się samorządowcy, nie zabrakło także wątków związanych z trudną kondycją szpitali powiatowych. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 29 sierpnia

29 sierpnia 2019 roku w Gliwicach odbyła się nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W jej trakcie odbyła się dyskusja m.in. na temat 21 tez samorządowych, ujętych w dokumencie pn. Samorządna Rzeczpospolita. Tezy zostały przyjęte 4 czerwca 2019 roku przez samorządowców uczestniczących w Święcie Wolności i Solidarności w Gdańsku. Więcej informacji TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ.

Informacja na temat posiedzenia zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 5 lipca 2019 roku

5 lipca w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W posiedzeniu tym uczestniczył Tomasz Bednarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przedstawił planowane zmiany w sposobie realizacji programu „Czyste Powietrze”. W trakcie dyskusji poświęconej tym kwestiom członkowie zarządu zgłosili swoje uwagi do programu. Postulaty te dotyczyły usprawnienia dystrybucji środków w jego ramach oraz ułatwienia procedury aplikacyjnej dla mieszkańców, a także warunków udziału samorządów lokalnych w procesie weryfikacji wniosków w programie. Podkreślono również konieczność podwyższenia aktualnie obowiązujących kryteriów dochodowych, tak aby program był bardziej atrakcyjny i dostępny dla ogółu mieszkańców. Samorządowcy zaproponowali przekazanie wyżej wymienionego zadania związanego z obsługą programu gminom, z jednoczesnym transferem środków na ten cel. Zarząd zasugerował też alternatywne dla powyższego rozwiązanie, czyli realizowanie tego zadania – jak do tej pory – na poziomie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ale przy wsparciu gmin z zagwarantowaniem adekwatnego finansowania tych zadań. Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.


fot. Wydział Rozwoju i Dialogu UM Wodzisławia Śląskiego

XLVI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 7 czerwca 2019 roku

7 czerwca 2019 roku w Cieszynie odbyła się XLVI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W obradach Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 81 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 135 gmin i powiatów członkowskich Związku.
Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku omówiono ważne dla regionu oraz samorządu lokalnego tematy. Wśród nich pojawiły się kwestie związane z oświatą, reformą systemu planowania przestrzennego, problemami szpitali powiatowych, nową perspektywą finansową UE oraz potrzebą uruchomienia operatora zajmującego się zagospodarowaniem terenów zdegradowanych przez przemysł. Więcej informacji TUTAJ.


fot. ŚZGiP

Informacja na temat posiedzenia zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 17 maja 2019 roku

17 maja 2019 roku w Będzinie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie przedstawiono potrzebę dokonania zmiany w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Obowiązujące obecnie rozwiązanie uniemożliwia udzielanie przedsiębiorcom wsparcia na inwestycje zlokalizowane na obszarach, na których występują niezagospodarowane złoża kopalin (z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż). To z kolei odbiera niektórym samorządom lokalnym szansę na odejście od historycznie ukształtowanego profilu gospodarczego, a więc rozwój nowych gałęzi gospodarki. Przy tego rodzaju uwarunkowaniach i dla wskazanych obszarów ustawa, o której mowa, nie przewiduje instrumentów wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowych gałęzi gospodarki. Brak tych rozwiązań ogranicza możliwości mieszkańców powyższych gmin w zakresie znalezienia pracy w innym przemyśle niż górnictwo. Więcej informacji TUTAJ.


fot. UM Będzin

Informacja na temat posiedzenia zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 12 kwietnia 2019 roku

12 kwietnia 2019 roku w Strumieniu odbyło się posiedzenie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano na temat potrzeby usprawnienia prowadzonych postępowań w zakresie wydawania przez wojewodę śląskiego zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP. Zwrócono uwagę, że w ostatnich miesiącach okres oczekiwania na wydanie takiego zezwolenia znacznie się wydłużył i w wielu przypadkach trwa ponad pół roku. To z kolei zwiększa skalę, zauważalnego w ostatnim czasie w naszym regionie, negatywnego zjawiska związanego z brakiem pracowników w wielu branżach. Ponadto w innych częściach Polski i niektórych krajach sąsiadujących (Czechy i Słowacja) wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców odbywa się znacznie szybciej. Istnieje więc ryzyko, że wykwalifikowani pracownicy będą rejestrować się w innych województwach lub krajach, pogłębiając w ten sposób problemy kadrowe na śląskim rynku pracy. Wobec powyższego członkowie zarządu Związku w przyjętym stanowisku zaapelowali do wojewody śląskiego o pilne zwiększenie liczby osób odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

1 marca 2019 r. na zaproszenie Piotra Kuczery, prezydenta Rybnika, zastępcy przewodniczącego Związku w Rybniku odbyła się XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w początkowej fazie nowej kadencji samorządowej 2019–2024, gdyż w jego trakcie nastąpił wybór władz Stowarzyszenia, tj. przewodniczącego Związku, członków 18-osobowego zarządu VIII kadencji (szczegółowa lista TUTAJ) oraz Komisji Rewizyjnej.
Nowym Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów został wybrany na pięcioletnią kadencję Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Związku. Dotychczasowym przewodniczącym naszego Stowarzyszenia, pełniącym tę funkcję przez ostatnie cztery lata, był Jacek Krywult, wieloletni samorządowiec, osoba posiadająca wszechstronne doświadczenie w zakresie zarządzania (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym). Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.

Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 8 lutego 2019 r.

8 lutego 2019 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano na temat problemów związanych z finansowaniem systemu oświaty w kontekście wynagrodzeń nauczycieli.  Istotnym problemem w przedmiotowym zakresie jest fakt, że otrzymywana przez samorządy lokalne subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych w szkołach nauczycieli. W praktyce oznacza to, że pozostałe wydatki płacowe pracowników oświaty muszą pokrywać jednostki samorządu terytorialnego z własnych dochodów. Niedoszacowanie wysokości przyznawanej subwencji oświatowej i konieczność wypłacania podwyżek nauczycielom, wymagają coraz większych środków z budżetów gmin i powiatów. Rozwiązaniem powyższego problemu byłoby wprowadzenie zmian w sposobie finansowania wynagrodzeń nauczycieli, umożliwiających przekazanie z budżetu Państwa samorządom lokalnym dotacji celowej na pokrycie powyższych wynagrodzeń. Więcej informacji TUTAJ.


Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 18 stycznia 2019 roku

18 stycznia w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia omawiano potrzebę zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Zwrócono uwagę, iż świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobie sprawującej opiekę, która posiada m.in. prawo do renty, emerytury czy zasiłku stałego (niezależnie od wysokości tych świadczeń). Co więcej w praktyce występują sytuacje, w których opiekun otrzymuje rentę w wysokości niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do renty na rzecz uzyskania prawa do pobierania wyżej wskazanego świadczenia. Podkreślono, że zadaniem świadczenia pielęgnacyjnego jest zapewnienie szczególnej pomocy rodzinie w trudnej sytuacji społecznej. Tego typu świadczenie powinno zabezpieczać egzystencję osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie tych, którzy się nimi opiekują. W opinii przedstawicieli samorządów lokalnych obecne regulacje – ze względu na niski poziom rent z tytułu całej lub częściowej niezdolności do pracy – dyskryminują opiekunów mających ustalone prawo do renty (równocześnie rezygnujących z zatrudnienia), w stosunku do opiekunów, którzy ze względu na dobry stan zdrowia nie mają przyznanego prawa do renty i mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne. W związku z powyższym zgłoszono wniosek o zmianę przedmiotowej ustawy, która umożliwi pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby mające ustalone prawo do renty lub przynajmniej zagwarantuje opiekunom prawo wyboru jednej z powyżej wskazanej formy wsparcia. Więcej informacji TUTAJ.


Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 9 listopada 2018 roku

9 listopada 2018 roku w Rybniku odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia omawiano potrzebę wprowadzenia zmian szeregu przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Kwestie te dotyczą m.in. wyposażenia OSP, w tym warunków zakupu samochodów dla takich jednostek, a także okresowych badań lekarskich strażaków ochotników. Ponadto stwierdzono, że jednostki ochotniczych straży pożarnych, które są ujęte w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, powinny być finansowane z budżetu Państwa. Argumentem przemawiającym za wdrożeniem takiego rozwiązania jest to, że powyższe jednostki wspomagają Państwową Straż Pożarną w realizacji podstawowych zadań ratowniczych. Ponadto Zarząd Związku poparł uchwałę Zarządu Głównego OSP w sprawie wprowadzenia subwencji ogólnej na ochronę przeciwpożarową dla gmin oraz zmiany zasad podziału wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. W ten sposób scentralizowane wcześniej na rzecz Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe zostałyby przekazane samorządom lokalnym, które ponoszą zdecydowaną większość kosztów utrzymania jednostek OSP. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 14 września 2018 roku


fot. archiwum ŚZGiP

14 września 2018 roku w Bytomiu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia zostało przyjęte stanowisko dotyczące konieczności wprowadzenia zmian prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Uzgodniono i przyjęto również stanowisko w zakresie wprowadzenia odrębnej taryfy dla jednostek ochotniczych straży pożarnej, w celu obniżenia wysokich kosztów energii oraz stanowisko dotyczące zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Członkowie Zarządu dyskutowali w trakcie posiedzenia nt. stanu przygotowań do organizacji zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem prowadzonych rozmów była też akcja symbolicznego nasadzenia drzew w województwie śląskim, której celem jest uhonorowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Zarząd  Związku. W jego ramach w kilkuset miejscach w 41 gminach województwa śląskiego od początku września br. są sadzone drzewa. Na rzecz tej akcji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach przekazała nieodpłatnie 400 sadzonek drzew. Inicjatywa ta wpisuje się ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Więcej informacji TUTAJ.


Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 15 czerwca 2018 roku


fot. Urząd Miasta Ruda Śląska

15 czerwca 2018 roku w Rudzie Śląskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia zarządu dyskutowano nad problemem związanym ze składowaniem i magazynowaniem odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu oraz ich przetwarzaniem niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami. Dyskusja ta wynikała między innnymi z faktu, iż
w ostatnim czasie w wielu częściach Polski (również w województwie śląskim) doszło do kilkunastu – najczęściej nieprzypadkowych – pożarów na terenach byłych składowisk. Wstępne analizy tych zdarzeń nasuwają skojarzenia powiązań ze zorganizowaną przestępczością. Niepokojące jest także to, że na wielu składowiskach pojawiają się odpady przywożone z różnych części Polski, a nawet innych krajów Europy (na przykład z Niemiec, Włoch czy Rosji). Stwierdzono, iż niezgodne z prawem składowanie, magazynowanie, przetwarzanie, a w skrajnych przypadkach palenie odpadów, powoduje każdorazowo szkody w środowisku naturalnym. Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na ryzyko skażenia gleby, powietrza (często w większym stopniu niż smog) i wód (w tym wody pitnej) substancjami bardzo często niebezpiecznymi. Podkreślono też, że przygotowany w trybie pilnym przez Ministerstwo Środowiska projekt nowelizacji ustawy o odpadach spełnia wiele głównych postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowisko samorządowe. Energiczne i skoordynowane wdrożenie powyższej ustawy może przyczynić się do rozwiązania przedmiotowego problemu. Więcej informacji TUTAJ.


Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 16 marca 2018 roku


fot. UG Przyrów

13 kwietnia 2018 roku w gminie Przyrów odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia Zarządu dyskutowano nad skutecznymi narzędziami w walce z niską emisją w kontekście przyjętego przez Rząd projektu ustawy ws. monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Podkreślono, że regulujące na poziomie centralnym dotyczące wprowadzania do obrotu paliw stałych i ustalające dla nich wymagania jakościowe są niezbędnym krokiem w dalszych działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza. Zaznaczono jednak, iż sformułowania zawarte w powyższym projekcie ustawy nie są wystarczające i wymagają wprowadzenia odpowiednich zmian. Krytyczne głosy dotyczą m.in. braku przepisów umożliwiających przeprowadzenie kontroli jakości paliw u indywidualnych użytkowników oraz zbyt łagodnie określonych w projekcie ustawy parametrów jakościowych paliw dystrybuowanych indywidualnie. W praktyce nowe przepisy umożliwiłyby spalanie
w gospodarstwach domowych gorszego jakościowo węgla kamiennego, co nie ułatwiłoby walki ze smogiem. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 16 marca 2018 roku


fot. M. Orzeł

W Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Kolejny raz dyskutowano na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce, a szczególnie w województwie śląskim. Tym razem dyskusja dotyczyła rządowego programu #PolskaBezSmogu 2018–2027 i tego, że wśród beneficjentów pilotażowego przedsięwzięcia nie znalazło się wiele miast województwa śląskiego. Tylko sześć z czternastu miast znajdujących się na liście sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia, uznanych za najbardziej zanieczyszczone, zostało uwzględnionych w rządowym programie. Ten stan rzeczy wzbudził wyraźny sprzeciw samorządowców z pominiętych miast, wyrażony poprzez liczne petycje i pisma. Podkreślono też, że ich włodarze od lat prowadzą działania zmierzające do redukcji niskiej emisji, w tym inwestycje termomodernizacyjne i te związane z wymianą źródeł ciepła. Więcej informacji TUTAJ.

Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 16 lutego 2018 roku


fot. ŚZGiP

16 lutego 2018 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dyskutowano między innymi na temat problemu związanego z obrotem odpadami, prowadzonym niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami lub pozwoleniami oraz możliwością przeprowadzenia skutecznej i rzetelnej kontroli przedsiębiorców funkcjonujących w tej sferze.
W praktyce często odebrane odpady są kilkukrotnie przekazywane od jednego podmiotu zbierającego do kolejnego, a w efekcie nieodpowiednio zagospodarowywane. Istotną kwestią jest też możliwość przeprowadzenia przez odpowiednie służby inspekcji ochrony środowiska natychmiastowej  niezapowiadanej kontroli w przedsiębiorstwach, które tylko w takich okolicznościach mogą stwierdzić realne uchybienia. Ponadto pracownicy samorządowi powinni posiadać prawną możliwość nałożenia mandatów pieniężnych na podmioty, które złamały przepisy prawa dot. ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Więcej informacji TUTAJ.

INFORMACJA na temat XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 7 grudnia 2017 roku


fot. ŚZGiP

W XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 78 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 133 gminy i powiaty członkowskie Związku, między innymi prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Zgromadzenie Ogólne Związku w trakcie sesji przedyskutowało i przyjęło stanowiska w istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego kwestiach. Dyskutowano między innymi nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, poruszano zagadnienie jawności życia publicznego i omawiano przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Więcej informacji TUTAJ.

INFORMACJA na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 9 listopada 2017 roku


fot. M. Stachurska

9 listopada 2017 roku w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dyskutowano między innymi na temat problemu związanego z tym, że gmina występując w roli organu orzekającego w I instancji w danej sprawie indywidualnej, nie może zaskarżać do sądów administracyjnych decyzji wydawanych w tym zakresie przez samorządowe kolegium odwoławcze. Jest to o tyle kłopotliwe, że decyzje te często wywołują określone skutki dla jst jako właściciela lub też w przypadku spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych bezpośrednio wpływają na finanse i majątek gminy. Więcej informacji TUTAJ.

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 6 października 2017 r.

W dn. 6 października 2017 r. w Powiecie Mikołowskim (w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w Mikołowie) odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie omówiono kwestie związane z funkcjonującym od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarki odpadami. Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który przewiduje zmiany uprawnień organów gminy. Członkowie Zarządu Związku zwrócili też uwagę na kwestie dot. oświetlenia ulicznego i potrzebę jego przebudowy. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 31 sierpnia 2017 r.

W dn. 31 sierpnia 2017 r. w Żywcu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  Zarząd Związku uzgodnił, że należy zmienić przepis, z którego wynika obowiązek naliczania opłaty w wysokości 40 euro w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Zarząd odniósł się także negatywnie do zapowiadanej przez Rząd zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma na celu zlikwidowanie możliwości zaliczenia na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu prowadzącemu działalność gospodarczą wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Podczas posiedzenia Zarządu Związku zostały również przedstawione propozycje samorządów lokalnych województwa śląskiego dot. projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej, które powinny zostać zrealizowane w okresie najbliższej dekady. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 marca 2017 r.

17 marca 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia podsumowano ogólnopolskie spotkania samorządowe w dn. 2 i 16 marca br., których celem było omówienie działań samorządów w odniesieniu do zaplanowanej propozycji dotyczącej ograniczenia liczby kadencji osób pełniących w samorządach funkcje z wyboru. Podczas posiedzenia Zarządu Związku przyjęto stanowisko w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie smogu. Poruszono także kwestię występowania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych woj. śląskiego. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 lutego 2017 r.

(fot. Agnieszka Kazubek) 

W dn. 17 lutego 2017 r. w Pyskowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omówiono problemy związane z występującym zanieczyszczeniem powietrza na terenie woj. śląskiego oraz możliwości przeciwdziałania. Członkowie Zarządu Związku wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych zmian w ustawodawstwie, dotyczących ograniczenia liczby pełnionych kadencji w jednostkach samorządu terytorialnego.Podczas posiedzenia Zarządu Związku omawiano również kwestie dotyczące projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w dn. 20 stycznia 2017 r.

W dn. 20 stycznia 2017 r. w Gliwicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku mocno krytycznie odniósł się do pomysłu limitowania liczby kadencji w samorządach lokalnych, wskazując, że takie rozwiązanie byłoby wysoce szkodliwe dla Państwa. Ponadto Zarząd Związku dyskutował na temat przygotowywanych zmian w zakresie działania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w odniesieniu do sposobu wyboru i składu rad nadzorczych). Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. XLI sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 8 grudnia 2016 r.

fot. archiwum ŚZGiP

8 grudnia 2016 r. (czwartek) - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice, Członka Zarządu Związku - w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się XLI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W XLI sesji Zgromadzenia wziął udział p. Jan Chrząszcz, I Wicewojewoda Śląski i p. Jacek Szczotka, Wicekurator Oświaty w Katowicach. W XLI sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 76 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), w imieniu gmin i powiatów członkowskich Związku. W sesji Zgromadzenia wzięli również udział - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice - burmistrzowie i wójtowie gmin nienależących dotąd do Związku.

Zgromadzenie Ogólne przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących - istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego - kwestiach:

 


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 4 listopada 2016 r.

4 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w gminie Przyrów. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku przyjął m.in. stanowisko ws. nielegalnego składowania odpadów na terenie woj. śląskiego. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA  nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  30 września 2016 r.

(fot. Paweł Sowa)

W trakcie posiedzenia Zarząd Związku zapoznał się z informacjami nt. przygotowywanych przez MEN zmian w systemie oświaty, omówił problemy budowy i remontów powiatowych i gminnych dróg oraz przedyskutował sprawy dotyczące funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych w woj. Śląskim. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 26 sierpnia 2016 r.

W dn. 26 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Strumieniu. W trakcie posiedzenia negatywnie zaopiniowano zmiany w projekcie ustawy – Prawo wodne, której przyjęcie spowoduje podwyżki cen wody dla mieszkańców i przemysłu. Równie krytycznie Zarząd Związku odniósł się do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja ta różnicuje dostęp mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) do świadczeń zdrowotnych w zależności od zasobności jst, co zdaniem Zarządu Związku może budzić wątpliwości pod kątem zgodności z konstytucją. Jest to de facto ukryte przerzucanie kosztów dotyczących finansowania opieki zdrowotnej na samorządy lokalne. Wyrażono też opinię, iż dużym błędem było nieuwzględnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przyjętym przez Samorząd Województwa Śląskiego w grudniu w 2014 r.) możliwości finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych.