Wymagane dokumenty przy wnioskowaniu o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty przy wnioskowaniu o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Uaktualniono: 23.03.2017 / pdf

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - Formularz do pobrania TU.
- Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
- Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu sprawdzającego lub potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez  młodocianego pracownika lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
- Kopie świadectwa pracy młodocianego – w przypadku gdy zatrudnienie trwało krócej niż 36 miesięcy,
- Kopia skierowania właściwej jednostki OHP dla młodocianego, który uczestniczył w przyuczeniu do wykonywania określonej pracy,
- Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne osoby szkolącej młodocianego pracownika,
- Oświadczenie o zatrudnieniu osoby, która w imieniu pracodawcy prowadzi zakład  lub jest w nim zatrudniona oraz posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego – w przypadku gdy pracodawca osobiście nie prowadził nauki lub przyuczenia,
- Kopie dokumentów potwierdzających status prawny i sposób reprezentowania prowadzonej działalności w przypadku spółek (umowa spółki cywilnej, kopia wyciągu z KRS),
- Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - formularz do pobrania TU,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wypełniony zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do formularza - formularz do pobrania TU.

Kopie wszystkich składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę wnioskującego o dofinansowanie. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,s.1)