Zadania dotowane przez Samorząd Miasta Gliwice w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii.

Zadania dotowane przez Samorząd Miasta Gliwice w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii.

Uaktualniono: 10.10.2019 / pdf

Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej;
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
 5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego;
 6. Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie Miasta Gliwice.

W zakładce miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomoc-spoleczna/pomoc-uzaleznionym/mppirpa

Usunąć wszystko. W zamian za to wstawić:

Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej,
  a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Ponadto w ramach Programu funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice. Gminna Komisja w szczególności inicjuje działania w zakresie określonym w celach ww. Programu oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W zakładce https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomoc-spoleczna/pomoc-uzaleznionym usunąć cały plik do Edukatorów FASD

 

W zakładce https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomoc-spoleczna/pomoc-uzaleznionym

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?  Punkty informacyjne i telefony dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działające na terenie Miasta Gliwice.

Usunąć wszystko. W zamian za to wstawić:

Miejsca pomocy dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski
  w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 208, tel. (32) 239 12 95. 

 

 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – tel. (32) 335 04 94 – przy Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach, ul. Okopowa 6 - punkt świadczy usługi związane z nawiązaniem pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym, udzieleniem wsparcia emocjonalnego, udzielaniem informacji o metodach leczenia uzależnień, motywowaniem do poddania się leczeniu odwykowemu, udzieleniem informacji o placówkach świadczących profesjonalną pomoc.

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach – ul. Sikorskiego 134, tel. (32) 335 53 40, (32) 335 53 59, 510-230-115, oik_gliwice@tlen.pl, www.opsgliwice.pl - w ramach ośrodka funkcjonuje Dom dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi oraz Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Niebieska karta).

 

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Urząd Miejski Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, II piętro pok.206, tel. (32) 239 12 59.

 


 • Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” w Gliwicach ul. Dębowa 5, tel./fax (32) 270 37 58, (32) 231 86 15, e-mail: czpilu@mp.pl, www.familia.org.pl

Program FAMILIA jest kompleksowym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym adresowanym do osób uzależnionych od narkotyków ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi . Do programu przyjmowane są  osoby po ukończeniu 18 roku życia, które chcą podjąć leczenie i w chwili przyjęcia wyrażą zgodę na hospitalizację (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych zgodę musi wyrazić zarówno pacjent jaki i jego opiekun prawny).

Ponadto Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA prowadzi program pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.


Stowarzyszenie oferuje pomoc socjalną  i psychologiczną osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym, ich rodzinom i bliskim. Prowadzi działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań dewiacyjnych. Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków i wolontariuszy.


 • Fundacja ARKA NOEGO, ul. Barlickiego 3, Gliwice, tel. 668 630 980, e-mail: fangliwice@gmail.com, www.arkanoego.gliwice.pl  

Fundacja realizuje programy terapeutyczne dla:

- osób eksperymentujących lub uzależnionych od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych,

- osób uzależnionych od alkoholu,

- rodzin osób uzależnionych od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych,

- rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Ponadto Fundacja prowadzi punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

 


 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dialog i motywacja prowadzony przy Parafii Ewangelicko-Augsburską w Gliwicach, ul. Jagiellońska 19 a, tel. 516 430 220, www.ewangelicy.gliwice.pl

Działalność Punktu obejmuje: poradnictwo w zakresie terapii uzależnień, konsultacje w zakresie przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych, konsultacje psychologiczne, warsztaty profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz porady prawne.


 •  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA Pławniowice, ul. Cmentarna 18, tel. (32) 230 32 47, www.nzozszansa.pl.
 • Zakład Lecznictwa Odwykowego „SZANSA”, ul. Cmentarna 18, Pławniowice,
  tel. (32) 230 32 47, e-mail: biuro@nzozszansa.pl, www.nzozszansa.pl.

Do zakładu przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 rok życia, uzależnione od narkotyków. W ramach działalności udzielane są świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z zakresu całodobowej, stacjonarnej terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność profilaktyczną w gliwickich szkołach, realizuje konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 


·Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6, tel. 32 271 84 42, 32 278 11 99, e-mail: opilu@opilu.pl, www.opilu.pl

W ramach działalności prowadzone jest kompleksowe leczenie, które obejmuje następujące formy pomocy: poradnictwo medyczne; poradnictwo psychologiczne; diagnostykę medyczną i psychologiczną, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, oddziaływania socjoterapeutyczne.