Zadania realizowane w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania realizowane w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uaktualniono: 26.06.2012 / pdf

1.Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych
Celem programu jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego osób uzależnionych oraz redukcja ryzyka uzależnienia gliwickiej młodzieży. Program realizowany jest w godzinach popołudniowych i wieczornych.
W ramach programu realizowane są następujące zajęcia:

 • Zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • Grupowe zajęcia z przewodnika samopoznania,
 • Grupy wsparcia o charakterze edukacyjnym (dzienniczek uczuć),
 • Grupy pracy nad bezsilnością wobec alkoholu dla osób od niego uzależnionych,
 • Warsztaty zapobiegania nawrotom z elementami Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich,
 • Grupa informacyjno – edukacyjna dla osób współuzależnionych,
 • Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych oparta o aktualne problemy pacjentek wynikające z uwikłania osoby bliskiej,
 • Trening asertywnych zachowań dla osób współuzależnionych z elementami pozytywnego myślenia,
 • Grupa dla osób uzależnionych i współuzależnionych z syndromem DDA,
 • Warsztaty pracy nad rozwojem osobistym,
 • Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych.

Zadanie realizowane przez Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA”.

2. Profilaktyka a zdrowie

Zadanie obejmuje 2 programy profilaktyczne (NOE, KOREKTA) skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Celem programów jest zapobieganie uzależnieniom i powstawaniu możliwych szkód (np. narkotyzowaniu się, alkoholizmowi, aktów wandalizmu, agresji czy autoagresji młodzieży) wynikających z życia w środowiskach (rodzinach) dysfunkcyjnych. Mają również na celu wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniem przez rozwijanie więzi rodzinnych oraz kształtowanie przekonań normatywnych i promowanie zdrowego stylu życia. W ramach zadania realizowane jest również poradnictwo rodzinne w Pracowni Profilaktyki. Odbiorcy to przede wszystkim młodzież eksperymentujaca z narkotykami lub używająca alkoholu, ich rodziny i bliscy, młodzież z rodzin z problemem alkoholowym oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA”.

3. Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci
Program ma na celu propagowanie sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego i ukazanie jego prozdrowotnych walorów poprzez systematyczne prowadzenie zajęć ruchowych i treningów w ramach szkolenia sportowego dzieci w zorganizowanych wiekowo stałych zespołach ćwiczebnych. Pomaga ograniczyć kontakt z grupami nieformalnymi, często przejawiającymi oznaki patologii społecznej. Skierowany jest do uczniów w klasach od I do IV.

Zadanie realizowane przez Gliwickie Towarzystwo Koszykówki.

4. Minisiatkówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci
Program realizowany poprzez zajęcia sportowe dla dzieci klas I-III i IV-V. Zadanie ma na celu wspieranie dzieci z różnych środowisk społecznych. Poprzez udział w zajęciach, dzieci rozwijają umiejętności m.in.:

 •  organizowania właściwego odpoczynku i zabawy,
 •  integracji, współpracy w zespole (poprzez wycieczki oraz różnego rodzaju imprezy sportowo-rekreacyjne),
 •  bezkonfliktowego rozwiązywania problemów i trafnej oceny sytuacji ( poprzez stosowanie zasady fair play),
 •  refleksji i empatii (poprzez udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów i nauczycieli).

Zadanie realizowane przez stowarzyszenie SIKRET Gliwice.

5. Prowadzenie Klubu Abstynentów „KROKUS”
Program ma na celu propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez prowadzenie Klubu Abstynentów. W ramach prowadzenia klubu realizowane są programy zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych, a także program DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
W klubie prowadzone są grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy. W ramach programu organizowane są obozy terapeutyczne, spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, konkursy oraz imprezy rekreacyjno – sportowe. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Zadanie realizowane przez Klub Abstynentów „KROKUS”.

6. Program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach
Program skierowany do osób nadużywających alkoholu osadzonych w areszcie śledczym i obejmuje:

 • zapoznanie osadzonych z problematyką alkoholową,
 • zainteresowanie możliwością zmiany dotychczasowego stylu życia,
 • wyzwolenie u osób uczestniczących potrzeby poddania się terapii intensywnej,

Udział w programie umożliwia uzyskania zaświadczenia, które ułatwia uczestnictwo w terapii intensywnej, w docelowym miejscu osadzenia.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej.

7. Spotkania terapeutyczno – integrujące dla rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym
Zadanie dotyczy zwalczania zagrożenia problemem alkoholowym w rodzinach i realizowane jest w dwóch płaszczyznach:

 •  poprzez spotkania wyjazdowe całych rodzin, podczas których prowadzona jest terapia dla rodziców, dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych oraz dla całych rodzin,
 • poprzez poradnię terapeutyczno - psychologiczną dla rodziców uczestniczących w spotkaniach wyjazdowych (kontynuacja pracy zapoczątkowanej na spotkaniach wakacyjnych).

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej.

8. Punkt Konsultacyjny

Zadanie obejmuje udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz osób uwikłanych w przemoc. Adresatami zadania są dorośli i młodzież uzależniona lub nadużywająca alkoholu a także osoby uwikłane w przemoc w rodzinie tj. ofiary przemocy, sprawcy i świadkowie.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”

9. Bezpieczna Przystań
Zadanie obejmuje indywidualne konsultacje umożliwiające osobom uzależnionym kontakt z profesjonalną pomocą. Oferta pomocy skierowane jest do osób:

 • poszukujących pomocy w celu diagnozowania się,
 • poszukujących oddziału leczenia zespołu abstynenckiego (detoks),
 • chcących leczyć się w ramach oddziału stacjonarnego – pomoc w znalezieniu ośrodka oraz praca terapeutyczna w czasie oczekiwania na miejsce,
 • chcących odbyć program terapeutyczny z zakresu psychoterapii podstawowej,
 • chcących odbyć program terapeutyczny z zakresu psychoterapii pogłębionej (beneficjenci po odbytej terapii w ramach oddziałów stacjonarnych oraz ambulatoryjnych),
 • osoby będące w kryzysie osobistym, narażone na kontakt z alkoholem.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”.