Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Przedszkola - rekrutacjaKontakt

Uwaga, Rodzicu! Do 27 kwietnia powinieneś pojawić się w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane Twoje dziecko, i potwierdzić wolę korzystania z jego usług. – Brak potwierdzenia w powyższym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w tej placówce – przestrzega Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Co jednak zrobić, jeśli kilkulatek przepadł w naborze elektronicznym i nie został zakwalifikowany do żadnego z trzech wytypowanych przez rodzica gliwickich przedszkoli? Ta sytuacja dotyczy przede wszystkim dzieci 3- i 4-letnich.

GDZIE POSŁAĆ DZIECKO?

Na nadchodzący rok szkolny 2012/2013 miasto przygotowało w ramach oferty 4570 miejsc w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – informuje Agata Balcer – Po przyjęciu dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu, dla przyszłych nowych przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat pozostało 1275 miejsc. Zakwalifikowano na nie 1089 dzieci. 186 wolnych miejsc (w oddziałach przedszkolnych przy podstawówkach) pozostaje przede wszystkim dla pięcio- i sześciolatków, które podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, lecz nie zostały zakwalifikowane do wybranej placówki bądź rodzice nie zgłosili ich do I etapu rekrutacji.

Malec nie dostał się do przedszkola. Co robić?

Rodzicom, których dzieci nie zakwalifikowały się do wybranej placówki, pozostają dwie drogi postępowania. – Po pierwsze, od 7 maja, kiedy to wywieszone zostaną w przedszkolach ostateczne listy przyjętych, aż do pierwszych dni nowego roku szkolnego, rodzice otrzymają informacje o aktualnej liczbie wolnych miejsc po zalogowaniu na stronie internetowej www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl lub mogą systematycznie dopytywać o wolne miejsca
w wybranej placówce w ramach rekrutacji uzupełniającej – wyjaśnia Agata Balcer.

Jest też drugie wyjście, które częściowo powinno zaspokoić oczekiwania rodziców.
Przy szkołach podstawowych oraz w 2 przedszkolach w mieście uruchomionych zostanie 11 dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 270 dzieci.

Trzy- i czterolatki będzie można posłać do oddziałów przedszkolnych w:

 • Szkole Podstawowej nr 36 (ul. Robotnicza 6 – 2 oddziały)
 • SP nr 39 (ul. Obrońców Pokoju 4 – 2 oddziały),
 • SP nr 11 (ul. Pocztowa 31 – 1 oddział)
 • SP nr 13 (ul. Elsnera 25 – 1 oddział),
 • Przedszkolu Miejskim nr 37 (ul. Gojawiczyńskiej 11 – 1 oddział)
 • PM nr 7 (ul. Tarnogórska 107 – 20 dodatkowych miejsc)

Cztero- i pięciolatki będzie można zapisać do:

 • SP nr 1 (ul. Kozielska 39 – 2 oddziały)
 • SP nr 20 (ul. Jana Śliwki 8 – 1 oddział).

Należy pamiętać, że zgłoszenia do oddziałów dodatkowych będą przyjmowane do 7 maja w sekretariatach wyznaczonych szkół/przedszkoli. Po 7 maja zgłoszenia będzie można składać również w każdej publicznej placówce przedszkolnej, która zaoferuje wolne miejsca.
 

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gliwice
na rok szkolny 2012/2013

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gliwice odbędzie się w dniach od 12 marca do 3 kwietnia 2012 r. Rekrutacja przeprowadzana jest za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie:
www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

I. Zapisywanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy

 1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają (odręcznie lub w formie elektronicznej) formularz zgłoszenia i po podpisaniu w wersji papierowej składają go tylko w jednej placówce tzw. placówce pierwszego wyboru (wskazanej na formularzu jako pierwsza).
 2. W przypadku gdy rodzice nie złożą formularza zgłoszenia w terminie do 3 kwietnia 2012 r. dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.
 3. Od momentu rozpoczęcia rekrutacji formularz zgłoszenia można będzie pobrać ze strony: www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl oraz w każdym przedszkolu. W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną, należy zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru gdzie dane zostaną wprowadzone do systemu przez pracownika przedszkola.
 4. Rodzice w wersji papierowej składają tylko jeden formularz zgłoszenia (do placówki pierwszego wyboru).
 5. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności. (pozycja nr 1 oznacza przedszkole pierwszego wyboru).
 6. Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych nastąpi 17 kwietnia 2012 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/oddział przedszkolny – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako przedszkole pierwszego wyboru.
 7. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego, rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie od 17 do 27 kwietnia 2012 r. Brak potwierdzenia w powyższym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w tej placówce.
 8. 7 maja 2012 r. w przedszkolach i szkołach oddziałami przedszkolnymi zostaną wywieszone listy dzieci z wynikami rekrutacji.
 9. Od 7 maja 2012 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca .

II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, w terminie od 1 marca do 8 marca 2012 r.

III. Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszczało muszą pamiętać, że ich dziecko również uczestniczy w rekrutacji elektronicznej. Rekrutacja w przypadku zmiany placówki odbywa się na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą  w elektronicznej rekrutacji.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek o zapewnienie dziecku specjalistycznej pomocy. Do wniosku należy dołączyć kartę zapisu i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wyjaśnienia dodatkowe

Rodzic – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie również opiekuna prawnego.

Kryteria główne - ustalone w par. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkól do innych.
(Dz.U. Nr 26 poz. 232)

Kryteria dodatkowe - obowiązujące w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gliwic.

Kompleksową obsługą rodziców kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru – oznacza to, że z wszelkimi pytaniami, problemami należy zwracać się do przedszkola, które zostało wybrane jako przedszkole pierwszego wyboru.

Pobierz przewodnik dla rodziców

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab