Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Dodano: 03.10.2012

Do pobrania:

Przewodnik Informacyjny "Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim"

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informator o organizacjach pozarządowych świadczących specjalistyczne wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w woj. śląskim

źródło: Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych.

W ramach świadczeń finansowanych z NFZ:
1. W poradni zdrowia psychicznego, także w poradni dla dzieci i młodzieży i innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia oraz dla osób z autyzmem dziecięcym, w leczeniu środowiskowym (domowym):

• pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych;
• pacjent z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, schizofrenią lub afektywnymi zaburzeniami nastroju ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki;
• za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach;
• świadczeniodawca wydaje skierowania na badania związane z leczeniem psychiatrycznym oraz pokrywa ich koszty.

Psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa  i psychoterapeuty jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


2. W poradni leczenia uzależnień
• pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub instruktora terapii uzależnień;
• leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie postanowienia sądu.

Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie!


3. Leczenie w warunkach szpitalnych
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatne niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia sądu.

• skierowanie do szpitala psychiatrycznego (oraz do psychicznego zakładu opieki długoterminowej opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego) wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. Skierowanie pacjenta do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA W GLIWICACH ( na podstawie danych z NFZ):

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania " Dąbrówka"
44–100 Gliwice, Asnyka 10
tel. 32 238 34 70

2. Medycyna i Edukacja Feniks Sp. z o.o.
44–100 Gliwice, Mewy 34
tel. 32 726 23 78

3. Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS
44–100 Gliwice, Młyńska 8
tel. 32 332-19-36

4. Centrum Zdrowia Psychiczne i Leczenia Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o.
44–100 Gliwice, Dębowa 5
tel. 32 270 37 08

5. NZOZ PSYCH-MED
44–100 Gliwice, Ziemowita 6
tel. 32 231 15 51

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Akademicka w Gliwicach
44–100 Gliwice, Moniuszki 13
tel. 32 231 53 44

7. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ
44–100 Gliwice, Opolska 18
tel. 32 331 81 50

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia" ESKULAP " Sp. z o.o.
44–100 Gliwice, Pl. Piłsudskiego 5A
tel. 32 231 32 31

9. NZOZ Poradnia Psychologiczna PARTNER
44–100 Gliwice, Wieczorka 22
tel. 32 231 26 90 w. 25

10. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ
44–100 Gliwice, Zygmunta Starego 20
tel. 32 231 88 88

LECZENIE UZALEŻNIEŃ W GLIWICACH ( na podstawie danych z NFZ):

1.Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia FAMILIA
44–100 Gliwice , Huberta 60
tel. 32 231 30 33

2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Dębowa 5
Tel. 32 270 37 58