Ostatni dzień naboru do Rady Seniorów II kadencji!

Добавлено: 10.11.2021 / Раздел:
śmiejący się seniorzy oglądają coś na komórce fot. Freepik

Rada Seniorów to organ, który ma wspierać i inicjować działania na rzecz starszych mieszkańców Gliwic. Nabór kandydatów na członków Rady II kadencji już się rozpoczął i potrwa do 10 listopada. Można startować!

KTO? Kandydatami na członków mogą być przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytet III Wieku. Podmioty te mogą zgłosić po jednym swoim przedstawicielu.

Kandydatem na członka Rady może być również osoba zamieszkująca na terenie miasta Gliwice, która zgłosi swój udział osobiście i uzyska poparcie co najmniej 20 osób powyżej 60. roku życia, będących mieszkańcami Gliwic.

JAK? Formularz zgłoszeniowy oraz listy poparcia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 4861/21 z 15 października 2021 r.) oraz strony Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych – Centrum 3.0 (www.gods.gliwice.pl).

KIEDY? Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać do 10 listopada w Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych – Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6, w godzinach od 10.00 –18.00. W przypadku zgłoszenia mniej niż 11 kandydatur nabór będzie ponawiany.

Do 19 listopada dyrektor GODS przekaże listę kandydatów do komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Gliwice. Komisja dokona oceny kandydatów i przedstawi swoje rekomendacje Prezydentowi Miasta, który ustali ostateczny skład Rady.

TO GŁOS SENIORÓW!

Rada Seniorów Miasta Gliwice jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentującym środowisko osób starszych, instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz seniorów. Jej zadaniem jest wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniuje projekty uchwał, inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacnia ich aktywność obywatelską i pozycję w społeczeństwie.
Kadencja Rady trwa trzy lata. Spotkania Rady Seniorów będą się odbywały w GODS, Centrum 3.0. przy ul. Studziennej 6 . Terminy spotkań i dyżurów zostaną przekazane do wiadomości mieszkańców w terminie późniejszym.
Członkowie Rady Seniorów Miasta Gliwice na II kadencję zostali powołani zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/808/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r.  z późn. zm. oraz Zarządzeniem nr PM-5312/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking