Podstawa prawna (kształcenie młodocianych pracowników)

Podstawa prawna (kształcenie młodocianych pracowników)

Uaktualniono: 23.03.2017 / pdf

Podstawa prawna:

  • art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943) – dla wniosków składanych do 31.08.2017r.
  • art. 122 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r (t.j. Dz. U. 2017, poz. 59)  - dla wniosków złożonych po 31.08.2017r.
  • § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 232  z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010 nr 244 poz.1626 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.2007 nr 59 poz. 404, z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010 nr 53 poz. 311, z późniejszymi zmianami.)
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)