Informacje na temat dostępnych form dowozu

Informacje na temat dostępnych form dowozu

Uaktualniono: 08.04.2017 / drukuj / pdf

W każdym momencie istnieje możliwość zmiany wybranej formy dowozu. W tym celu należy złożyć lub zaktualizować wcześniej złożony wniosek o dowóz.
Nowy wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta, w Wydziale Edukacji przy ul. Jasnej 31A lub za pośrednictwem placówki oświatowej, jednak aktualizacji wcześniej złożonego wniosku można dokonać tylko w Wydziale Edukacji.

► zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego dla dziecka

 • dotyczy zarówno dzieci/uczniów niepełnosprawnych, jak i zdrowych
 • po złożeniu wniosku, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia, wszelkie dalsze formalności realizowane są w placówce oświatowej,
 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia, Wydział Edukacji informuje wnioskodawcę o przyczynie odrzucenia wniosku,
 • zwrot dokonywany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy placówką reprezentowaną przez dyrektora, a rodzicem/opiekunem dziecka/ucznia
 • zwrot kosztów zakupu dla dziecka ulgowego biletu miesięcznego na teren Miasta Gliwice dokonywany jest przez placówkę na podstawie dowodu zakupu (np. wydruku zrzutu ekranu, paragonu) umożliwiającego identyfikację właściciela biletu, datę zakupu oraz rodzaj zakupionego biletu.

► zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dziecka i opiekuna

 • dotyczy opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów uprawnionych dzieci/uczniów pełnosprawnych które nie ukończyły 7 roku życia,
 • zwrot dokonywany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy placówką reprezentowaną przez dyrektora a rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym ucznia
 • po złożeniu wniosku, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wszelkie dalsze formalności realizowane są w placówce oświatowej
 • w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wydział Edukacji informuje wnioskodawcę o przyczynie odrzucenia wniosku,
 • zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego na teren Miasta Gliwice dla rodzica/opiekuna dziecka/ucznia dokonywany jest przez placówkę na podstawie dowodu zakupu (np. wydruku zrzutu ekranu, paragonu) umożliwiającego identyfikację właściciela biletu, datę zakupu oraz rodzaj zakupionego biletu,

► dowóz grupowy

 • dotyczy zarówno dzieci niepełnosprawnych jak i dzieci pełnosprawnych,
 • po złożeniu wniosku, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia, przed rozpoczęciem roku szkolnego na podany na wniosku numerem telefonu kontaktować się będzie przewoźnik
 • w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wydział Edukacji informuje wnioskodawcę o przyczynie odrzucenia wniosku,
 • dowóz do poszczególnych placówek realizowany jest przez firmy wyłonione w drodze przetargu przeprowadzonego przez Miasto Gliwice
 • w trakcie przewozu zapewniona jest opieka opiekuna,
 • odbywa się jest jeden przewóz poranny i jeden przewóz popołudniowy
 • harmonogramy dowozu skonstruowane są tak, aby przewóz nie trwał więcej niż 1 godzinę
 • jeśli dziecko nie będzie korzystało z dowozu przez więcej niż dwa dni, informację taką należy niezwłocznie zgłosić do placówki oświatowej
 • wszelkie długotrwałe zmiany w korzystania z dowozu jak np. niekorzystnie z przewozu w konkretne dni tygodnia, również należy niezwłocznie zgłosić do placówki oświatowej
 • podczas wypełniania wniosków proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawne podanie swojego aktualnego numeru telefonu. Ma on kluczowe znaczenie, gdyż to właśnie telefonicznie Przewoźnik kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka/ucznia w celu uzgodnienia szczegółów dowozu czy przekazania informacji o zmianach w dowozie.

► zwrot kosztów zakupu paliwa pod postacią ryczałtu

 • dotyczy tylko dowozu dzieci niepełnosprawnych
 • po złożeniu wniosku, w wypadku pozytywnego rozpatrzenia wszelkie dalsze formalności realizowane są w placówce oświatowej
 • w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wydział Edukacji informuje wnioskodawcę o przyczynie odrzucenia wniosku
 • zwrot dokonywany jest na podstawie umowy podpisanej pomiędzy rodzicami/opiekunami dziecka a szkołą oraz comiesięcznego oświadczenia rodziców/opiekunów
 • wypłacany jest za dni obecności dziecka w szkole w dni nauki szkolnej począwszy od dnia podpisania umowy,
 • stawka za 1 km przyjęta została na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy i wynosi:
  a) dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  b) dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
 • ryczałt wypłacany jest za określoną na podstawie wskazań Mapy Google Maps odległość najkrótszej trasy na odcinku dom-szkoła-dom
 • istnieje możliwość połączenia ryczałtu z korzystaniem z przewozu grupowego. W tym celu należy złożyć stosowna deklarację w Wydziale Edukacji lub w placówce oświatowej. Rodzic/opiekun określa w niej kiedy (np. w które dni lub pory dnia) dziecko/uczeń będzie korzystało z przewozu grupowego, a kiedy sam będzie dowoził ucznia.

(powrót)