Stypendia Prezydenta Miasta

Stypendia Prezydenta Miasta

Dodano: 21.08.2013 / drukuj / pdfZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych, zamieszkali na terenie miasta Gliwice.

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla ucznia, który:

  • uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0
  • ocenę z zachowania co najmniej dobrą
  • legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
    Poprzez osiągnięcie rozumie się sukcesy ucznia wymienione w § 4 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/741/2013 Rady Miasta w Gliwicach z 11 lipca 2013 roku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:

• dyrektor lub nauczyciel szkoły,

• rodzic lub opiekun prawny,

• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w roku 2016: od 1 września do 30 września 2018 r.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A (I pietro, pokój 119),  w sekretariacie Wydziału Edukacji.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 11 lipca 2013 r. http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf

Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:

  • w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Filia UM, ul. Jasna 31A (I piętro, pok. 119),
  • w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.

Informacje: Wydział Edukacji tel.: 32 338 64 64, 32 338 64 62.

Zarządzenie nr PM - 4933/17 z 10 sierpnia 2017 r. - kliknij TUTAJ!

Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice - kliknij TUTAJ!