Pytania i odpowiedzi

Dodano: 14.02.2017 / drukuj / pdf

Jakie działania są czynione w Gliwicach w związku z reformą?

Przygotowywane analizy demograficzne oraz lokalizacyjne pozwoliły na przygotowanie przez Wydział Edukacji proponowanych zmian, które będą uwzględniały zarówno przekształcenia gimnazjów z szkoły podstawowe, włączenia do istniejących szkół (zarówno podstawowych jak i liceów) oraz wygaszenia.
Z końcem stycznia propozycje zostały skonsultowane z Kuratorium Oswiaty i po określeniu dopuszczalnych form przekształceń przedstawione dyrektorom szkół do konsultacji.

  • 31 stycznia 2017 projekty uchwał został przedstawiony radnym na komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  • 2 lutego 2017 propozycja została przedstawiona Radom Osiedli
  • 9 lutego 2017 uchwała intencyjna nowej sieci szkół została przyjęta na sesji Rady Miasta.
  • Uchwała została przesłana do Śląskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii, dla przyjętych przez radnych propozycji. To warunek konieczny, aby mozna było przedstawić Radzie Miasta uchwałę o nowej sieci szkół (już nie intencyjną, ale tę, w oparciu o którą będzie funkcjonowałagliwicka oświata).
  • Równolegle uchwała została przesłana związkom zawodowym, w celu uzyskania opinii (niewiążacej).
  • W marcu Rada Miasta ponownie będzie głosować na "uchwałą oświatową" uwzględniającą opinię Kuratora Oświaty.

Ilu nauczycieli straci pracę?

Na chwilę obecną niemożliwe jest oszacowanie ilu nauczycieli straci pracę - arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 będą przygotowywane przez dyrektorów i złożone zostaną w Wydziale Edukacji do końca kwietnia. Na ich podstawie możliwe będzie dopiero szacunkowe określenie skutków kadrowych wprowadzonej reformy. Jednocześnie trzeba pamiętać, że dopiero rekrutacja do szkół (czerwiec) da odpowiedź o liczbie etatów nauczycielskich w zreformowanym systemie edukacji. Działania organu prowadzącego (od maja do września), który ma możliwość w oparciu o Kartę Nauczyciele "zagospodarować" nauczycieli, którzy w wyniku reformy mogą mieć zmniejszony wymiar zatrudnienia, to kolejny czynnik, który na chwile obecną nie daje możliwości oszacować skutków kadrowych reformy.

Ile będzie kosztowało dostosowanie szkół do nowych realiów?

Koszty zostaną oszacowane po ostatecznym przyjęciu przez Radę Miasta kształtu nowej sieci. Priorytetem przy jej tworzeniu będzie przede wszystkim wypełnienie obowiązków nałożonych na gminę przez ustawodawcę, przy jak najmniejszej szkodzie dla gliwickich dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zobowiązań w stosunku do nauczycieli, którzy nie będą mieli możliwości pracy.