Zadania dotowane przez Samorząd Miasta Gliwice w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii.

Zadania dotowane przez Samorząd Miasta Gliwice w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii.

Uaktualniono: 26.06.2012 / drukuj / pdf

1. „Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi” – realizator: Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA

Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15 – 19 lat, u której zidentyfikowane zostało zagrożenie uzależnieniem od środków psychoaktywnych (w szczególności do osób, które:

 • jednorazowo podjęły się użycia środków psychoaktywnych;
 • odurzają się okazjonalnie i nieregularnie;
 • odurzają się okresowo – np. w czasie wakacji).

Cele zadania:

 • przekazanie młodym ludziom wiedzy o środkach psychoaktywnych, ich wpływie na organizm człowieka, uzależnieniu i jego mechanizmach, psychologicznych aspektach zagrożenia uzależnieniem;
 • przekazanie wiedzy i wyćwiczenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami, konstruktywnego budowania poczucia własnej wartości, funkcjonowania w grupie, umiejętności interpersonalnych, nauczeniu postaw asertywnych, umiejętności mówienia „nie”, nauczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, bez konieczności sięgania po środki psychoaktywne.

2. „Dopalacze demony naszych czasów – Fakty i mity” – realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji  i Promocji Zdrowego Stylu Życia PRO-VITA

Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 – 18 lat.
Cele zadania:

 • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji używania narkotyków;
 • zapoznanie młodzieży z konfliktem: wartości a narkotyki;
 • ujawnienie czynników ryzyka oraz czynników chroniących;
 • korygowanie błędnych przekonań normatywnych na temat brania narkotyków;
 • motywowanie młodzieży do podjęcia postanowienia o powstrzymaniu się, zaniechaniu ryzykownych zachowań związanych z używaniem narkotyków.

Cele realizowane są poprzez zastosowanie w prowadzonych zajęciach metod aktywizujących (burza mózgów, mini wykład, bajka dydaktyczna, pytania cyrkulacyjne, drama – teatrzyk pluszaków), które zapewniają wysoką efektywność edukacyjną zadania.

3. „Kiszone ogórki” – realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia PRO-VITA

Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 13 – 16 lat.
Cele zadania:

 • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji używania narkotyków;
 • zapoznanie młodzieży z konfliktem: wartości a narkotyki;
 • ujawnienie czynników ryzyka oraz czynników chroniących;
 • korygowanie błędnych przekonań normatywnych na temat brania narkotyków;
 • motywowanie młodzieży do podjęcia postanowienia o powstrzymaniu się, zaniechaniu ryzykownych zachowań związanych z używaniem narkotyków.

Cele realizowane są poprzez zastosowanie w prowadzonych zajęciach metod aktywizujących (burza mózgów, mini wykład, bajka dydaktyczna, pytania cyrkulacyjne, drama – teatrzyk pluszaków), które zapewniają wysoką efektywność edukacyjną zadania.

4. „Arteterapia – wsparcie realizowanych w Gliwicach programów terapeutycznych osób uzależnionych przez innowacyjny program intensywnych i długotrwałych zajęć arteterapeutycznych”- realizator: Stowarzyszenie Forum Ceramików

Adresatami programu są mieszkańcy Gliwic, którzy odbywają terapię podstawową, skierowani na zajęcia arteterapeutyczne przez instytucje
i organizacje prowadzące terapię podstawową.
Głównym celem zadania jest poszerzenie i uzupełnienie programu terapii podstawowej. Zadanie polega na prowadzeniu zajęć plastycznych – arteterapii w pracowni rzeźby i ceramiki, podczas których uczestnicy wykorzystują swoją kreatywność. Poprzez projektowanie, rysowanie
i modelowanie, uczestnik skłania się do ekspresji swoich emocji, nadziei, jak również problemów i konfliktów.

5. „Hostel Adaptacyjny” – realizator: Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA

Adresatami zadania są osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych z zaburzeniami psychicznymi po zakończonym całodobowym leczeniu stacjonarnym.
Głównym celem zadania jest adaptacja społeczna absolwentów programów rehabilitacyjnych, w szczególności poprzez zwiększenie poczucia własnej wartości, podjęcie aktywności w zakresie edukacji szkolnej oraz aktywności zawodowej, poprawę relacji rodzinnych.

6. „Obóz terapeutyczny”– realizator: Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA
Adresatami zadania są osoby leczące się w programie uzależnień „Familia” oraz osoby uczestniczące w programie adaptacyjnym, uzależnione od narkotyków.
Zadanie realizowane jest poprzez uczestnictwo około 40 osób w 10 dniowym obozie biwakowym w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Uczestnicy podczas trwania obozu kontynuują terapię uzależnienia, uczą się podstaw wspinaczki skałkowej, jazdy konnej oraz technik biwakowych. Kontakt z jurajską przyrodą, górskie wycieczki i integracja w grupie pozwala nabrać się do dalszej walki z najtrudniejszym przeciwnikiem  w życiu – nałogiem.

7. „Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin” – realizator: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA

Beneficjentami programu są byli pacjenci, osoby uzależnione od narkotyków po ukończonej pozytywnie terapii w ośrodku stacjonarnym, które na skutek wieloletniego zażywania substancji psychoaktywnych i życia na marginesie społeczeństwa nie są w stanie w trakcie terapii rozwiązać wszystkich swoich problemów.  W zakres programu readaptacyjnego wchodzi prowadzenie 6 mieszkań readaptacyjnych wraz z opieką nad mieszkańcami, grupa zapobiegania nawrotom, trening aktywizacji zawodowej, indywidualne wsparcie psychologiczne, trening zachowań konstruktywnych, grupy wsparcia, grupa dla rodzin uczestników programu, obóz terapeutyczno – wypoczynkowy, kursy przysposobienia zawodowego. 
Głównym celem programu jest zwiększenie szans osób uzależnionych od narkotyków, po zakończonym leczeniu na utrzymanie abstynencji, podjęcie pracy zawodowej, integrację ze społeczeństwem i powrót do głównego nurtu życia społecznego.