Warunki przyznania dowozu

Warunki przyznania dowozu

Uaktualniono: 08.04.2017 / drukuj / pdf

UWAGA:
Jako dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka uznawane jest:

 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
   (wystawiane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),

 i / (a w niektórych przypadkach lub)
 - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
   (wystawiane przez Poradnię Psychlogiczno-Pedagogiczną).

O zapewnienie dowozu ubiegać się mogą:

RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH:

► NIEPEŁNOSPRAWNYCH, przynajmniej 5-letnie, realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym;

Formy dowozu:

  • zwrot kosztów dowozu pod postacią ryczałtu za paliwo (przewóz zapewniają rodzice/opiekunowie),
  • zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dziecka i rodzica/opiekuna,
  • przewóz grupowy (realizowany przez gminę).

PEŁNOSPRAWNYCH, 5- i 6-letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, jeśli odległość między ich miejscem zamieszkania a najbliższym przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym wynosi więcej niż 3 km;

Formy dowozu:

  • zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dziecka i opiekuna,
  • przewóz grupowy (realizowany przez gminę).
RODZICE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

NIEPEŁNOSPRAWNE, do najbliższej szkoły podstawowej,

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTULNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, do najbliższej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

► UPOŚLEDZONE W STOPNIU GŁĘBOKIM LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚC INTELEKTULANA, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczniowie kończą:
     - 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
     - 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Formy dowozu:

  • zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dziecka i rodzica/opiekuna,
  • zwrot kosztów dowozu pod postacią ryczałtu za paliwo (przewóz zapewniają rodzice/opiekunowie),
  • przewóz grupowy (realizowany przez gminę).

► PEŁNOSPRAWNE, gdy odległość z domu do szkoły, w której obwodzie mieszkają przekracza:
     - 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
     - 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjów

Formy dowozu:

  • zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla ucznia, a do ukończenia przez dziecko 7 roku życia również zwrot kosztów zakupu biletów dla rodzica/opiekuna ucznia;
  • przewóz grupowy (realizowany przez gminę).

(powrót)