Rekrutacja do przedszkoli 2018

Dodano: 09.04.2017 / drukuj / pdf

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Prezydent Miasta Gliwice poda do końca stycznia 2018 r. do publicznej wiadomości obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:
- terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów;
-kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów mozliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szczegóły juz wkrótce!

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2015 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.

Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019 w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Rodzice, którzy zamierzają zapisac dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza musza pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59[3])

Ilekroć w poniższych informacjach jest mowa o:

  • przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
  • rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice brały udział:

  • dzieci urodzone w latach 2012– 2015;
  • dzieci z rocznika 2011, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.

Poniżej kilka zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice, na rok szkolny 2018/2019.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59[3])

Terminy rekrutacji do przedszkoli.

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 30 maja od godz. 9:00 do 2 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 zobowiązani byli, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia było traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
7 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.  Listy umieszczone zostały w siedzibie danej placówki.

Kandydaci nieprzyjęci.

Dane osobowe kandydatów.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu przedszkolnym.

Wykaz przedszkoli miejskich.